• नांवश्री.एस.एन. भांगे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., नांदेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-07-1964

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., नांदेड  10-2012 पासून