• नांवश्रीमती.दीपमाला पवार
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी (अताप्रह क्र.२), जळगाव
  • Emailvardhini1584@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-09-1984

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

धुळे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

जळगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

17-03-2009

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी (अताप्रह क्र.२), जळगाव 15-09-2010 पासून