• नांवश्री.संजयसिंह चव्हाण
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (करमणूक शुल्क), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-10-1966

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

30-07-1995

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (करमणूक शुल्क), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे  पासून