• नांवश्री.एन.के. पाटील
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अपर जिल्हाधिकारी,एमएमआरडीए, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-12-1966

शैक्षणिक अहर्ता

एम.टेक.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

11-06-1992

सध्याची पदस्थापना

अपर जिल्हाधिकारी,एमएमआरडीए, मुंबई   14-07-2011 पासून