[Ctrl+G for Marathi/English]
Sr. Upload File Information Upload By File
81

माजी सैनिकाांकरीता सवलती नागरी सेवेत पहिली नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर पुढील नियुक्तीकरीता द्यावयाच्या लाभाबाबत.

82

अर्थसंकल्पिय अनुदान सन 2016-17 मागणी क्र. एल -5, 3604 - स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना नुकसान भर पाईच्या व अभिहास्तांकित रकमा देणे. 200, इतर संकीर्ण नुकसान भर पायी च्या व अभिहास्तांकित रकमा देणे(दोन) गौण खननजावरील स्वानमत्वधनाच्या नमळकतीतून अनभहस्तांनकत रकमा देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सहाय्य (36040316)

83

मिहान प्रकल्पाच्या विस्तारी कारणासाठी भारतीय वायुदलाच्या ताब्यातील 278.158 हे.जमीन ि मिहान प्रकल्पाची 400 हे.जमीन तसेच CRPF च्या ताब्यातील 2.30 हे. जिीन ि मिहान प्रकल्पाच्या ताब्यातील 2.30 हे. जिीन िमहाराष्ट विमानतळ विकास कं पनीसोबत अदलाबदली करण्याबाबत

84

दहावी कृ षि गणना सन 2015-16 स्नियान्त्रानासाठी राज्य वजिल्हा स्तरावरील समित्या स्थापन करण्याबाबत..

85

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अंतर्गत लोकसेवा, आवश्यक कागदपत्रे, नियत कालमर्यादा पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व नितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करण्याबाबत.

86

पद्म पुरस्काराकरीता शिफारसी -2017

87

“ई-फे रफार” प्रकल्प अंतर्गत Edit Module वापरून हस्तलिखित व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख (र्ा. न. नां. 7/12) तंतोतंत जुळवणे बाबत

88

खारभूमी योजने अंतर्गत बांधलेल्या बांधाची डागडुजी (दुरुस्ती) करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पेंढमातीसाठी स्वमित्व्धानातून सूट देण्याबाबत. ..

89

राजपत्रित अधिकारी आणि अराजपत्रित कर्मचार्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा....सुधारणा नियम -2016

90

अखिल भारतीय सेवेतील व राज्य शासकीय सेवेतील अखिकाऱयाांचे/कर्मचाऱयाांचे गोपनीय अहवालाांचे prativedan व punarvilokanache kam purn करण्याबाबत.

91

हक्क नोंदणीसाठी कागदपत्रांची यादी आणि तपासणी यादी

92

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तक्रार निवारण प्रणाली online अर्ज सुविधेबाबत

93

लक्ष्य निर्धानित सार्वजनिक वितरण व्यावाठेमध्ये बायोमेट्रीक पध्दतीचा वापर शिधावस्तू वाटप

94

के रोसिन परवाने नुतनीकरणाबाबत.

95

Transfer of property act 1882

96

Transfer of property act 1882

97

राज्यातील पशुवैद्यकीय संस्थामधील सोनोग्राफी यंत्राची पीसीपीएनडीटी , adhiniyam 1994 नुसार नोंदणी करणेबाबत.

98

पूर्व वर्दर्भातील माजी मालगुजारी तलावाचे पुनरुज्जीर्न करण्यासाठी वर्शेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत

99

तलाठी साझा पुनर्रचना समितीने सादर् के लेल्या अहवालातील shifarashichi अंिलबजावणी karnyachya दृष्टीने पुढील nirnay घेण्यासाठीmantrimandal उपसमिती gathit karnyababat

100

राज्यातील सर्व शासकीय कायालयाांमध्ये दिनाांक १६ ते ३१ मे, २०१६ या कालावधीत स्वच्छता पंधरवडा राबवण्याबाबत