• नांवश्री. राजेंद्र एकनाथ वाघ
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Sub Divisional Officer Patoda
  • Emailrishirajan111@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1970

शैक्षणिक अहर्ता

M A

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

पाटोदा

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

Sub Divisional Officer Patoda पासून