• नांवश्री. सुर्यकांत पाटील
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल, जिवती
  • Emailpatil.suryakant@rocketmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-05-1980

शैक्षणिक अहर्ता

M.A.

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

चंद्रपूर

तालुका

जिवती

सेवा प्रवेश दिनांक

27-01-2010

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल, जिवती  2-8-2011 पासून