• नांवश्री.बिरुदेव कोळेकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल, रोहा
  • Emailbirkolekar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-07-1976

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

रोहा

सेवा प्रवेश दिनांक

24-12-1999

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, रोहा  पासून