[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

नमस्कार सर ,माझा दिवाणी न्यालयात दत्तक बहिणीविरुद्ध दावा चालू आहे ,त्या पुरवी कोर्टातच त्यांनी माझा नवे जमिनीवरचा हक कोर्टातच सोडला आहे पण तो हुकूमनामा नोदनि करण्याचे राहून गेले ती जमीन बहिणींनी तिसऱ्या व्यक्तीला विकली आहे ,तयांचे नाव ७/१२ ला लागले आहे ,पण मी तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे दिवाणी कोर्टात दावा दाखल केला आहे तो दस्त रद्ध करण्यासाठी ,वकिलांनी निशाणी ५ च सुद्धा अपील केले आहे ते नाकी काय असते ? व त्या वरून माझे नवा ७/१२ ला लागेल का ? कृपया मार्गदर्शन करा ?

दावा दाखल केला आहे . निशाणी ५ काय आहे ते पहा . वकिलास विचारा

सर नमस्कार आपण मार्गदर्शन केलाय त्या
मुळे मी योग दिशेने जात आहे. माझ्या २ बहिणींनी कोर्टातच हक्कसोड करून दिले आहे त्यावर तोडजोड़ हुकूमनामा झाला आहे .मात्र केवळ कोर्टात तडजोड नामाझाल तो दस्त नोंदणीकृत करायचे माहित नसल्यामुले राहून गेले त्या मुले बहिणींनी ती जमीन माझा हक्कात सोडली होती ती दुसऱ्याला विकली आहे त्याची ७/१२ वर नोंद होण्यापुरवी मी मुद्रांक लेट फी भरून ताशिलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या कडे तास अर्ज करून माझे म्हणेने मांडले त्यावर त्यांनी ७/१२ सादरी त्या हुकूम नामावरून माझे नावं लावले पण दस्त ज्या बहिणींनी दुसऱ्याला करून दिला होता त्यानी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे अपील करून माझे नांव कमी करण्याचे आदेश मिळवला आता ७/१२ सादरी त्यांचे नांव लागले आहे.तर मला काळात नाही कि मुद्रांक शुल्क (दंड) भरून ,ताशिलदार ,मंडळ अधिकारी (आदेश ) असून सुद्धा प्रांत अधिकारी माझा विरुद्ध निर्णय कसा दिला.हुकूमनामा दस्त नोंदणी कृत करणे म्हणजे काय ? तो दस्त आता सुद्धा मी नोंदणी कृत करू शकतो काय ? त्याची प्रोसिजर कशी आहे,व तयामुळे च असे घडले का? कृपया मार्ग सांगा.मी बहिणींनी माझा विरुद्ध बनावट दस्त बनवला हाये ,व त्याचे पुरेसे रक्कम बहिणीला मिळाली सुदा नाही तरी केवळ तो दस्त नोदकरून मालकी हक्क सांगत आहे ,निशाणी ५ चा दावा त्याविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल केला आहे.

आपण वेळीच हक्क सोड पत्र बहिणीनं कडून नोंदणीकृत करून घेतले असते तर हे वेळ आली नसती .
असोत बहिणींनी जमीन त्रयस्थ इसमास विकली आहे . तो दस्त रद्द करून मिळण्यासाठी , दिवाणी न्यायालयात अर्ज करा . त्रयस्थ इसमाने जमीन कझारेदी करताना , वर्तमान पत्रात नोटीस दिली होती का ? दिली नसल्यास आपली बाजू वरचढ आहे . आपण ते खरेदी खात रद्द करू शकता .
मात्र जर त्याने वर्तमान पत्रात नोटीस दिली असेल , तर आपणास जमीन मिळणार नाही मात्र , जमिनीची किंमत व्याजासह मिळेल

नमस्कार सर , माझी १ विनंती आहे मला योगय मार्ग सांगाल . माझा व २ बहिणीने दिवाणी नायालयात जमिनीतील सर्व हक माझा नावे सोडून दिला आहे त्याची रक्कम मी कोर्टातच भरली आहे व हुकूमनामा झाला आहे 2 बहिणीनेही सर्व हक्क माझा नावे सोडून दिला आहे दिवाणी नायालयातच. पण ७/१२ वर नोंद करून घायचे राहहून गेले.फुडें मी तो हुकूमनामा मुद्रांक शुल्क (दंड ) भरून तहसिलकर्यलातून आदेश वरून ७/१२ माझे नावे झाला .पण त्या आधी २ बहिणींनी ती जमीन गावातील एका ला विकून दस्त नोंदींसंधीसाठी तलाठी यांच्याकडे आला पण तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी तो अर्ज फेटाळ ला त्यावर त्यांनी प्रांत यांच्याकडे अपील करून माझे नाव कमी करून दस्त वर आलेला व्क्तीचे नवा ७/१२ ला लावा असा आदेश दिला व माझे नवा ७/१२ वरून कमी करण्यात आले आहे तर मी त्या विरोधात मी दिवाणी न्यालयात दावा दाखल केला आहे. तो दस्त मला मान्य नाही व तो दस्त कॅन्सल करावा .मला तो दस्त चुकीचा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी काय करावे लागेल
? माझे नावे ती जमीन पुन्हा होईल का ?कृपया मार्गदर्शन करा ?

दिवाणी न्यायालयात तुमची तडजोड होऊन तुमच्या बहिणींनी मिळकतीतील त्यांचा हक्क सोडला आहे . त्या प्रमाणे तुम्ही जमिनीचा मोबदला हि न्यायालयात जमा केला आहे . हे सर्व अभिलेखाच तुमचा पुरावा आहे तो तुम्ही बहिणींनी जमीन विकली तो दस्त रद्द करण्यासाठी पुरेसा आहे .

नमस्कार सर ,तुमि व्हीओवाळी दिलेल्या उत्तर मुले मी योगदिशेने जात आहे . सर माझे कोर्टातच हक्कसोड पात्र झाले आहे व तयबदल्यात ली रकम मी कोर्टातच भरली आहे व त्या नंतर कोर्टहूकूमनाम मध्ये मला सर्व जमिनीचे हक्क दिले गेलेले आहेत . व हक्क सोड पात्र देण्यार्याने ते कोर्टातच मान्य केले आहे. तर तो हुकूम नामा झाला आहे त्याची नोंदणी करावा लागेल का ?

होय.

नमस्कार सर , कोर्टात जर हक्कसोड पत्र लहून दिले असेल व तास हुकूमनामा सुद्धा झाला असेल तर ते हक्कसोड पत्र नोंदणीकृत करावे लागते का ? व लागत असेल तर ते नोंदणी कृत कर्णयसाठी काही कालावधी उशीर झाला असेल १२ वर्ष नंतर तो नोंदणीकृत करता येईल का ?कृपया मार्गदर्शन करा .धन्यवाद

हो

नमस्कार सर, तुम्ही माझा प्रश्नयाचे योग उत्तर दिले त्या मुले मला योग दिशा मिळत आहे. माझे व बहिणीचे हक्क सोड पात्र हे कोर्टात झाले आहे .ते नोंदणी कृत आहहे कि नाही हे कसे ठरवायचे ,कारण मी मुद्रांक आधी नियम ३३ अन्व्ये मुद्रांकित करण्यासाठी जिलाअधिकारी यांच्याकडे गेल्यावर त्यांनी दंडात्मक रक्कम मला भरावयास सांगितली होती व तिमी भरली होती त्यांनी त्या तडजोड हुकूमनायमेवर आपला स्ट्याम्प देखील मारून दिला आहे .म्हणजे तो हुकूमनामा मुद्रांकित झाला का ?कि अजून काही प्रोसिजर असते .तडजोड नामा १७/०६/२००६ साली झाला आहे .त्यावर लेटफी भरली आहे.त्यानंतरच मी तलाठी यांच्याकडे ७/१२ नोंदी साठी तो दिला होता .त्यानंतर ७/१२ सादरी नोंद हि झाली .पूण त्या आधी ती जमीन बहिणीने विकली व तिचा दस्तही झाला . आपले नवा व फार्फार प्रांत अधिकारी यांनी रद्ध केला व जमीन जायना विकली त्यांचे ७/१२ सादरी नावं लावण्याचा हुकूम दिला.आता फुडें मी दिवाणी न्यालयात दावा देखील दखल केला आहे तो दस्त रद्ध करण्यासाठी .त्या साठी अजून काय कागत तो दावा मजबूत करण्यासाठी लागतील कृपया मार्गदर्शन कराल का ?

नमस्कार सर , माझा ऐक प्रश्न आहहे कि माझा व बहिणीचा विरुद्ध दिवाणी नायालयात तडजोड झाली आहे व हुकूम नाव झालाच हहे बहिणीनेही सर्व हक्क माझा नवे सोडून दिला आहहे दिवाणी नायालयातच पूण माझा काडयून ठाण्याची ७/१२ वर नोंद करून घायचे राहहून गेले योग प्रोसिजर माहित नसल्या मुलं व तलाठी व इतर अधिकारी याने मार्गदर्शन ना केल्या मुले तयांची सतत बदली असल्याने व मी नोकरी निमित्त भार्गवी असल्याने नोंद ७/१२ व करून घेता अली नाही त्या मुले माझा बहिणीने तिजमीन दुसऱ्या वक्तीला विकून टाकली आहहे व ७/१२ वर त्यांची नवे लागली आहहेत त्या विरोधात मी दिवाणी न्यालयात केस चालू आहहे .ती माझी चूक खूपच महागात पडत आहहे .ती चूक मला सुधारण्यासाठी कायदयात तडजोड आहेका ?कृपया मार्ग डकवा

आता काही अन्य मार्ग अवलंबता येत येणार नाही . या मिळकतीत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माणझाले आहेत . आपण जदावा दाखल केला आहे तो प्रामाणिक पणे लढा

सर नमस्कार , तूमहिकेलेयल्या मार्ग दर्शन मुले मी दस्तनोंद थांबविण्यासाढी अप्पर जिला अधिकारी यांच्याकडे अपील ढकल केले आहे .त्याचप्रमाणे दिवाणी न्यालयात दस्तबेकादेशीर आहहे हे सिद्ध करण्यासाठी दावा दाखल करतो आहे ,पण त्या दस्ताची अग्रेमेन्ट रक्क्म सात लाख आहे ,तर दिवाणी दावा दाखल करण्या साठी मला दिवाणी न्यालयात स्टायपें रक्कम भरावी लागते का ? व किती ?तो दस्त बेकादेशीर कार्यनीसाठी मला ती रकम न्यालयात भरावी लागेल का ? त्या नंतर तो दस्त रद्ध होईल का ?कृपया मार्ग दर्शन कर्वे धन्यवाद .

वकील यांचे सल्यानुसार पुढील कारवाही करा

आपण न्यायालयाचे अधीक्षक यांचेकडे दावा प्रत सादर करा . कोर्ट फी किती भरावी लागेल ते adjudicate करतील

नमस्कार सर ,आपण करीत असलेल्या मार्गदर्शनासाठी खूपच धन्यवाद .मल्ल अशे विचारायचे आहे कि माझे आई आणि दौन बहिणींनी दिवाणी कोर्टात तडजोड होऊन हकासोडपत्र तिघींनि माझ्या नावे जमिनीतील सर्व हक्क सोडला आहे . तसा हुकूम नाव कोर्टात झाला आहे ,पण माझ्याकडून एक चूक झाली कि ती कागद पत्रे तलाठी ऑफिसला नोंदवाली नाही ,त्या मुळे ७/१२ वर त्या तिघींचीच नावे राहिली व आता ती जमीन त्यांनी एकाला विकली आहहे .त्याचा दस्त बनून तो तलाठी यांच्याकडे नोंद करण्या साठी अल्ला आहे .त्याला मी हरकत घेतली आहहे व तो दस्त बेकादेशीर आहहे त्यांची नोंद धरू नये म्हणून विनंती केली आहहे तर तलाठी माझे विनंती मान्य करील का ? मला प्रांत साहेबानी त्याचे आदेश माझ्या विरुद्व दिला आहहे .मी फुडें काय करू कृपया मार्गदर्शन करा हि नम्र विनंती. नोंद धरण्यासाठी किती कालावधी असतो ?ती चूक सुधारू शकतो का ?

१. कोर्टाचे तडजोडनाम्याप्रमाणे , हक्कसोड दस्त नोंदणीकृत केला का ? दस्त नोंदणीकृत केला असल्यास , आपले दस्त अगोदरचा असल्याने आपल्या जमिनीतील हक्कास कोणतीही बाधा येणार नाही .
२. मात्र केवळ कोर्टात तडजोड नामाझाला असेल व हक्क सोड दस्त नोंदणीकृत नसेल तर , आपणास प्रांत अधिकारी यांचेकडे अपील करून काही उपयोग होणार नाही .
३. उपरोक्त अनु क्र २ मधील स्थिती असल्यास , आपणास ज्या दस्तांनी आई व बहिणीने तिसऱ्या व्यक्तीस जमीन विकली आहे तो दस्त रद्द करण्यासाठी दिवाणी दाखल करणे आवश्यक आहे

नमस्कार सर , माझे व बहिणींमध्ये हक्क सोड पत्र दिवाणी कोर्ट मध्ये झाले आहहे ,काहीकारनं मुले तलाठी व इतर अधीकार यांनी योग मार्गदर्शन न केल्या मुले माझे नवे ७/१२ मध्ये अली नाहीत बहिणांचीच नावे राहिली आहेत ,त्यांनी तिझामिन गावातील वक्तीला विकली आहे ,त्याचा दस्त नोदनिकात तलाठी यांच्याकडे अल्ला आहहे ,तेव्हा मी तलाठी सर्कल व तहसीलदार दार यांना दिवाणी कोर्ट चा हुकूमनामा व बहिणीचे हक्कसोड पत्र सादर केल्यावर त्यांनी माझे नावाची नोंद करण्याचा आदेश दिला व माझे नवे ७/१२ झाला आहहे ,त्या विरोधात जमीन विकत घेणारे लोकांनी प्रांत साहेब यांच्याकडे त्या विरोधात तक्रार केले व ती नोंद फेरफार राधा करून मागितलं व ते प्रांत अधिकारी याने मेनी केले आहहे.माझ्याकडे सर्व कागद पत्र असताना माझा विरोधात आदेश झाला आहहे ,ती मंडळी दस्त नोंद व्हावी म्हणून तलाठी यांच्याकडे दबाव अन्नात आहहे प्रात अधिकारी यांचा फेरफार रद्ध करावा हा आदेश झाला आहे हे सांगून त्यांचा नावाची नोंद करतील तर सर मी फुडें काय करू कृपया मार्ग दर्शन करा.

अर्ज या ऐवजी अपील असे वाचा

मा उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेशाविरुद्ध , अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

नमस्कार सर , आपण केलेल्या मार्गदर्शनामुळे नेहेमीच होणार मानसीक त्रास कमी झाला आहे. माझ्या वडिलोपार्गिट गावी शेती आहहे मी दत्तक पुत्र आहहे ,वडील जिवंत असताना तयांनी माझ्या नवे काही जमीन केले त्या नंतर ते मयत झाले माझ्या आई ने व मुलींनी वडिलांचा नवे असलेल्या जमिनीवर माझे नवा ना लावता मला ना विचारता ती पुतीन जमीन विकून याकाळी मी दिवाणी नाय्यलात अपील करून त्या वर स्टे आणला पुढे ताडझोड होऊन हुकूमनामा झाला माझ्या आई ने व बाहीने ती जमीन विकून घेतलेले रुपया खर्च केले त्या मुले जमीन विकत घेतलेले विक्तिश ते रुपये मी परत दिले व त्या बदल्यात आई व बहिणिचाकडून कोर्टातच हाक सोड पत्रं हिऊन घेतले व दिवाणी न्यालयात हुकूमनामा झाला कि ती विकलेली जमिनीवर केवळ माझ्याच हाक राहील . पुढे वारंवार तलाठीच्या बदली मुले माझेनावे ७/१२ वर नोंद होऊ शकली नाही त्या कालावधीत ती जमीन पुन्हा विकली गेली व दस्त नोंदणी साठी तलाठी यांच्याकडे अल्ला मी त्याला विरोध केला ,व त्या विऱोयुद्ध तलाठी ,सर्कल,ताशिलदार यांच्याकडे माझा नोंदणी साठी अराझकेला व खूप परतनाने माझी नोंद झाली ७/१२ वर पण झणी ती जमीन पुन्हा विकत घेतली त्यांनी उपविबकीय मॅडम कडे त्या विरुद्व ती नोंद रद्ध करण्या साठी अपील केले व त्यांनी ते मान्य हि केले कागदी पुरावा नसताना आता पुढे मी काय करू माझी नोंद रद्ध करा तो फेरफार रद्ध झाला आहहे असा निकाल दिला आहहे.कृपया मायेंग्दर्शन करावे.मी दुसऱ्या कोणाची जमीन घेत नाही माझी जमीन मलाच परत मिळत नाही असा कसा न्याय होऊ शकतो.फुडें काय करावे लागेल कृपया सांगा माझे नाव कमी करून ते फेरफार रद्ध करून दस्त झालेल्या विक्तिचे नाव लगेच लावतील.

उपवि भागीय अधिकारी मॅडम यांचे आदेशाविरुद्ध , अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करा

नमस्कार सर, अप्पन योग्य मार्गदर्शन दिल्याबद्दल धन्यवाद माझे गावाकडे वडिलप्रोजीत घर आहे काही दिवस पूर्वी मी घरी गावी गेलो मला माझ्या घरयाचा अंगणातच समोरील जागेत जि वापरासाठी सामायिक असते तितेच फारशी टाकून भिंत बांदली ahhe ३-घरे आहहेत c आकार आहहे तो चुलता मधील घरी राहतो अलीकडे मी व पलीकडे तिसरे चुलते राहतात जे गावीच राहतात त्यांनी घर समोरील वापरासाठी मोकळी जागा असते तीतें दोनींकडे भीत बसून पत्रे टाकले आहहेत पलीकडे २ नो चुलते राहतात ते मयत आहहेत व अलीकडे मी राहतो मधेच त्यांनी दोन्ही घराचे दरवाजे सोडून मधेच बाधकाम केले आहहे ते चकीचे आहहे मला कळत नाही मी काय करावे बोलायला गेलो तर म्हणवतो तुला कायकाराचें ते कर ,त्या साठी मी कोणाकडे रीतसर दाद मागू शकतो कृपा सांगा.

घर गावठाणात असेल तर , अनधिकृत /विनापरवानगी बांधकाम बाबत ग्रामपंच्यातीलदे तक्रार करू शकता . अन्यथा ज्या नियोजन प्राधिकरणाचे अखत्यारीत आपली घरे येतात त्या कडे अनधिकृत/विनाप्रवण बांधकामाबाबत तक्रार करा

नमस्कार सर,प्रथम तुमचे आभार ठुमरी मार्गदर्शना मुले मी खूपच यौग दिशेने जात आहे . आटा माझ्या एक प्रश्न आहे कि ,फेरफफर दुरुस्थी साठी ताल .कोरेगाव येते माननीय प्रातःशाईब यांच्याकडे केश चालू होती दोनी बाजूचे म्हणणे मांडून झाले आहे पण सर अजून कोणताच निर्णय मला लेखी अथवा तोंडी समजला नाही .मी वकिलांच्याकडे विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि निकाल तुम्हाला पोस्टाने कळवळा जाईल .हाय गोष्टीला १ वर्ष होऊन गेले आहे .मला तो निकाल मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल कृपया मागर्दर्शन करा .

नवीन कायदा दुरुस्तीनीसार , अपील दाखल झाल्यापासून १ वर्षाचे आत त्यावर निर्णय घेणे , महसूल अधिकारी यांना क्रमप्रपात आहे . आपण संबंधित प्रांत सहेब्बन भेटून हि बाब निद्रशनास आणून द्या .
तसेच जिल्हाधिकारी यांचेकडे हि लेखी पत्राद्वारे कळवा

नमस्कार ,सर माझा प्रत्येक प्रस्नाचे तुम्ही उत्तर दिलेआहे तया बदल धन्यवाद ! माझा एक प्रश्न आहे कि माझे नावे माझ्या बहिणीने व आईने दिवाणी कोर्टात (तोडजोड) होऊन त्याच्या समोर सर्व हक्क सोडून दिला आहे त्यावर तिघीच्या साह्य आहेत. आता मात्र तेखोटा आहे अस्से सांगून दिवाणी कोर्त्यात दावा दाखल करण्याची धमकीही सतत देत आहेत ,अम्माला फसवून तो हुकूमनामा केला आहे असे सांगून तो रद्य करणार आहहेत .तर दिवाणी कोर्त्यात तो हुकूमनामा (तडजोड ) हकासोड पत्र रद्द होऊशकते का ? कृपया मार्गदर्शन करा .

आपण कथन केल्याप्रमाणे , तडजोड दिवाणी न्यायालयात केली आहे. तडजोड नाव कोर्टात सादर केल्यावर , कोर्ट , सर्व पक्षकारांना तो मान्य असल्याची खात्री करते , मगच त्या प्रमाणे निर्णय व हुकूमनामा काढला जातो .
त्या मध्ये फसवणूक करण्याचा प्रश्न कोठे येतो . त्यांना धमक्या देऊ द्या ......
अगदीच काय होईल तर ते रद्द करण्या बाबत दावा दाखल करतील ....मात्र consent Decree असेल तर दिवाणी संहिता कलाम 96 (3) अन्वये
No appeal shall lie from a decree passed by the Court with the consent of parties.

तुमच्याे बहिणीने व आईने दिवाणी कोर्टात (तोडजोड) होऊन त्याच्या समोर सर्व हक्क सोडून दो असतील तर ते खोटे आणि फसवून केले होते असे निर्विवादपणे सिध्द होईपर्यंत रद्द करता येणार नाही.

नमस्कार सर, माझा प्रश्नाची उतरे तुम्ही वेळचा वेळी देले आहेत त्या बदल धन्यवाद , पुडे माझा प्रश्न असा आहे कि अम्मचा गावी काही पडीक जागा अह्हे .आमच्या आजोबांनी खारेधी खत दोरे ८ आणायचा स्तम्पापेर वरठी माझाकुर ळीलेला अह्हे पुन त्याची ग्रामसेवक दप्तरी नोड नाही हि बाब लक्षात आल्यावर त्या नोधी साठी गरम सेवक काकडे गेलेअस्त ते नोड धरत नाही कारण तोपेपर खूप जुना अह्हे म्हणून त्याची नोड धरावी ह्यासाठी मला काय्कार्वे लागेल क्रुपय मार्ग दर्शन करा.

१०० रु च्या अधिक किमतीची मालमत्ता नोंदणीकृत दस्त असलेली पाहिजे .

नामकर सर, आपण माझ्या प्रश्नानाचे उत्तर दिले तय्साठी धन्यवाद पुढे मला असे विचारायचे आहे कि माझ्झे राहते घर वडिलोपार्जित आहे .ते मात्र आता पडले अह्हे मी ते दुरुस्ती करून बध्नाय्साठी तयारी केली ,तेओह आई व बहिणीने ते आमचे घर आहे व आमचा मंजे आईचा नवे अह्हे त्यामध्ये तुज कहीही आदिकर नाही असे सगुण घर बध्ण्यास अडथला आणत आहेत.मी ग्राम्पुंचात मध्ये मागि घर्साठी नोद लागावी त्या साठी अर्र्ज केला पुन काही प्रठीसाद दिला नाही .तर माझ्झा त्या घरावर हक्क अह्हे कसे शिध करू ? त्या घरावर माझ्झा बहिणीचा हाक अह्हे का ?दोघी विवाहित अह्हेत .कृपया मार्गदर्शन करा.

वडिलोपार्जित मिळकतीवर तुमच्या सोबतच आई आणि बहिणीचा हि हिस्सा असेल . आपसी सहमतीने वाद मिटवा .

नमस्कार सर , एक छोटा प्रश्न अह्हे कि खरेदीखत नोदानिकृत झालेआसेल तर ते रद्ध कार्नायचा अधिकार कोणाला आहे ,तय्साठी काय करावे लागेल ?

केवळ न्यायालय नोंदणीकृत दस्त रद्द करू शकते.न्यायालयात आपण तो दस्त कसा खोटा आहे हे पुरावे देऊन सिद्ध करावे लागते.वकिलाशी चर्चा करून पुढील कोर्टातील कार्यवाही करावी

नमस्कार सर ,माझा प्रश्न असा आहे कि माझे दत्तक पत्र झाले आहे माझे वडील मयत आहे ,आई व वडिलांचा संमतीने दत्तक पत्र झाले ,खी दिवसनी वडिलांनी एकूण जमिनीतले स्वत खरेदी केलेली जामीन वाटणी पत्र द्वॉर्य ती जामीन माझा नवे केली व राहिलेली जामीन स्वताचा नवे तेवली पुडे वडील मृत झाल्यावर आई व २ बहिणीने talathi कडे वारस नोड अर्ज दिला कि मला मुलगा नाही व वडिलांचा नावे असलेली जमीन ताल्याठी ने ३ चा नवे केली ताय्नी माझे नाव वगळून ती जमीन विकून टाकली पुन त्याविरुद्ध दिवाणी न्यालयात मी अपील करून मी मुलगा आहे हे सिद्ध केले .त्या नंतर दिवाणी नायालयात तडजोड हुकुम नामा झाला .व आई व २ बहिणीने विक्लाले जमिनीचे रुपय मी समोरच्या पार्टीला परत केले कोर्टात व तो दस्त रद केला पुन त्या बदल्यात मी ३ कडून हक्क सोड पत्र कोर्टातच लिहून घेतले त्या मध्ये असा उलेख केला समोरचा वकिलाने कि आईला मी पोद्गी रुपात दर महिना रुप्पय द्य्वेअत पुन ती माझाकडे राहत होती .हा हुकूमनामा तलाठी उपलब्ध नाही व कामचुकार पण मुले सातबारा वर माझे नाव न लागता त्या ३ चे नवा कायम राहिले व फुडे जावई मंडळी आले व आईला ग्घेउन गेले व त्या सर्वांनी मिळून ती जमीन पुन विकली .व नवीन दस्त नोंदणीला आलाय्वर मी तक्रार अराज देवून दिवाणी नाय्लायात झालेला हुकूमनामा दाखून माझे नवे ७/१२ नोद करून घेतली .आत्ता जावी मंडळी माझाकडे रक्कम मागत आहेत .आमची वाटणी अम्मल दे तू फसवून हक्कासोड पत्र केले अह्हेस .त्यावर टायनी प्रांत यांचाकडे नोद रद्द वाहावी म्हणून अप्पील केले अह्हे .मला आईला पोद्गी दायची नाही कारण ती माझाकडे न राहता जावई यांच्कडे राहून माझी बदनामी करते अह्हे
१) आईला मला पोद्गी द्याची नाही .(मी तिला सबळ करण्या साठी तयार अह्हे कोणत्या पण आठीवर)
२) ३- घीचा हिसा मी अद्धिच कोर्टात दिला आहे .
मी पुढे काय करू ती जमीन कासताना मला दम देण्यात यतो .ह्यावर उपाय काय ? काय मला आईला पोद्गी न देनाय्साठी काय्कार्वे लागेल ?

(सदरचा प्रश्न हा या संकेत स्थळाचे उत्तर देण्याचे कार्य क्षेत्रातील नाही . या संकेत स्थळावरून जमीन , त्या साम्भांडीचे कायदे व अनुषंगिक प्रश्नांना उत्तरे दिली जातात . तथापि उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे )
Consent -Decree होताना आपण , आपले आइस पोटगी देण्याचे मान्य केले आहे . त्यामुळे आपणास पोटगी देणे क्रमप्राप्त आहे

नमस्कार सर ,
आपण माझ्या प्रश्नाचे उतर दिले त्यासाठी धन्यवाद , माझा प्रश्न असा आहे. कोर्टात केलेले हक्कासोड पत्र रद्ध करता येते का ,माझा बहिणीने कोर्टात हक्क सोड पत्र करून दिले आत्ता त्यांचे पती ते पत्र फसवून केले आहे असे सागून कोर्टात केअस करेन अशी धमकी देत्तात नाहीतर आमचा हिसा दे .बहिणीचा हिसा मी कोर्टात देवुनच पत्र हुकूमनामा झाला आहे .तर मी आत्ता काय करू कृपया मार्ग्दर्स्न करा . आपपल्या उतराने मला अनेक वेळा योग्य मार्ग मिळाला आहे.

बहिणीचा हक्कसोड दबावाखाली केला आहे हे सिद्ध होत नाही तर तो कायदेशीर आहे

नमस्कार सर , माझे दत्तक पत्र १९८८ साली झाले अह्हे ,माझे दत्तक वडील २००१ मध्ये मयात झाले. त्या आधी त्यांनी (वडील परजीत व खारेधी ) एकूण ४ गट माझा नावे २ (वडील परजीत व खारेधी ) गट केले व त्याचा नावावर- २ (वडील परजीत व खारेधी ) गट ठेवले ,मला २ बहिणी सुधा आहेत .माझा गटवार जो मरणा पूर्वी वडिलांनी माझा नावे केला आहे ,तय्वर तयंचे नवरे आत्ता हिस्सा मागत आहेत.वडिलाच (गटावर फक्थ आई व बहिणीची नावे अह्हेत) तर मला काय करावे लागेल मला हिसा दायचं नाही .कारण माझे उपजीविकेचे तेवढेच साधन अह्हे.

तुमच्या नावे असलेले गट तुमच्या संमती व कायदेशीर दस्ताशिवाय हस्तांतरित होउ शकत नाही

नमस्कार ,
मला मुलगा नाही २ मुली आहेत ( वडील मयत) असा फेरफार नोद अर्ज करून माझा आईने फेरफार मधून माझे नाव लावलेच नाही व जमीन विकली कोर्टात दावा दाखल करून ती विकलेल्या जमिनीचा दस्त मी रद्ध करून घेतला मी मुलगा अह्हे हे आईने कोर्टात मान्य केले फुडे तडजोड होऊन विक्लेलेया जमिनेचे रक्कम मी कोर्टात भरली ( त्या साठी ३ गहिनी माझा नवे हक्क सोड पत्र कोर्टात लिहून दिले ) अप्प्ले सर्व हक्क माझा नवे सोडले म्हणून मान्य केले व कोर्ट हुकुम नामा वरून तळाती यांनी ७/१२ वर माझे नाव आत्ता आले आहे ,पुन तय आधीच
( माझी आई ,२ बहिणीने ) तीच जमीन दुस्याया पार्टीला विकली होती .दस्त सुधा बनलेला होता तयची नोंद मी ठ्बवली व ( ३ तिघींनी ) माझा नवे सोडलेले हक्क सोड पत्र तळाती ,सर्कल ,तहशिलदार साहेब ह्यांनी माझे सर्व काकड पत्र बघून माझा नवे नोद करावी असा हुकुम दिला ,तळाती साहेबा नि माझा नाव आत्ता प्रयात ७/१२ नोहते ते आत्ता ७/१२ वर आले आहे तर त्या अधिक मला नासागता माझा आई व २ बहिणीने विकलेली तीच जमीन आत्ता माझ्झा मालकीची होऊ शकते का ? पऑन समोरचा पार्टीने तय्वर प्रांत साहेब यांचाकडे अप्पील दाखल केले अह्हे .पुन मला कोणतही नोटीस पातेव्लेली नाही.तर फुडे मी काय करू.?

कोर्ट हुकुमनाम्यात वर्णन केलेली जमीन तुमच्या नावे होईल

नमस्कार सर ,७/१२ नोद झाली आहे . ती पक्की करण्यसाठी किती दिवसच कालावधी असतो .

७/१२ वरील नोंद पक्कीच असते , आता पूर्वी सारख्या पेन्सिल ने नोंदी ठेवत नाहीत . जर आपल्या नोंदी विरुद्ध कोणी त्यांचे नाव लावावे असे अपील केले व केस जिंकली तरच आपले नाव बदलू शकते

नमस्कार सर, दि: १७.००६.२००६ मध्ये माझी आई २ बहिणीने आमची वधील पर्हरजित जमीन माझे नाव वगळून वधील मयत झालाय्वर ३ चा नावावर जमीन केली व गावातील माणसाला विकून टाकली मी तय्विरूढ कोर्टात दावा ढकल करून तो दस्त रद्ध केला व त्या माणसाला माझा आई ने व २ बहिणीने घेतलेले रुपय मी तय्ना परत केले व तय्बदल्यात कोर्टात ३ घीकडून हक्कासोद्पत्र लिहून घेतलं कि या फुडे आमचा कोणतही अधिकार त्य जमीवर राहणार नाही . पुन गावाथिल बेजबाबदार लोकांनी व अधिकार्यांनी वारावणार तो कोर्टाचा हुकुम्नाम ( तडजोड) नोद न करण्याचा सतत प्रयत्न केला व माजे नाव ७/१२ वर लागले नाही .काही वर्शनी तिच जमीन ३ बहिनीनि गावातील दलाला द्वारे परत दुस्य्र्य्य इसमास विकली कारण ७/१२ वर माझे नाव नाही . मी त्यांनी बनवलेला दस्त नोद थाब्वण्याची लेकी तकरार तलाठी/ सर्कल यांचाकडे केली व सर्व कागद पाहून टायनी ती मान्य केली व धरलेला फेरफार ची नोद रद्ध केली तय्बरोबर मी माझा नावाची नोद ७/१२ वर व्हावी म्हणून तसीलदार याचाकडे अर्ज केला व तो त्यांनी मंजूर केला आहे पुन तो कोर्टाचा हुकुम ( तअडजोडा हक्कापत्र ) मुद्रकीन करून घ्या व गाव तलाठी याचाकडे नोद धरण्य साठी द्यावा अशे सागितले ते मी मुद्रकीत केलेली हुकूमनामा नोदी साठी तलाठी याचाकडे दिला आहे .तलाठी सागतात कि आता आम्ही नोद धरू साय्कात नाही कारण जो फेरफार ची नोद धरली नाही त्या विरुद्ध प्रांथ यांचाय्कडे समोरचा पर्ठीने अप्पील केले आहे कि आम्ही त्या जमिनीचे मालक आहोत .सहेब मी इतके वर्ष केलेली महंत फुकट जाणार का ? मी ती जमीन आज सुधा कसतो आहे पुन ७/१२ वर नाव नाही मी काय करू कृपया मार्ग सांगा . धन्यवाद .

नमस्कार.
साहेब तुम्ही सागीतल्या प्रमाणे मी मुंबई अध्निअम १९५८ चे कलम ४१ खालील कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क बरण्या साठी अर्ज केला आहे .( तःशील ओफ्फिचे मधून तसा हुकुम घाला आहे .ह्क्कासोड पत्रावर मुद्रांक शुल्क भरा ) मी अर्ज करून ८ दिवस झाले आहेत तरी ताय्नी कोन्तीच माहिती दिली नाही कि किती मुदारंक शुल्क भरावे लागेल ,चलन मिळण्यास किती दिवस लागतात .त्या मुले मी नोदेची प्रक्रिया फ्हुडे नेहु शकत नाही कृपया मार्ग सांगा . धन्यवाद !

मुद्रांक शुल्कासाठी सब रजिस्ट्रार क्षेत्राचे सह जिल्हा निबंधक यांचे कार्यालयातून आपला दस्त अभिनिर्णीत करून घ्या . त्यामध्ये आपल्याला भरावयाचे मुद्रांक शुल्क किती हे नमूद केलेले असते.

namaskar ,
kortat hukumnama zala ahe mazaa aai va 2 bhinini hakka soad lela hahe kortat.atta maze nava 7/12 var lagave mhnun mi tahsil office madhe arg kela ahe thoha mala sagnyat ale ki thumala mudrank bhrave lagel.

बरोबर
हक्क सोड खत नोब्द्निकृत करावे lagel