• नांवश्री.संजय कोलते
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना नोंदणी उप महानिरीक्षक, पुणे
  • Emailsanjaykolte2003@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-10-1967

शैक्षणिक अहर्ता

M.V.Sc.(Veterinary Pathology)

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

12-03-1994

सध्याची पदस्थापना

नोंदणी उप महानिरीक्षक, पुणे  29-06-2012 पासून