• नांवश्रीमती गीतांजली संदेश शिर्के
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना tahasildar resettlement
  • Emailgeetanjali18shirke@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1976

शैक्षणिक अहर्ता

BSc

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

पुणे

सेवा प्रवेश दिनांक

05-12-2001

सध्याची पदस्थापना

tahasildar  resettlement पासून