• नांवश्री.एस.एस. मापारी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर
  • Emailmaparisuhash@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-08-1973

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

श्रीरामपूर

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2000

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर  03-06-2011 पासून