• नांवश्री.एस.एस. गुंजाळ
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अपर जिल्हाधिकारी, जि.का., जळगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-11-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

23-02-1983

सध्याची पदस्थापना

अपर जिल्हाधिकारी, जि.का., जळगाव 10-07-2011 पासून