• नांवश्री. वि.भा. जोशी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, संगायो, जि.का. पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-09-1973

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

पुणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, संगायो, जि.का. पुणे  30-6-2012 पासून