विभाग मुख्य विषय OR
अ.क्र. शाखा मुख्य विषय विषय पक्ष केस क्रमांक फाईल
1 महसूल विषयक जात प्रमाणपत्र विषयक जात प्रमाणपत्रासंदर्भात शिल्पा विष्णू ठाकूर v/s राज्य सरकार WP 5028/2006
2 महसूल विषयक भू संपादन विलंब संदर्भात शासन पत्र २२४०/०७
3 सर्वसाधारण माहिती अधिकार गोपनीय अहवालाविषयी देव दत्त विरुद्ध भारत सरकार ७६३१/२००२
4 सर्वसाधारण माहिती अधिकार निर्णय प्रक्रिया संदर्भात खानापुराम विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी ३४८६८/२००९
5 सर्वसाधारण माहिती अधिकार कलम २४(१) विषयी Inforcement विभाग विरुद्ध अग्रवाल १०६४९/२००९
6 सर्वसाधारण माहिती अधिकार न्यायधीशांच्या निवडी बाबत मुख्य सचिव सर्वोच्च न्यायालय V/S अग्रवाल २६८३/२०१०
7 सर्वसाधारण माहिती अधिकार CBSE उत्तर पत्रिका विषयी Board विरुद्ध आदित्य ६४५४/२०११
8 सर्वसाधारण माहिती अधिकार मत्ता व दायित्व संदर्भात २७७३४/२०१२ देशपांडे विरुद्ध मुख्य माहिती आयुक्त
9 सर्वसाधारण माहिती अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचे संकलित निर्णय : Sent by Rajabhau Kadam , Group Member
10 सर्वसाधारण १५६ (३) नागपूर उच्च न्यायालय निर्णय : Sent by Rajabhau Kadam