[Ctrl+G for Marathi/English]
Sr. Upload File Information Upload By File
61

तलाठी कामकाज मार्गदर्शिका

62

101 गोष्टीरूपी फेरफार

63

Powers of inspection for Form no. 14 case to Nayab Tasildar

64

लेखनप्रमाद दुरुस्ती व पोकळीस्त नोंद

65

सार्वजनिक उपद्रव

66

जादुटोना विरोधी कायदा

67

AMBER LAMP (Curter)

68

वजन आणि मापे

69

गौण खनिज

70

वक्फ

71

पीक पहाणी आणि वहिवाट प्रकरणे

72

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016 पासून राज्यात राबविणेबाबत.

73

मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण) कायदा, १९८६

74

शेत जमिनीत जमा झालेली वाळू/रेती निष्कासन करण्यास परवानगी देण्याबाबत

75

तहसीलदार (गट-अ) संवगातील adhikaryanchya badlanche प्रत्ययोजन करण्याबाबत

76

State Emblem Rules-2010

77

State Emblem (Prohib. of Improper Use) Act, 2005

78

State Emblem Act 2007

79

गोपनीय अहवाल बाबत माहिती

80

माजी सैनिकाांकरीता सवलती नागरी सेवेत पहिली नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर पुढील नियुक्तीकरीता द्यावयाच्या लाभाबाबत.