• नांवश्रीमती यु.एस.शृंगारे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (संगायो) जि.का.लातूर
  • Emailsgy.latur@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-01-1977

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

04-08-2004

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (संगायो) जि.का.लातूर 01-11-2012 पासून