• नांवश्रीमती अमिता तळेकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना asst. director,department of cultural affairs.
  • Emaildhumalamita4@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-01-1979

शैक्षणिक अहर्ता

B. A. M B A.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

पुणे

सेवा प्रवेश दिनांक

29-11-2001

सध्याची पदस्थापना

asst. director,department of cultural affairs. पासून