विभाग उपविभाग
अ.क्र. विभाग नांव/Title भाषा फाईल
1 आस्थापना ) Addl Collr Recruitment Rules English
2 आस्थापना ) MCSR Commutation of Pension English 1981 English
3 आस्थापना ) MCSR General Conditions of Service English 1981 English
4 आस्थापना ) MCSR Joining Time and...1981 English
5 आस्थापना ) MCSR Leave Rule English 1981 English
6 आस्थापना ) MCSR Leave Rules 1981 English
7 आस्थापना ) MCSR Power Delegation 2 - 1981 English
8 आस्थापना ) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 English
9 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निव़त्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ Devnagri
10 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निव़त्‍तीवेतन) नियम १९८२ Devnagri
11 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निव़त्‍तीवेतन) नियम १९८२ Devnagri
12 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी,स्‍वीयेत्‍तर सेवा आणि निलंबन,बडतफी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्‍या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ Devnagri
13 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ Devnagri
14 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम ७ Devnagri
15 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ Devnagri
16 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ Devnagri
17 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ Devnagri
18 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ Devnagri
19 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१-२००८ Devnagri
20 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (शिस्‍त व अपील) नियम १९७९ Devnagri
21 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम 2009 वेतननिश्चिती संबंधी सूचना Devnagri
22 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ नियम ७ Devnagri
23 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ Devnagri
24 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१-२ Devnagri
25 आस्थापना ) महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ Devnagri