• नांवश्री.अनिल गावित
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना adso commissionerate nagpur
  • Emailgavitanil16@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-12-1975

शैक्षणिक अहर्ता

bscagri

मुळ जिल्हा

नंदुरबार

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

22-11-2002

सध्याची पदस्थापना

adso commissionerate nagpur 23-09-2010 पासून