• नांवश्री.सदानंद जाधव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना निवासी उप जिल्हाधिकारी, अहमदनगर
  • Emailsadanandjadhav@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-10-1965

शैक्षणिक अहर्ता

बी.व्ही.एस्सी. & ए.एच.

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

अहमदनगर

सेवा प्रवेश दिनांक

19-07-1995

सध्याची पदस्थापना

निवासी उप जिल्हाधिकारी, अहमदनगर  17-01-2011 पासून