• नांवश्रीमती.पी.व्ही. सपकाळे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी (क्र.१), धुळे
  • Emailslao1.dhule@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-04-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

धुळे

तालुका

धुळे

सेवा प्रवेश दिनांक

18-10-1975

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी (क्र.१), धुळे  17-01-2012 पासून