• नांवश्री.एन.व्ही. साबळे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, माणगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-01-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

माणगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

14-08-1978

सध्याची पदस्थापना

पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, माणगाव  पासून