OR/WITH OR/WITH
अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल
1 डॉ. विकास नाईक उप जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी;पश्चिम उपनगरे,मुंबई drvikasnaik@gmail.com
2 श्री.शिवाजी तुकाराम शिंदे उप जिल्हाधिकारी अति आयुक्त मनपा लातूर shivajishinde121@gmail.com
3 डॉ.प्रदीप मरवाळे उप जिल्हाधिकारी संचालक महसूल प्रबोधिनी औरंगाबाद pradeep.marwale@gmail.com
4 श्री.बी.बी.थोरात उप जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी,औरंगाबाद bappa.thorat@gmail.com
5 श्री.लतीफ पठाण उप जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी, उदगीर subdivisionalofficerudg@gmail.com
6 श्री.ए.बी.मोहेकर उप जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी, निलंगा subdivisionalofficernil@gmail.com
7 डॉ.अनंत गव्हाणे उप जिल्हाधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर abgavhane@gmail.com
8 श्री.बी.एल.गिरी उप जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी, (रो.ह.यो.), लातूर dycolllatur@mahmgnrega.com
9 श्रीमती सुचिता शिवाजीराव भिकाणे उप जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी (रो ह यो ), सांगली
10 डॉ.श्रीमंत चांगदेव हारकर उप जिल्हाधिकारी उप विभागीय अधिकारी अंबड shriharkar@gmail.com
11 श्रीमती यु.एस.शृंगारे तहसीलदार तहसीलदार (संगायो) जि.का.लातूर sgy.latur@gmail.com
12 श्रीमती मंजुषा लटपटे तहसीलदार FDO latur latpatemanjusha@gmail.com
13 सौ.प्रिती बा. पाटील उप जिल्हाधिकारी dsolatur1@gmail.com
14 श्री.एल.टी.चव्हाण तहसीलदार धान्य खरेदी अधिकारी, जि.का., लातूर dsolatur1@gmail.com
15 श्री.एस.व्ही.स्वामी उप जिल्हाधिकारी RDC OSMANABAD shivkumarswamitm@gmail.com
16 श्री.एम.एन.सावंत तहसीलदार PCNTDA Pune tahsildarlat@gmail.com
17 श्री.जे.जे.कारभारी उप जिल्हाधिकारी उप विभागीय अधिकारी नांदेड tahsildarahm@gmail.com
18 श्री.एन.डी.टिळेकर तहसीलदार तहसीलदार, निलंगा deoshree.tilekar16@gmail.com
19 डॉ.मोहन नळदकर उप जिल्हाधिकारी sdo pen dist raigad naladkarmohan@gmail.com
20 पाटील काशिनाथ हनुमंतराव तहसीलदार तहसीलदार, रेणापूर kashinathpatil66@gmail.com
21 श्री.विक्रम देशमुख तहसीलदार तहसीलदार अहमदपूर tahsildarcha@gmail.com
22 श्री.एस.के.काकडे तहसीलदार तहसीलदार उस्मानाबाद tahsildarudg@gmail.com
23 डॉ.सौ.एस.एस.लंगडापूरे तहसीलदार तहसीलदार, जळकोट tahsildarjal@gmail.com
24 श्री.एम.एम.आनंदा तहसीलदार सेवा निवृत्त anadamaruti@gmail.com
25 श्री.व्ही.एस.पवार तहसीलदार तहसीलदार, शिरूर अनंतपाळ tahsildarshirur@gmail.com
26 श्री. सतीश कदम तहसीलदार तहसीलदार अति/निष्का
27 श्री. व्ही. ए. सपकाळ अपर जिल्हाधिकारी
28 श्री. के.एस.जाधव तहसीलदार तहसीलदार महसूल
29 श्री. एम.वाय. पटेल अपर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, नाशिक-धुळे
30 श्रीमती वैशाली लंभाते तहसीलदार अप्पर तहसीलदार महसूल
31 श्री.एस.वाय. पाटील अपर जिल्हाधिकारी सह सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मुंबई
32 श्रीमती अंजली भोसले तहसीलदार रजा राखीव तहसीलदार
33 श्रीमती रुपाली नरोटे तहसीलदार तहसीलदार
34 श्री.पी.के. ठुबे अपर जिल्हाधिकारी उप सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई prakashthube@gmail.com
35 श्रीमती अर्चना कदम तहसीलदार तहसीलदार
36 श्री. व्ही.व्ही. गोसावी तहसीलदार तहसीलदार
37 श्री. टी. जी. कासार अपर जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
38 श्री. एस. एन. गायकवाड अपर जिल्हाधिकारी भा.प्र.से. ; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे shekhargaikwad@yahoo.com
39 श्री. जी. आर. बोरीचा तहसीलदार अप्पर तहसीलदार
40 श्रीमती ए.एस. तामखेडे तहसीलदार अप्पर तहसीलदार
41 श्री.वि.ना. काळम-पाटील IAS अपर जिल्हाधिकारी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, म.रा. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई
42 श्री.एस.एम. काकाणी अपर जिल्हाधिकारी सहसचिव, नगर विकास, मुंबई
43 श्री.एन.व्ही. वाघमारे तहसीलदार रजा राखीव तहसीलदार
44 श्री.डि.एस. खुटवड तहसीलदार तहसीलदार महसूल
45 श्री.डी.एल. केदारे तहसीलदार तहसीलदार सर्वसाधारण
46 श्री.ए.जी. जाधव तहसीलदार तहसीलदार (न.पा.प्र.)
47 श्रीमती. रचना राव-इंदुरकर तहसीलदार विभागीय सहा. पुरवठा अधिकारी
48 श्री.आर.एच. झळके तहसीलदार खरेदी अधिकारी, वि. आयुक्त कार्यालय
49 श्री.एस.आर. नाखवा तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक बोरीवली (२)
50 श्रीमती.वर्षा एस. पवार तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक कुर्ला (१)
51 श्री.संजीव जाधवर उप जिल्हाधिकारी उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन जालना sanjeevjadhavar@gmail.com
52 श्रीमती.एम.व्ही. मोहिते तहसीलदार तहसीलदार (संगायो), अंधेरी
53 श्री.पी.एस. पानवेकर तहसीलदार तहसीलदार (संगायो), बोरीवली prashantpanvekar@yahoo.co.in
54 श्रीमती.अर्चना एन. मुळे तहसीलदार तहसीलदार व सहा. निवडणूक अधिकारी
55 श्री.गोपीनाथ ठोंबरे उप जिल्हाधिकारी Dy Collector Land Acquisition ( jaikwadi project ) , aurangabad grt978@gmail.com
56 श्री.के.के. भदाने तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (१)-मुलुंड
57 श्री.ए.ए. शास्त्री तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (२)-भांडूप
58 श्री.एस.व्ही. पाटील तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (३)-घाटकोपर
59 श्रीमती. सुकेश‍िनी कांबळे तहसीलदार तहसीलदार (अतिक्रमण/निष्कासन), कुर्ला sukeshinikamble@gmail.com
60 श्रीमती.एस.आर. कांबळे तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन,चेंबूर
61 श्री.भैय्यासाहेब बेहरे तहसीलदार तहसीलदार (अति/निष्का) बांद्रा
62 श्री.सी.डी. श्रीकर तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन, अंधेरी
63 श्रीमती.के.एस. प्रधान तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन, बोरीवली (१)
64 श्री.आर.जी. कराड तहसीलदार तहसीलदार निष्कासन, मालाड
65 श्रीमती.अश्विनी पाटील तहसीलदार तहसीलदार, महसूल
66 श्रीमती.सोमाणी अपर्णा दिनेशचंद्र उप जिल्हाधिकारी Dy.C.O. aparnasubir@gmail.com
67 श्री.माने संदीप तुकाराम तहसीलदार तहसिलदार, महसूल जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे sandeep75mane@gmail.com
68 श्री.ए.आर. संख्ये तहसीलदार तहसीलदार रेती गट
69 श्री. राजेंद्र बोरकर तहसीलदार तहसीलदार, ठाणे
70 श्री.शेखर घाडगे तहसीलदार तहसीलदार, कल्याण
71 श्री. अमित सानप तहसीलदार तहसीलदार, उल्हासनगर amitsanap25@gmail.com
72 श्री.एस.डी. शिंदे तहसीलदार तहसीलदार, भिवंडी
73 श्री.व्ही.डी. गुजर तहसीलदार तहसीलदार, वसई
74 श्री.सुनील के. भूताळे तहसीलदार तहसीलदार, शहापूर
75 श्रीमती उर्मिला पाटील तहसीलदार तहसीलदार, जव्हार
76 श्री डी.एस. संख्ये तहसीलदार तहसीलदार, वाडा
77 श्री. महेश सागर तहसीलदार तहसीलदार, डहाणू
78 श्री. एस. एस. नवले तहसीलदार तहसीलदार, पालघर navale1981@gmail.com
79 श्रीमती के. एस. गोडे तहसीलदार तहसीलदार, तलासरी
80 जोशी प्रशांत गणपत तहसीलदार Tahsildar , Election ,MSD prash218@rediffmail.com
81 श्री. बी. ए. खांडेकर तहसीलदार तहसीलदार, अंबरनाथ
82 श्री. एस. बी. कदम तहसीलदार तहसीलदार, विक्रमगड
83 श्री. ए.डी. पुरो तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक, ठाणे
84 श्री. संजय अहिरे तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक, कल्याण (१)
85 श्री.बी.के. पट्टेबहादूर तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक, भिवंडी
86 श्रीमती.व्ही.एम. पाटील तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक, वसई
87 श्रीमती.वाय.एस. सुर्वे तहसीलदार अपर तहसीलदार, अकृषिक, पालघर
88 श्रीमती.जे.पी. शेगावकर उर्फ वाघ तहसीलदार तहसीलदार, संगायो, कल्याण न.पा. क्षेत्र
89 श्रीमती.पी.ए. शिरसोळकर तहसीलदार तहसीलदार (संगायो), म.न.पा. क्षेत्र, ठाणे
90 श्रीमती. अंजली कानडे तहसीलदार अपर तहसीलदार,महसूल, जव्हार
91 श्री.बी.बी. भोई तहसीलदार अपर तहसीलदार, सर्वसाधारण, जव्हार
92 श्रीमती.जे.जे. मोर तहसीलदार खरेदी अधिकारी, जव्हार
93 श्री.एम.व्ही. तायडे तहसीलदार तहसीलदार व सहा. निवडणूक अधिकारी, ठाणे
94 श्री. अजित किशनराव नैराळे तहसीलदार तहसीलदार, महसूल ajitnairale13@gmail.com
95 श्री.एल.डी. गोसावी तहसीलदार धान्य खरेदी अधिकारी
96 श्री.पी.एम. कौरर्थी तहसीलदार तहसीलदार (संगायो), अलिबाग tejprit_mane@rediffmail.com
97 श्री.विनोद खिरोळकर तहसीलदार तहसीलदार, अलिबाग vinodkhirolkar@gmail.com
98 श्री.एस.एस. चव्हाण तहसीलदार तहसीलदार, पेण drsanchavan@gmail.com
99 श्री.पी.व्ही. चांडक तहसीलदार तहसीलदार, पनवेल pavanchandak2009@gmail.com
100 श्री.एस.डी. पाटील तहसीलदार तहसीलदार, उरण
101 श्री.जे.आर. गिरासे तहसीलदार तहसीलदार, कर्जत jagatg202@gmail.com
102 श्री. दिपक आकडे तहसीलदार तहसीलदार, खालापूर akade.deepak.m@gmail.com
103 श्री.व्ही.एन. वेटकोळी उप जिल्हाधिकारी तहसीलदार, सुधागड vnvetkoli@gmail.com
104 श्रीमती. प्रियांका कांबळे तहसीलदार तहसीलदार, महाड priyankakamble.p@gmail.com
105 श्रीमती.वैशाली माने तहसीलदार तहसीलदार, माणगाव vaishaligm@rediffmail.com
106 श्री.रामदास सायगावकर तहसीलदार तहसीलदार, पोलादपूर ramdassaigaonkar58@gmail.com
107 श्री.अजय पाटणे तहसीलदार purchace officer , raigad ajaypatne@gmail.com
108 श्रीमती.जे.जी. मुरुडकर तहसीलदार तहसीलदार, रोहा
109 श्री.एस.वाय. सोनावणे तहसीलदार तहसीलदार, श्रीवर्धन
110 श्री.एम.डी. गांगुर्डे तहसीलदार तहसीलदार, म्हसळा
111 श्रीमती.कविता जाधव तहसीलदार तहसीलदार, मंडनगड jadhavkavita082@gmail.com
112 श्रीमती.उज्वला बनसोड तहसीलदार अधिक्षक माथेरान, ता. कर्जत
113 श्रीमती. माधवी भामरे तहसीलदार अपर तहसीलदार व शे.ज.न्या. पनवेल
114 श्री.एम.जी. गायकवाड तहसीलदार अपर तहसीलदार व शे.ज.न्या.माणगाव
115 श्री. विकास पाटील तहसीलदार तहसीलदार, सावंतवाडी
116 श्री. राजेश हळदकर तहसीलदार तहसीलदार, महसूल
117 श्री. व्ही.बी. पाटील तहसीलदार तहसीलदार, वेंगुर्ला
118 श्रीमती.वैशाली परदेशी तहसीलदार रजा राखीव तहसीलदार
119 श्री. रवींद्र बाविस्कर तहसीलदार तहसीलदार शहापुर, जि.ठाणे ravi223kar@gmail.com
120 श्रीमती.रोहिणी राजपूत तहसीलदार सहा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी
121 श्री.एम.एन. कांबळे तहसीलदार तहसीलदार, रत्नागिरी
122 श्रीमती गीता गायकवाड तहसीलदार तहसीलदार मालवण
123 श्री.एम.के. सुकटे तहसीलदार तहसीलदार, संगमेश्वर
124 श्री.जे.एन्‍. कातकर उप जिल्हाधिकारी dy collector jagadishkatkar@ymail.com
125 श्री.पी.सी. संकपाळ तहसीलदार तहसीलदार, खेड
126 श्री. एस.बी. सांगेलकर तहसीलदार तहसीलदार, देवगड
127 श्री.युवराज बांगर तहसीलदार तहसीलदार, दापोली
128 श्री.एस.आर. मस्के-पाटील तहसीलदार तहसीलदार, मंडणगड maskepatil13@gmail.com
129 श्री.जी.बी. कांबळे तहसीलदार तहसीलदार, गुहागर
130 श्री.दयालसिंग ठाकूर तहसीलदार तहसीलदार, लांजा dayalsingthakur@gmail.com
131 श्री.बी.बी. सावंत तहसीलदार तहसीलदार, राजापूर
132 श्री. ए. जी. बोदार्डे तहसीलदार तहसीलदार, वैभववाडी
133 श्री.सी.बी. मोहिते तहसीलदार अपर तहसीलदार व शे.ज.न्या. रत्नागिरी
134 श्रीमती.सावंत प्रज्ञा कृष्णकांत तहसीलदार Tahsildar (General) Divisional Commissioner Office Konkan panna577@yahoo.co.in
135 श्री.एस.जी. गोसावी तहसीलदार सहा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी
136 श्री.जयराज देशमुख तहसीलदार तहसीलदार, कुडाळ
137 श्री. एस. आर. शिंदे तहसीलदार महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई
138 श्रीमती आरती एस. सरवदे तहसीलदार तहसीलदार, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई aarsarwade@yahoo.co.in
139 श्री. एस. जी. गोसावी तहसीलदार तहसीलदार, महानगर विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र, मुंबई
140 श्री. व्ही.डी.वाकोडे तहसीलदार तहसिलदार, महानगर विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र मुंबई
141 श्रीमती स्वप्ना देशपांडे तहसीलदार तहसीलदार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई
142 श्रीमती वंदना गेवराइकर तहसीलदार तहसीलदार, म्हाडा
143 सांगळे गणेश दत्तात्रय तहसीलदार Tahasildar Talasari, Dist ठाणे gsangale99@gmail.com
144 श्रीमती एस. सी. शिंदे तहसीलदार तहसीलदार, तथा अतिक्रमण निवारण अधिकारी, धारावी
145 श्रीमती एस.एस. कामते तहसीलदार जमीन महसूल, वसुली शाखा
146 श्री.जगन्नाथ वीरकर उप जिल्हाधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी, रायगड rdcraigad@gmail.com
147 श्री.श्याम घोलप उप जिल्हाधिकारी उप विभागीय अधिकारी, माणगाव sham.gholap@gmail.com
148 श्री.रवींद्र हजारे उप जिल्हाधिकारी उप विभागीय अधिकारी,महाड ravindrahajare@rediffmail.com
149 श्री.सुदाम परदेशी उप जिल्हाधिकारी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल sudampardeshi@yahoo.com
150 श्री.दिपक क्षीरसागर उप जिल्हाधिकारी उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग
151 श्री. मकरंद देशमुख उप जिल्हाधिकारी विशेष भू संपादन अधिकारी, पनवेल makaranddeshmukh@yahoo.com
152 श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन kiranpanbude@gmail.com
153 श्री.समीर कुर्तकोटी उप जिल्हाधिकारी विशेष भू संपादन अधिकारी,माणगाव sameerkurtkoti@rediffmail.com
154 श्री.जीवन गलांडे उप जिल्हाधिकारी विशेष भू संपादन अधिकारी, उरण jivangalande@ymail.com
155 श्रीमती. कल्पना जगताप उप जिल्हाधिकारी विशेष भू संपादन अधिकारी, अलिबाग jagtapkalpana77@gmail.com
156 डॉ.जयकृष्ण फड उप जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी, खेड रत्ना. jsphad@gmail.com
157 श्रीमती.रेवती गायकर उप जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी भू संपादन , पनवेल revati786@gmail.com
158 श्री.जयराम देशपांडे उप जिल्हाधिकारी विशेष भू संपादन अधिकारी jayramdeshpande@gmail.com
159 श्री. विठ्ठल इनामदार उप जिल्हाधिकारी उप जिल्हाधिकारी सामान्य, रायगड vitthal.inamdar@yahoo.com
160 श्री.रंगनाथ जाधव उप जिल्हाधिकारी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, रायगड
161 श्रीमती.शालिनी काशिनाथ तेलुरे उप जिल्हाधिकारी उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.), रायगड
162 श्री.बिरुदेव कोळेकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, रोहा birkolekar@gmail.com
163 श्री.व्ही.जी. साठे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, रोहा vgsathe12@gmail.com
164 श्री.एस.आर. शिरसाळे नायब तहसीलदार पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, रोहा shirsaleshriram@gmail.com
165 श्री.एस.जी. जाधव नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, माणगाव sgjadhav@gmail.com
166 श्री.एस.के. वाढवळ नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, माणगाव
167 श्री.सी.एस. बंदिवाडेकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार संगायो, माणगाव
168 श्री.एन.व्ही. साबळे नायब तहसीलदार पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, माणगाव
169 श्री.मिलिंद मुंडे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, अलिबाग
170 श्री.एस.एम. कंचार नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, अलिबाग
171 श्री.बी.एम. केतकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार संगायो, अलिबाग
172 श्री.पी.डी. घाडगे नायब तहसीलदार पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, अलिबाग
173 श्री.यु.डी. कुंभार नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, खालापूर u.kumbhar@rediffmail.com
174 श्री.दत्तात्रय सांगोलकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, महाड
175 श्री.अजय घोळवे नायब तहसीलदार Tenancy NT collectorate raigad ajaygholave@gmail.com
176 श्री.बी.के. गायकवाड नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, पेण
177 श्री.व्ही.एस. वैद्य नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, पेण
178 श्री.के.एच. पाटील नायब तहसीलदार पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, पेण
179 श्री.डी.व्ही. अंबुकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, मुरुड
180 श्री.यु.बी. पाटील नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, मुरुड umeshchikhali@gmail.com
181 श्री.अधिक सुभाष पाटील नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, पनवेल adhikpatil@yahoo.co.in
182 श्री.के.एम. सुरवसे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, पनवेल kiransurvase26@gmail.com
183 श्री.एस.जे. जाधव नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवडणूक, पनवेल
184 श्री.दिलीप रायान्नावार नायब तहसीलदार पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, पनवेल
185 श्री.राजाराम म्हात्रे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार संगायो, पनवेल
186 श्री.एस.आर. नाचण नायब तहसीलदार Naib Tahsildar (REV) vsn2577@gmail.com
187 श्रीमती. अर्चना एम. घोलप नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, उरण
188 श्री.एस.वाय. बांबळे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार संगायो, उरण
189 श्री.आर.जी. कडू नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवडणूक, उरण
190 श्री.एल.के. खटके नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, कर्जत
191 श्री.ए.ए. प्रधान नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, कर्जत
192 श्री.डी.एल. मोडक नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवडणूक, कर्जत
193 श्री.एन.डी. गांगुर्डे नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार संगायो, कर्जत
194 श्री.एस.एल. वाघमारे नायब तहसीलदार पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, कर्जत
195 श्री.राजेंद्र चव्हाण तहसीलदार Tahsildar Encroachment, Colaba division,Mumbai City jeevanraj08@gmail.com
196 श्री.बी.एन. निंबाळकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार महसूल, खालापूर
197 श्री.एस.डी. सणस नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार संगायो, खालापूर
198 श्री.जी.एम. नागोठकर नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवडणूक, खालापूर
199 श्री.ए.एम. कनशेट्टी नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार निवासी, ताळा nahalingraya@gmail.com
200 श्री. बी.पी. पन्हाळे नायब तहसीलदार महसुल-१ जि.अ. , लातूर