अ.क्र. सादरकर्ता महसूल अधिकार्याशी नाते कला प्रकार विषय फोटो/फाईल
1 शेखर गायकवाड स्वतः पुस्तक रंग महसुली
2 एस पी सावरगावकर स्वतः चित्रकला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची रेखाचित्रे
3 अप्पासाहेब धुळाज स्वतः लेख कोल्हापूरची ई- चावडी
4 मनोज रानडे स्वतः लेख विक्रमी महा फेरफार
5 शेखर गायकवाड स्वतः लेख शेत जमीन विषयक वाद
6 शेखर गायकवाड स्वतः लेख शेत जमीन विषयक वाद
7 डॉ किरण मोघे स्वतः लेख ऑनलाईन प्रशासन
8 शेखर गायकवाड स्वतः चित्रकला शेखर गायकवाड यांची चित्रे
9 शेखर गायकवाड स्वतः लेख कथा : मदत
10 शेखर गायकवाड स्वतः लेख शेती : संकल्पना
11 शेखर गायकवाड स्वतः लेख जमीन विषयक नाट्यछटा
12 शेखर गायकवाड स्वतः लेख शेती विषयी कायद्यातील तरतुदी
13 शेखर गायकवाड स्वतः पुस्तक शेखर गायकवाड यांची पुस्तके
14 दिलीप शिंदे स्वतः लेख स्व.विलासरावजी देशमुख यांचे विषयी लेख
15 दिलीप शिंदे स्वतः पुस्तक विविध विषयावरील पुस्तकांचे आवरण पृष्ट छायाचित्रे