[Ctrl+G for Marathi/English]
Sr. Upload File Information Upload By File
101

पुणे महसूल विभागातील 11 क्षेविय अधिकार्यांना जुन्या व निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास मांजुरी देणेबाबत....

102

नागपूर महसूल विभागातील 8 क्षेविय अधिकार्यांना जुन्या व निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहने िरेदी करण्यास मांजूरी देण्याबाबत...

103

तिवरे व सागरिटीय जैवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठान (MFOM) मध्ये अशासकीय व्यक्ती / संस्थांची नियुक्ती करण्याबा बत

104

कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता.

105

वारस कायदे आणि मृत्युपत्र

106

Revenue Stamps

107

Power of Attorny

108

“ई-फे रफार” प्रणाली अंतर्गत Edit Module वरून हस्तलिखित व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख (गाव नमुना न.. 7/12) तंतोतंत जुळवणे बाबत

109

शासकीय जमीन आगाऊ ताबा दिल्यानंतर कब्जेहक्काच्या किमतीवर आकारावयाच्या व्याजाच्या दराबाबत व भाडेपट्ट्याने द्यावयाच्या जमिनीच्या वार्षिक भाडेपट्ट्याच्या दराबाबत

110

तालुकास्तरीय समित्या रचना व कार्ये

111

R T I

112

वारसा कायदे आणि मृत्युपत्र विषयक तरतुदी

113

नागरी तथा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाइ परिस्थिती निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपय्योजानाबाबत आर्थिक तथा भौतिक मर्यादा वाढवणे बाबत.

114

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-3 (सीपीटीपी-3) कक्ष अत्रधकािी गट ब संिगातील परिविक्षाधीन उमेदिािांच्र्ा प्रशिक्षण कालािधीतील वेतनाबाबत

115

मृत्यूपत्र

116

पारसी वारसा कायदा

117

हिंदू वारसा कायदा

118

सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांची कर्ततव््े व जबाबदाऱ्या -सविस्तर सूचना

119

पहा तहसीलदार श्री बबन काकडे यांचे सरपंच उपसरपंच अविश्वास प्रस्ताव सादरीकरण.

120

मुस्लिम वारस कायदा बाबत माहिती