अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव / ब्लॉगचे नांव ब्लॉग लिंक ब्लॉग फोटो
1 मोहसीन शेख, तलाठी http://mohsin7-12.blogspot.in/ Maharashtracivilservice.org