• नांवश्री. दिपक आकडे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, खालापूर
  • Emailakade.deepak.m@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-05-1976

शैक्षणिक अहर्ता

BA

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

खालापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, खालापूर  15-05-2012 पासून