[Ctrl+G for Marathi/English]
Sr. Upload File Information Upload By File
101

ई-फेरफार प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी साठी शासनाने ई-फार प्रकल्पांतर्गत Edit Module वापरुन हस्तलिखीत व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख ( गा.न.७/१२) तंतोतंत जुळविणे बाबत दि नांक ०७/०५/२०१६ रोजी परि पत्रक काठुन त्यानुसार कार्यवाही करणे बाबत आदेशीत केले आहे. त्यामुळे ह्या Edit Module चा उपयोग कसा कराव या बाबत user manual दिले आहे ते Manual व मा.जमाबंदी आयुक्त,पुणे यांचे ई-चावडी व ई-फेरफार संबंधी सर्व परिपत्रक प्राप्त करुन घेणे साठी खालील लिंक वर क्लिक करा. www.talathiinmaharashtra.in संकलन:- कामराज बसवन्ना चौधरी, तलाठी पुसद जि यवतमाळ ckamraj@outlook.com 9011797779

102

पुणे महसूल विभागातील 11 क्षेविय अधिकार्यांना जुन्या व निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास मांजुरी देणेबाबत....

103

नागपूर महसूल विभागातील 8 क्षेविय अधिकार्यांना जुन्या व निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहने िरेदी करण्यास मांजूरी देण्याबाबत...

104

तिवरे व सागरिटीय जैवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठान (MFOM) मध्ये अशासकीय व्यक्ती / संस्थांची नियुक्ती करण्याबा बत

105

कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता.

106

वारस कायदे आणि मृत्युपत्र

107

Revenue Stamps

108

Power of Attorny

109

“ई-फे रफार” प्रणाली अंतर्गत Edit Module वरून हस्तलिखित व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख (गाव नमुना न.. 7/12) तंतोतंत जुळवणे बाबत

110

शासकीय जमीन आगाऊ ताबा दिल्यानंतर कब्जेहक्काच्या किमतीवर आकारावयाच्या व्याजाच्या दराबाबत व भाडेपट्ट्याने द्यावयाच्या जमिनीच्या वार्षिक भाडेपट्ट्याच्या दराबाबत

111

तालुकास्तरीय समित्या रचना व कार्ये

112

R T I

113

वारसा कायदे आणि मृत्युपत्र विषयक तरतुदी

114

नागरी तथा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाइ परिस्थिती निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपय्योजानाबाबत आर्थिक तथा भौतिक मर्यादा वाढवणे बाबत.

115

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-3 (सीपीटीपी-3) कक्ष अत्रधकािी गट ब संिगातील परिविक्षाधीन उमेदिािांच्र्ा प्रशिक्षण कालािधीतील वेतनाबाबत

116

मृत्यूपत्र

117

पारसी वारसा कायदा

118

हिंदू वारसा कायदा

119

सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांची कर्ततव््े व जबाबदाऱ्या -सविस्तर सूचना

120

पहा तहसीलदार श्री बबन काकडे यांचे सरपंच उपसरपंच अविश्वास प्रस्ताव सादरीकरण.