[Ctrl+G for Marathi/English]

Namaskar,

Mazya ajobana 5 mule aahet . 2 kaka, maze vadil and 2 aatya.

Aaji Ajobancha 30-35 varshapurvi mrutyu zala aahe . 30 varshapurvi maze donahi kaka rahate ghar sodun dusarikade rahayala gele hote. Tyapasun maze vadil tethe rahat hote. aamcha janm tithech and aamhi motehpan tithech zalo .Ammhi jithe rahato tithe aamhala magil 50 varshapsun bhade pavati bhetat hoti. Colony madhe ekun 70 ghre aahet. Suravatil bhade pavati aajobanchya navavar hoti, pan kalantarane vadilanchya navavar yayala lagali karan vadlch ajobancha sambhal karat hote. ajobani swatahun pavati vadilanchya navavar dyayala sangitali hoti. pan aamchya kade tyacha kahi likhit purava nahiye.
donahi kaka ajobana pahayala navhte. Ammchya kade vadilanchya navachya khup sarya pavatya aahet, tasech ration card sudha aahe. Ration card madhe kakanchi nave nahi aahet.
mazya vadilancha magil varshi mrutyu zala aahe , tyanantr ata ek kaka, aamchya ghravar adhikar dakahavat aahe ki hissa pahije mhnun.

Tar tyala hissa dene amhala bandhanakarak aahe ka ?

आपले आजोबा मिळकतीचे भाडेकरू होते . त्यामुळे केवळ दोन काकाच नाही तर , दोन अत्याचाही घरामध्ये हक्क आहे

सर नमस्कार मी एक फ्लॅट जवळपास मी २००५ मध्ये घेतले व बांधून काढले तर मी फ्लॅट सात-बाराला लावले नाही आणि आता लावायचे आहे तर मी ज्या व्यक्ती कडून घेतले होते त्या वक्ती ला मिळ मालकांनी पावर ऑफ अटॉर्नी करून दिली होती आता असे झाले कि मूळ मालकाच्या नातूंनी माझ्यावर केस केली आणि कोर्टात दावा केला कि पावर ऑफ अटॉर्नी करून दिलेली आहे ती खोटी आहे पन पावर ऑफ अटॉर्नी खरी आहे आणि माझ फ्लॅट हे नमुना नं ८ ला आहे तर मी पण वकील मार्फत कोर्टात हजार आहे
योग्य मार्गदर्शनाची अपेक्षा धन्यवाद

पॉवर ऑफ अटर्नी च्या आधारे , मिळकत हस्तांतरित होत नाही . आपण मिळकत नोंदणीकृत दस्ताद्वारे खरेदी करणे आवश्यक होते .


आदरणीय सर .....माझा प्रश्न असा आहे कि

(1 ) A आणि B ला दोन मुले ( अ आणि ब ) आणि दोन मुली ( क आणि ड ) आहेत B हि A ( मयत ) ची विधवा आहे .

( 2 ) १९५१ रोजी " अ " चे निधन झाले अ ला एक मुलगा आहे. " ब " ला मुले बाळ नाही.

( 3 ) १९६१ साली त्यांची वडिलोपार्जित जमीन जी ( वाटणी मध्ये पूर्णतः अ च्या नावावर होती ) किसान कोलेज ला गेली .

( 3 ) त्या नंतर १९६३ साली त्याच मिळालेली रकम ने B ( आई विधवा ) च्या नावर ४ एकर शेती घेतली


( 3 ) १९७२ मध्ये B चे निधन झाले असता वारसाने ( ब चे नाव लागले क आणि ड चे नाव इतर हक्कात लागले ) आणि अ चे निधन पूर्वीच झाले असता त्यांचा मुलाचे नाव काही कारणाने लागले नाही किवा नाव डावले गेले.

( 4 ) १९८५ मध्ये "ब " चे निधन झाल्यास त्यांचा पत्नी चे नाव लावण्यात आले. आणि क आणि ड चे सुधा निधन झालास इतर हक्क असी नोंध आहे.

( 5 ) ब आणि त्याची विधवा संयुक्त घरात " अ " च्या मुला जवळ राहत होत्या

( 6 ) २००७ रोजी " अ " च्या मुलाचे निधन झाले अ च्या मुलाला सुधा एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत

( 7 ) २०१६ मध्ये अ च्या मुलाचा मुलगा कमी वयात २०१५ साली मृत्यू झाले त्याला दोन लहान मुले आहेत

( 8 ) २०१७ मध्ये "ब " च्या विधवा चे ( वयाच्या ८७ वर्षे अशिक्षित आणि स्वस्थ बरोबर नव्हते ) निधन झाले तिने मरण्य पूर्वी २०१६ मध्ये च रजिस्टर मृत्यूपत्रक द्वारे संपूर्ण शेती तिचा भाव च्या मुलाला करून दिली भावाच्या मुलाने २०१७ रोजी त्याची नोंध ७/१२ वर लावले.

( 9 ) ज्याची जाण अ च्या वारस विधवा आजी आणि विधवा सून ला लागली असता त्याच महिन्यात यांनी तहसीलदाराकडे हरकत घेतल्यास तहसीलदराने स्टे दिला

( 10 ) अ च्या भावाच्या मुलाने तहसील दराने स्टे वर इतका विलंब का माफ केला म्हणून अप्पर जिल्हाकडे फाईल घेतली.

माझा प्रश असा आहे कि अ च्या वारसांनी विधवा सून ने ब च्या विधवा ( आजल सासू ) च्या निधन नंतर वारस अर्जासाठी अर्ज केला असता तलाठी कडून पुष्कळ विलंब करण्या आला आणि सक्सेशन घेवून या नंतर नाव लावणार असे करता दोन महिने लावून दिले त्या दरम्यान ब च्या ( मयत विध्वाचा भावाच्या मुलाने संपूर्ण शेती वर ) त्याचे नाव मृत्यू पत्रा द्वारे लावून घेतले

हल्ली झिल्ला धुळे मुकामी तलाठी हा मृत्यूपत्रक करून घेणारा भासा चा नातेवाईक आहे.ज्याचा फायदा त्याने घेतला

सध्या तहसीलदराने स्टे दिला असता त्या भासा ने फाईल अपर जिल्हा मध्ये घेवून गेला

हि जमीन संयुक्त कुटुंबाची वारसागत असल्या मुळे विलंब चा प्रश्न कसा उद्भवतो ?

ब ची विधवा ने इतर हक्क आणि वारस असून संपूर्ण शेती चा म्र्युत्यूपत्र कसा केला ?

तलाठी ने कोणताही पंचनामा न करता कसी काय नोंधी केली ( इतर हक्काचे नाव होते तरी ) ?

त्या भासा च्या मृत्यूपत्रक नोदी अर्ज वर कोणत्याही प्रकारचा एफिडेवीट नाही.

अ च्या वारस ह्यांचे नाव १९७२ पासून नाही त्यामुळे ते त्यांचा हक्क नाही का ?

( क आणि ड चे इतर वारस ह्यात आहे ते २००१ पासून नाव लावण्यास प्रयत्न करीत आहे तरी त्यांचे नाव का लागत नाही ) ?

न्यायलयाने एका चुकाद्यात सांगितले आहे कि ७/१२ हा फक्त व्यवहार साठी पुरावा आहे त्याने मालकी हक्क साबित होत नाही.

एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवर सर्व वारसांचा अधिकार असतो त्यामुळे एकत्र कुटुंबाची मिळकत म्र्युत्यूपत्राने देण्याचा अधिकार नसतो. जरी असे मृत्युपात्र्क केले तरी मृत्यूपत्र तील असा भाग अवैध ठरेल
( वारस कायदा १९२५ कलम १५२ )

एकत्र कुटुंबातील स्वःतःच्य हिस्स्याची मिळकती मृत्यूपत्रा ने देता येईल ( ए.आई.आर.२००७ .)

मृत्यूपत्रात मिळकती ची खोटी आकारणी केल्यास संपूर्ण मृत्यूपत्र रद्द ठरेल. असा उलेक्ख मिळतो

त्या विधवा आजी आणि सून ला कमाई चे काही पण स्त्रोत नाहीत.-

मला ग्रामपंचायत एरीयात 2 गुंठे जागा खरेदी करावयाची आहे. ती खरेदी कशी करावी . 7/12 स्वतःच्या नावाने मिळतो का त्यासाठी किती जागा खरेदी करावी लागते.

गावठाणातील जागा असेल तर आपण २ गुंठे जागा खरेदी करू शकता
जर जागा , सर्वे नम्बरपैकी असेल व जमिनीचा वापर विभाग ( झोन )रहिवासी / वाणिज्य / औद्योगिक असेल तर आपण २ गुंठे जागा खरेदी करू शकता

सर, आम्हाला आपसी वाटणीपत्र करायचे आहे तर आम्हाला कोणता अर्ज भरवा लागेल आणि कोणाकडे? आणि त्यासाठी येणारा खर्च किती येणार?

तहसीलदात यांचेकडे
वाटप अर्जास , केवळ कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागेल . अत्यल्प कोर्ट फी आहे

Namaskar sir 1.maza question asa hota ki mazya panjobani year 1961 la 7 acre ani 1966 la 9 acre 21 gunthe kharedi keli(mhanje 16 acre 21 gunthe or 6.68 hectre ) tychi ferfar ani 7|12 la 1977 paryant nond ahe survey number la parantu mul malkane amhala tya velese fakt 5.34 hectore cha cha taba dila hota tymule pot hissa zala tya veles amcha 7|12 kami karun amchya navavarchi jamin jya vektichya tabyat hai tyla denyat ali tymule amche 1.34 hectre jamin 7|12 varun kami zali va pot hissa tayar zalycha konta ferfar 7|12 nahi mag amhi atta kay karu shakto?
2.pundhe 1978 madhe tycha pot hissa chya ekatrikaran houn gat number tayar zale 3. amhi kay karave ki amhala ti kami zaleli 1.34 hector jamin parat milnysathi?

विना फेरफार १.३४ हे जागा , दुसऱ्या व्यक्तीचे ताब्यात आहे . आपणास कोर्टाकडून ताबा घ्यावा लागेल .

देवस्‍थान इनाम वर्ग 3 असलेली जमीन ज्‍यासाठी
जिल्‍हाधिका-यांनी 1963 मध्‍ये "जमीन देवस्‍थान इनाम आहे, त्‍यांच्‍या कार्यालयाची परवानगीची जरुरी नाही, जमीनीचा बिनशेती साठी उपयोग करु शकता " असे पत्र दिलेले आहे, व या जमीनीत नंतर प्‍लॉट पडलेले आहेत व त्‍याचा ले-आऊट संक्षम प्राधिकारी म्‍हणजेच नगरपरिषदेने मंजूर केलेला आहे प नागरिकांना बांधकाम परवानग्‍या सुध्‍दा दिलेल्‍या आहेत, अशा जमीनीच्‍या 7 X12 उता-यांमध्‍ये अनधिकृत बिनशेती वापर असा तलाठी रिमार्क लि‍हितात. तसेच याचे सर्व्‍हे मधील 01 प्‍लॉट ला जिल्‍हाधिका-यांनी एनए परवानगी दिलेली आहे, तर उर्वरित जमीनीला म्‍हणजेच प्‍लॉटस.ला आता एनए परवानगी कोण देईल व त्‍यासाठी काही शासकिय शुल्‍क लागेल काय. ही जमीन एनए अकृषिक कशी करावाी याविषयी कृपया संविस्‍तर माहिती द्ययावी ही नम्र विनंती. अशी परवानगी देणे कोणाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येईल जसे कि जिल्‍हाधिकारी, प्रांत, तहसिलदार किंवा विभागीय आयुक्‍त इ. याविषयी कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

As the Exemption to Land Revenue Act 1863 ,
देवस्थान इनाम जमीन हि मुख्तवे , शेती कारणासाठीच दिलेल्या आहेत . या कायद्याचे Preamble पहिले तर , हा कायदा जमीन महसूल पूर्ण माफी अथवा अंशतः माफी देण्याचे , जे दावे आहेत ते निश्चित करण्यासंदर्भातील आहे . जमीन महसूलम्हणजे शेत जमिनीचा आकार . महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम या मध्ये , जमीन महसूल व बिन शेती आकार या दोन्ही संकल्पनांची व्याख्या दिलेल्या आहेत . या दोन्ही याख्या यांचा विचार करता , देवस्थान जमीन या शेती कारणासाठीच दिलेल्या आहेत . या कायद्यात बिन शेती कारणासाठी जमीन देण्याबाबत उल्लेख नाही . त्यामुळे आपले प्रकरणात ज्या बिनशेती परवानगी दिलेल्या आहेत त्या कश्या दिल्या आहेत ?
मला वाटत नाही अश्या जमिनीला बिन शेती परवानगी देता येईल का ? मला वाटत नाही बिन शेती परवानगी देता येईल

महोदय ,
जर जमीन मालकाने 2016 साली एक व्यक्तीला आपले जमीन विक्री चे रजिस्टर कुलमुखतीयर पत्र करून दिले असेल व नंतर 2018 साली जमीन मालक आपली जमीन कुलमुखतीयर व्यक्तीची ची परवानगी न घेता तिसऱ्या व्यक्तीला विकू शकतो का ?

कुल मुखतायर कोणत्या कारणासाठी दिले होते . जर कुल मुखत्यार पत्रानुसार , ज्यास कुलमुखत्यार दिले आहे त्याचा मिळकतीत हितसंबंध असेल , तर मूळ मालकास अशी जमीन विकत येणार नाही
दुसऱ्या व्यक्तीच्या लाभत दिलेले खरेदी दस्त रद्द करणेसाठी आपणास , ते दिवाणी न्यायालयाकडून रद्द करून घ्यावे लागेल

नमस्कार सर , एका अर्ध शासकीय संस्था (सिडको ) या संस्थेने आमचे तात्पुरते पुनर्वसन त्यांचे खाली असलेल्या प्लॉट मध्ये केले आहे .आणि तेथे २०१६ मध्ये महानगर पालिका अली आहे . त्याच प्रमाणे त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे काही अधिकारी म्हणाले कि तुम्हाला आम्ही नोटीस ठेऊन उठवू .तर माझा असा प्रश्न आहे कि एका संस्थेच्या जमिनीला महानगर पालिका अधिनियम १९४९ चे कलम 81(ब) एक ची नोटीस देऊ शकतात का .?
सर आपले उत्तर -८१ बी ची नोटीस म्हणजे , महानगर पालिकेच्या मिळकतीवर , अनधिकृतपणे , एखादा इसमाचा कब्जा असेल तर , अश्या इसमास त्या मिळकतीतून काढून टाकण्याचा , महानगरपालिकेस अधिकार आहे .
आपले पुनर्वसन CIDCO ने , महानगरपालिकेच्या जागेवर केले आहे का ?
आलेली नोटीस सिडको अधिकारी यांना दाखवा . त्यांना आपले कायमचे पुनर्वसन करणे बाबत मागणी करा .
परंतु ती जमीन अजून सिडकोने महानगरपालिकेला हात्तान्तरण केलेली नाही . त्यामुळे ती जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे . तरी देखील ते ८१ ब ची नोटीस देण्याचा अधिकार आहे का ...?

सर,आदिवासीच्या जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम १९७४ च्या काह्यदया नुसार दावा केला आहे.परंतु ती जमीन कुल कायद्या नुसार १९६४ ला आम्हाला भेटली आहे त्या नंतर ती जमीन शससकीय चुकीमुळे किंवा कसे ती जमीन पुन्हा १९६७ ला एका गैरआदिवासी ला कलम ३२ (ग) नुसार विण्यात अली आहे. त्याच त्यामुळे आम्हाला असं वाटतंय कि हि जमीन आम्हाला भेटणार नाही .याचे उत्तर लकावरत लवकर दयावे हीच नम्र विनंती .
आपले उत्तर -आपण आदिवासी खातेदार आहेत कि बिगर आदिवासी खातेदार ?
हो आदिवासीखातेदार आहे ...

जर जमीन बिनशेती ६ जुलै १९७४ पूर्वी रौपांतरित केली नसेल तर आपणास जमीन परत मिळेल . अन्यथा आपणास मिळणार नाही

नमस्कार सर, माझा प्रश्न असा आहे की आम्ही राहत असलेल्या जागेवर आमचे नाव कुळ म्हणुन 1940पासून 1972पर्यंत होते त्यानंतर आमचे नाव कमी झाले आहे मुळ मालकांनी ती जमिन विकली आहे व घेणारा आम्हांला जागा खाली करण्यास सांगत आहे तरी आम्हांला आमचे नाव कुळ म्हणुन घेण्यास काय करावे कृपया मार्गदर्शन करावे

१.४.५७ साली आपण मिळकतीचे कुल होता त्यामुळे आपण , जमिनीचे कुल कायदा कलम ३२ नुसार मानीव खरेदीदार आहेत . आपले नाव कमी झाल्यावर , आपण अपील करणे आवश्यक होते .नाव कमी केल्याचा फेरफार /आदेश प्रांताधिकारी यांचेकडे आव्हानात करा
आता त्या नंतर मूळ मालकाने जमीन विकली आहे .
ज्याने जमीन घेतली जमीन खरेदी करणार्याने , मिळकतीचा title search रिपोर्ट व वर्तमानपत्रात नोटीस दिली होती का ? नसेल तर आपण , दिवाणी न्यायायलायात त्याचे खरेदी रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करा .आपणास जमीन परत मिळेल
मात्र

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­नमस्कार सर,
किरण साहेब प्रथमतः आपल्या अमूल्य सल्ल्यांबद्दल आणि वेळेबद्दल धन्यवाद. मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे. सर आपण मला माझ्या मागील प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाने दिले ते असे.
अ या व्यक्तीच्या नावे, सर्वात पहिले खरेदी खत आहे . कायद्या मध्ये
Who is prior in time , is prior in law .........
त्यामुळे जरी फेरफार नसला तरी त्याचा हक्क आहे . त्याचे नाव लागणे आवश्यक आहे.
हे म्हणने बरोबर पंरतु
१) सदरील 'अ' या व्यक्तिच्या तथाकथित खरेदिखताला सुमारे २९- ३० वर्षापुर्वी 'खातेधारकाने' व 'अ' व्यक्तिने अन्य ञयस्थ म्हणजे 'ब' किंवा 'क' वक्तिची फसवणुक किंवा अन्य काहि कारणास्तव तथाकथित खरेदिखत केल्याचे मलिन हेतुने दिसत आहे. 'खातेधारक' मयत आहे खातेधारक मयत झाल्यानंतर 'अ' या व्यक्तिने वाद उपस्थित केलेला आहे व खातेधारक व 'अ' या व्यक्ति नातेवाईक असल्याचे बाहेरील तपासावरून कळते. कृपया सर योग्य उपाय सुचवा.
२)सदरील 'अ' व्यक्तिचा ७/१२,महसुल रेकार्डला, वहिवाटिचा,मालकीहक्क,ताबाहि व उपभोगाची/वहिवाटिची सुमारे ३०/३५ वर्ष कोठेही नोंद नाही.........फक्त पोकळस्त खरेदिखत आहे.अन्य काहि कारणास्तव केलेले आहे. कोठेहि नोंद नाहि.
३)सदरील शेतजमिन 'खातेधाकाकडुन' 'ब' व्यक्तिने नोंदनिकृत खरेदिखताने विकत घेतलि त्यानंतर 'ब' व्यक्तिकडुन 'क' व्यक्तिने नोंदनिकृत खरेदिखताने विकत घेतलि सर्व फेर व्यवस्थित बघुन घेतली ( म्हणजेच 'क' व्यक्ति वडिल व काकाने)घेतलि तेव्हा पासुन ७/१२,महसुल रेकार्डला व प्रत्यक्ष वहिवाटीसह, मालकिहक्का व ताबासहित उपभोगत आहे व अशा नोंदि सुध्दा आहेत.
४)'क' व्यक्ति म्हणजे वडिलांनी व काकाने सदर शेतजमिन 'ब' व्यक्तिजवळुन नोंदनिकृत खरेदिखताने विकत घेतलि तेव्हापासुन आजपावेतो (सुमारे २५ वर्ष ) झाले मालकीहक्कासह कब्जात आहे.व वहिवाटत आहे.व महसुल विभागाचा कर भरणा आजपावेतो भरत आहे.
५)सर ३० वर्षापुर्वी इतर कोणत्याहि कारणास्तव वा फसवणुकिसाठी केलेले पोकळस्त खरेदिखत रद्द बातल करण्यासाठी काय करावे.
सर योग्य मार्गदर्शन मिळणेस विनंती.......

दस्त नोंदणीकृत असेल तर त्यास पोकळीस्थ कसे म्हणता येईल .
ब , क यांनी title search रिपोर्ट घेणे आवश्यक होते . तसेच वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस देणे आवश्यक होते . या गोष्टी केल्या असतील तर , आपण Bonafide Purchaser आहेत . अन्यथा , आपणास काहीही हक्क नाही
आपण फसवणूक केली म्हणून ज्याने आपणास जमीन विकली त्याचे विरुद्ध दावा दाखल करा

7 /12 उतारा त्यात हा Sr. No 2 .2क/1अ हा असुन पण हक्क सोडपत्रकात चुकीचा Sr.No 2.1अ/2क आसा पत्रकात ऊल्लेख आहे . आम्ही हारकत घेतली होती तरी सुद्धा आमचे नाव कमी करन्यात आले आहे. जमीनीवर बांधकाम आता चालू आहे सर आम्हाला मदत करा ही विनंती

आपण हक्क सोडला आहे का ?
हक्क सोडला असेल तर , उगाच सर्वे नम्बर चुकला म्हणून हक्क दाखवणे योग्य नाही
मात्र जर दोन स्वतंत्र मिळकती असतील , तर फेरफार आव्हानात करा

माननीय सर माझा प्रश्न असा आहे .माझे वडील व चुलते यांनी 1987साली जमिनी विकून टाकली .माझे आजोबा मयत झाले त्या नंतर माझी आज्जी 3आत्या वडील व चुलते यांची नावे 7/12पाहीजे होती .पण असे झाले नाही. झालेले व्यवहार रद्द करता येऊ शकते का .आज्जी आज रोजी ह्यात आहे.कुल मुखतयार आज्जी आणि आत्या यांचे करून मला दावा करता येतो का?मी नातू आहे.

७/१२ वर कोणाचे नाव आहे

आदरणीय सर
मला माझ्या गावाच्या ग्रामपंचायतीला २००८ -२०१८ या कालावधी मध्ये निधी किती आला तो कसा कुठे केंव्हा खर्च केला ? ग्रामसभा किती झाल्या ? या सर्वबद्दल माहिती हवी आहे मी हा अर्ज माहिती अधिकारांतर्गत कोणाकडे मागू ?

हो संबंधित ग्राम सेवक यांचेकडे अर्ज करा

Kul kayda 84 k ne kharedi asa ferfar ahe manje kay?

म्हणजे जमीन महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेत जमीन कायदा , च्या तरतुदी विरुद्ध जमिनीचे हस्तांतरण झाले आहे .

मा तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार अकृषक झालेली जनीम ग्रामपंचायत ला ले आऊट प्रमाणे नोंद करण्यात आली होती , परंतु सदर जमी 2014 पासून 2018 पर्यंत कोणालाही प्लॉट विकण्यात आले नाही 2018 मध्ये सदर जमीन सरसकट सात बारा आधारे विकण्यात आली तर अकृषक परवाना आपोआप रद्द होईल का ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे

नाही
जमिनीमध्ये प्लॉट पाडून त्याची विकास परवानगी /बिनशेती पतवंगी घेतलेली आहे . ज्या आदेशाद्वारे परवानगी दिली आहे , त्या आदेशातील अति व शर्थी पहा . त्या अति शर्थी चा भंग झाल्यास , परवानगी रद्द होऊ शकते . आपण नमूद केलेल्या कारणासाठी परवानगी रद्द होवू शकत नाही

माझ्या वडिलांनी 1986 साली एक गुंठा सामायिक क्षेत्र जागा मालक यांच्याकडून घेतले , पुढे जाऊन जागा मालकने टाउनशिप प्लॅंनिंग करून माझ्या भावाला त्यामध्ये घेतला ,त्यानंतर (जागा मालक) आम्हाला फक्त 1.50 फुटी रोड ठेवला आहे मी कुठे व कशी तक्रार करू कृपया मला मार्गदर्शन द्या

जो लेआऊट आहे त्यामध्ये रस्ता किती रुंदीचा असावा या बाबत , नकाशा मंजूर केलेला असतो . त्या आकारमानाचा रस्ता ठेवलेला नसेल तर , तहसीलदार यांचेकडे तक्रार करा . अथवा ग्राहक मंचाकडे , deficient सेवा दिली म्हणून , दाद मागा.
भोगवटा प्रमाणपत्र त्याने घेतले नसेल , त्या बाबत , planning authority कडे तक्रार करा

नमस्कार सर,
माझी वडिलोपर्जित शेत जमीन आहे. या शेत जमिनीस जाण्यास ०१ कि.मी इतक्या लांबीचा समाईक कच्चा रस्ता आहे. याची नोंद सातबार वरती आहे त्या रस्त्यावरती लागतच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे त्यावरील अतिक्रमण काढायाचे आहे त्या करीता मला का्य करावे लागेल

लगतच्या शेतकऱ्याने अतिक्रम केल्याने आपला शेताकडे जाण्याचा मार्ग बंद झाला असेल , तर मामलतदार कोर्ट कायद्याखाली , तहसीलदार यांचेकडे अर्ज दाखल करा

नमस्कार सर मी राजेश जोशी सर मला असे विचारायचे आहे कि माझी जमीन राष्ट्रीय महामार्गालगत आहे तसेच माझ्या बांधाला जो शेजारी(मोहन परतुरे ) आहे त्याची जमीन सुद्धा या महामार्गालगत आहे. तसेच आमच्या दोघांच्या गटाला जमिनीलगत जुना शिव रास्ता देखील आहे. परंतु त्या शेजारी परंतुरेंनी तो रास्ता अतिक्रमण करून बंद केला आहे.

व तसेच जुन्या नकाशावर एक गाडी रास्ता दर्शविलेला आहे तो आज रोजी पूर्णतः बंद आहे . वरील शेजारी याचे दोन भाऊ आहेत त्यातील एका भावाला रोड लागत वाटणी आली आणि एका भावाला आतमध्ये वाटणी आली. त्यामुळे ज्याला आतली वाटणी आली तो भाऊ आम्हाला नकाशावरील रस्त्या प्रमाणे रास्ता मागत आहे. परंतु कायद्याने बघितले असता ज्या गटाला राष्ट्रीय महामार्ग आहे तसेच शिव रास्ता देखील लगत आहे त्या गटाला त्या लगत मालकाने रास्ता देणे कायदेशीर आहे . परंतु तो दुसरा भाऊ तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना पैसे खाऊ घालून नकाशा नुसार रास्ता मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे . या बद्दल मला मार्गदर्शन करावे हि विनंती. मी यामध्ये कुठले कायदे विषयक निर्णय / पुरावा म्हणून देउ शकतो ते देखील सांगावे .

आपले सरकार पोर्टलवर लॉगिन झालेनंतर महसूल सेवेमधील नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट करिता अनिवार्य कागदपत्रांमधील ऍफिडेव्हिट फॉर कास्ट चा फॉरमॅट ( कोणता फॉर्म) काय आहे? तो सध्या कागदावर द्यावयाचा कि बॉण्ड पेपरवर द्यावयाचा?
तो मा.कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समोर साक्षांकित करणे आवश्यक आहे काय?

नमस्कार सर, मुळ गैरआदिवासीची जमीन आदिवासी व्यक्तीने खरेदी केली व ती जमीन गैरआदिवासी व्यक्तीला विक्री केली यास कलम 36, 36अ लागू होतात काय? किंवा शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल काय?

३६ अ लागू होते
शासनाची परवानगी लागेल

आपले सरकार या पोर्टलवर नॉन क्रिमिलियर दाखला काढण्यासाठी लॉगिन झाल्यानंतर त्यामधील अनिवार्य कागदपत्रांमध्ये जातीसाठी एफिडेविट चा फॉरमॅट (मजकूर) काय आहे. सदर ॲफिडेव्हिट तहसील कार्यालय मध्ये साक्षांकित करणे आवश्यक आहे काय ?सदर एफिडेविट साध्या कागदावर करावयाचे की बॉंडपेपरवर करावयाचे ?बॉंडपेपरवर करावयाचे असल्यास किती रुपयेचा बॉंड पेपर लागेल ?कृपया माहिती मिळावी

नमस्कार सर,
मी कुळकायदा कलम ३२पी ने मिळालेली जमीन खरेदी केली .विक्री परवानगी न घेतल्याने शर्थ भंग झाला.कुळकायदा नवीन नियम ८४क क नुसार बाजारभावाने ५०% रक्कम भरणा केली आहे.तहसीलदारानी व्यवहार नियमित केला आहे पण जमीन वर्ग २ आहे .सदर जमीन वर्ग १ करण्यासाठी काय करावे लागते याची माहिती कृपया आपणाकडून व्हावी हि विनती

जमीन ३२ प खाली वाटप केली असली तरी त्या साठी ५० % नजराणा नाही .
शर्थ शिथिल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

नगर रचना अधिनियम १९६६ मध्ये कलम ५५(१) ची नोटीस आदिवासी किंवा जे ६०-७० वर्षांपासून वास्तव्य करतात त्यांच्यासाठी लागू होते का .? त्याच प्रमाणे त्या जमिनीमध्ये कुळाची भूमिका असताना त्या मध्ये कुळाचे नाव नाही परंतु भूसंपादन अधिकाऱ्याने या मध्ये स्पष्ट लिहिलेले आहे कि , भूसंपादनाच्या वेळी त्यांना घरे मिळावी . त्यावर एखादी संस्था प्रत्यक्ष घरे तोडू शकते का ..? या बद्दल सपाटीकरण द्यावे ..

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा १९६६ च्या कलम ५५ अन्वये , तात्पुरत्या स्वरूपाचे काम काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत .
आदिवासी ६० ७० वर्षांपासून राहता आहेत . त्यांनी तात्पूत्या स्वरूपाचे काम ( work of temprorary nature ) केलेले असेल .
कलम ३६ अ अन्वये , आदिवासी व्ययक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्ययक्तीस हस्तांतरण करण्यास निर्बंध आहे . या ठिकाणी हस्तांतरण होत नाही . नियोजन प्राधिकरण , विना परवाना तात्पुरते केलेले काम काढून टाकत आहे . किंवा त्यांचे जागेवर असलेले अतिक्रमण , कलम ५५ चा वापर करून काढून टाकत असेल , मात्र या ठिकाणी मिळकतीचे हस्तांतरण होत नाही . त्यामुळे कलम ३६ अ चे सौरक्षण मिळणार नाही .

सर आमच्या शेतात जाण्याची पायवाट समोरील व्यक्ती बंद करत आहे व ति पाय वाट म्हणून गावाच्या नकाशा मध्ये उल्लेख आहे.पाय हि खुप जुनी आहे व तो आता म्हणत आहे कि बैलगाडी व ट्रक्टर नेउ देणार नाही.या साठी काय करावे मार्गदर्शन करावे.

´ÖÖ´Ö»ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÛúÖê™Ôü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1906 “Öê Ûú»Ö´Ö 05 †®¾ÖµÖ
mamltdar court adhiniyam 1906 nusar tahsildar yanche kade arj karawa.

नमस्कार सर ,
आमच्या आजोबाच्या नावे ७ एकर जमीaन होती व त्यांना ७ वारस होते एका मुलाला आजार असल्यामुळे तो मुलगा वारला त्याचा मुलगा त्या वेळेस खूप लहान होता नंतर तलाठी यांच्या कडे वाटणी पत्र करून घेतले त्या वेळेस ६ जणांना जमीन वाटणी करून दिली व ७ व्या मुलाला हिस्सा मिळाला नाही आता मी म्हणजे त्यांचा मुलगा कागद पत्र काढले असता मला हि बाब लक्षात आली त्या वाटणी पत्रात वडिलांची संमती नाही परंतु तेव्हा तलाठ्याने त्यात ७ व्या मुलाला मिळणार हिस्सा त्याच्या आजारपणात विकला असे फेरफार ला लिहिले आहे परंतु त्यामध्ये कुठलीही संमती नव्हती .
१) आता त्यामध्ये फक्त २ एकर जमीन उरली आहे बाकीच्यांनी त्यांच्या हिस्स्याला आलेली जमीन विकून टाकली आहे .
२)आता मला माझा हिस्सा मिळेल का हो तर kasa ?
३)जमीन वडिलोपार्जित असून मी लहान होतो त्यामुळे मला हि गोष्ट आता लक्षात आली.
वाटणीपात्र १९९१ साली झाले होते

आपणास हिस्सा मिल्ने आवश्यक आहे . मात्र आपणास आता त्यासाठी , दिवाणी दावा दाखल करावा लागेल

१] आमचे वारसा हक्काने मिळालेले घर आहे , पण काका त्यात हिस्सा देणं नाहीत ,घर काका व माझ्या आईचया नावावर कायदेशीर व कमी वेळ लागण्यासाठी व घर शहरात असल्याने PR कार्ड मिळण्या साठी मार्गदर्शन करावे.

१. PR कार्ड जमिनीसाठी असते तर घरपत्रक घरासाठी असते .
२. आपले आईचे नाव PR कार्ड ला नसेल तर , आपणास संबंधित स्थानिक स्वराज्य अर्ज करावा लागेल .
३. त्याठिकाणी हि आपले नाव लावण्यास अडचण असल्यास , न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल

नमस्कार.गट न.238 हा 60 गुंठेचा असून त्यात 18 सामाईक मालक असून त्याच्या तिल वादामुळे त्याच्यात वाटप झालेले नाही.त्यातील 9 जणांचा त्यात 1/2 (अर्धा) अभिन्न हिस्सा मी इतर व्यक्तीच्या परवानगी शिवाय रजिस्टर खरेदीखताने खरेदी केला 2015 मध्ये व माझे सातबारा सादरी नाव पण लागले. माझ्याच मालकीचा गट न.237 हा गट न.238 ला लागून आहे.पण अत्ता इतर व्यक्तींनी माझ्या विरोधात कोर्टात खरेदीखत रद्द करण्याचा दावा टाकला आहे व ते सांगत आहे की आम्हा हा 1/2 अर्धा हिस्सा विकत घेण्यास तयार होतो.आत्ता न्यायलाय काय निर्णय देणार..? खरेदीखत रद्द झाले तर माझी खरेदी रक्कम मला परत कशी मिळणार..? मार्गदर्शन करावे.


वारसाने प्राप्त झालेल्या जमिनीवर प्रातां विकत घेण्याचा हक्क केवळ , इतर वारसांनाच असतो . अन्य सहधारक आपले वारस नातेवाईक आहेत का ? नसतील तर पाले खरेदी खत रद्द होऊ शकत नाही

साहेब नमस्कार
गावठाण घर मिळकती चे रजिस्टर मृतुपत्र माझ्या नावे केले आहे ,परंतु मी मृतुपतत्रा नुसार नोंद होण्यासाठी मृतुपत्र १ वर्षे उशिरा दिले आहे ,परंतु घर मिळकतीला ग्रामपंचायतीने ठराव करून वारसाची नावे ८ अ च्या उतार्याला नोंद झाली आहे ,मी मृतुपत्र नोंदीसाठी दिले आहे ,ग्रामसेवक मृतू पत्रा नुसार माझी नोंद घालेल का , ग्रामसेवकाने सांगितले कि अगोदर वारसाची नोंद झाली आहे ,काय करता येणार नाही ,व वारसांनी सुद्धा अर्ज दिला आहे कि आमची वारसाने नोंद झाली आहे ,नोंदीत बदल करू नये ,आता मी काय करू ,कृपया साहेब लवकर मार्गदर्शन करावे ,हि आपणास विनंती

आपण गट विकास अधिकारी यांचेकडे अपील करा

सर मी अमोल मार्च महिन्यात 30 गुंठे जमीन खरेदी केली होती पण त्या 7/12 वर मयत व्यक्तीचे नाव तसेच होते त्या मुळे ती नोंद रद्द करण्यात आली नंतर मी वारस नोंद करून घेतली व नवीन नोंद करण्यासाठी नवीन index पण तलाठयाला दिली परंतू तो आता sub resiter परवानगी घ्यावी लागते म्हणतोय तर मला काय करावे लागेल process काय असेल

जी व्यक्ती मयत होती , तिच्या वारसांनी खरेदी खतावर सहया आहेत का ? केल्या असल्यास आपणास अडचण नाही
मात्र जर त्या मयत व्ययक्तीच्या वारसांनी खरेदी खतावर सह्या नसतील तर , पुन्हा वारसांकडून त्यांचा हिस्सा खरेदी घ्यावा लागेल

सर मी एका व्यक्तीकडून अकृषिक नगरपालिकेच्या हद्दीतील १३९.२५ चौ.मी असलेला प्लॉट खरेदी केला.खरेदी करण्यापूर्वी त्याची नोंदणी दुय्य्म निंबंधक येथे करून घेतली होती.त्यानंतर मी फेरफार करण्यासाठी तलाठी कार्यालय येथे पूर्ण अर्जासहित माहिती पुरविली असता संबंधितांना नमुना ९ नोटीस देताना मूळ मालकाचे क्षेत्र कमी होत नाही; असे कारण देऊन आजतागायत नोटीस देण्यात आले नाही .मूळ मालकाचे ऑनलाईनमध्ये क्षेत्र कमी न होण्याचे कारण मिळावे हि नम्र विनंती.

किरण सर हुकूमनामा संदर्भातील एका प्रश्नावर आपण खालील माहिती दिली होती,
" मंडळ अधिकारी यांनी घेतलेली हरकत योग्य नाही . वारस / भोगवटादार जरी बदलेले असले तरी , न्यायालयाचा हुकूमनामा आहे . त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे .
तथापि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजी कि , हुकूमनामा अंमल बजावणी कालावधी १२ वर्ष इतका असतो . आपल्या हुकूमनाम्यास १२ वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे . त्यामुळे हुकूमनामा याची वैधता संपली आहे . जर सध्याचे भोगवटादारांनी हरकत घेतली नाही तर आपले नाव ७/१२ सादरी लागू शकते . अन्यथा आपण हुकूमनामाचा अंमलबजावणी करणेसाठी ज्या न्यायालयाने वाटप केले त्या न्यायालयाकडे अर्ज करा . न्यायालयाने विलंब माफ केला तर , अंमलबजावणी करणेसाठी दिवाणी न्यायालय आदेशित करेल."
सदर प्रश्न हा १९७९ सालाचा हुकूमनामा सन २०१६ मध्ये मुद्रांक शुल्क भरून नोंदीत केला होता.
As per article 136 of Limitation act 1963, twelve year limit is applicable from date when Decree becomes enforceable.
आमचा हुकूमनामा २०१६ मध्ये मुद्रांकित झाला तेंव्हा हि मर्यादा २०१६ साला पासून असावी असे वाटते. शेतजमिनी संदर्भातील हुकूमनामा मुद्रांक शुल्क नंतरच acted upon होतो असं मी वाचल आहे. कृपया मार्गदर्शन करा.
आपला,
अजितकुमार पाटील,
9665155677

नाही

महोदय
मी एका व्यक्तीकडून अकृषिक खुला १३९.२५ चौ.मी.क्षेत्र असलेला दुय्य्म निबंधक येथून नोंदणी करून नियमानुसार खरेदी केला होता.त्यानुसार मी मूळ अर्जसहित संबंधित तलाठ्याकडे ७/१२ वर नाव लावण्यासाठी गेलो असता तलाठ्याने संबंधितांना नमुना ९ नोटीस देण्यासाठी देण्याऱ्याचे पूर्वलोकनात क्षेत्र कमी होत नसल्याचे कारण देण्यात आले.त्यामुळे नमुना ९ नोटीस देण्यात आले नाही.त्याला विलंब लागेल असे सांगण्यात आले.ऑनलाईनने देण्या-याचे क्षेत्र कमी न होण्याचे कारण मिळावे.हि नम्र विनंती.

नमस्कार सर. अलिबाग थळ मध्ये आमची जमीन आहे. प्लॉट माझ्या आईच्या आणि काकांच्या नावावर आहे. मोजणी करून ७/१२ वेगळा करणे हा उद्देश आहे. परंतु शेजारचे २ प्लॉट व आमचा मधला अश्या ३ प्लॉट चा एक गट आहे. गटाची मोजणी झालेली नाही. मोजणी साठी लैण्ड रेकॉर्डस् ऑफिस मध्ये अर्ज देताना त्यांनी सांगितले कि सिटी सर्वे झाला आहे. सिटी सेर्वेय कडून गो अहेड आणावयास सांगितले. त्या शिवाय अर्ज घेणार नाही. सिटी सर्वे रेकॉर्डस् मध्ये जमिनेचे क्ष्रेत्रफ़ळ ७/१२ पेक्षा फार कमी दाखवले आहे. नाव बरोबर नाहीत. त्यामुळे चुकीचे सिटी सर्वे रेकॉर्डस् लंड रेकॉर्डस् ऑफिस ला सादर करणे योग्य वाटत नाही. मोजणी साठी अर्ज करताना सिटी सर्वे चे रेकॉर्ड सादर करणे ही नवीन प्रोसेस आहे का? मोजणी साठी कसे पुढे जावे यावर काही सल्ला?

मला ९९२१७११९९९ संपर्क करा

नमस्कार सर,
माझे वडीलांनी त्यांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेपैकी घर व जमिनीचा काही भाग माझ्या नावावर त्यांच्या हयातीत त्यांनीस्वतःहून केलेला आहे. पण त्यांनी मृत्युपत्र बनवले नाही. आता मात्र माझे भाऊ-बहीण वाडीलांन्नी माझ्या नावावर केलेल्या मालमत्तेत सुद्धा त्यांचा हिस्साची मागणी करीत आहेत. या प्रकरणी त्यांची मागणी योग्य आहे का?
कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती. व मला ती मालमत्ता विकनेचा अधिकार आहे का?

वडीलानी स्वकष्टार्जित मिळकत आपणास दिली आहे . इतर भाऊ बहीण यांचा त्यात हक्क नाही

‌सर नमस्कार आमच्या गांवातील गायरान जामिनी वर आमची जमीन आहे म्हणुन ताबा करत आहेत.ते लोक आमच्या वडिलाना गायरान जमिन पट्टा आधारित २.०० हे जमिन मिळाली आहे म्हणुन सागतात. सन 1979 ला वाटप झालेल्या गायरान पट्टा मधिल नावा माध्ये आणी त्याच्या वडीलाचे नाव व आडनाव चुकीचे आहे. त्या जामिनीचा फेरफार 1982 ला झाला आहे तेव्हा पासुन 2015 पर्यंत ७/१२ वर नोद नव्हते ति नोद कमी करण्यासाठी कोनाकडे तक्रार करावी. ते लोक आता वारसा फेरफार लावण्या साठी अर्ज करत आहेत. तो फेरफार रोखन्यासाठी व ७/१२ नोद कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

मा. सर,

मी शीतल निलेश जाधव, राहणार चाकण, ता. खेड, जि. पुणे
खालील विषया बाबत आपले बहुमोल मार्गदर्शन मिळावे या अपेक्षेने हे विनंतीपत्र लिहित आहे.
माझ्या मामाने आजोबांच्या (आईचे वडील) संमतीने माझ्या कडून काही मोबदला देऊ असे तोंडी सांगून विनामोबदला हक्कसोडपत्र करून घेतले आहे , परंतु दोन वर्षे पूर्ण होऊन सुद्धा कुठलाही मोबदला दिला नाही. (सदर जमिनीचे क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड पुणे जिल्हा निवासी क्षेत्रात आहे.)
दोन वर्ष पूर्ण होऊन सुद्धा रक्कम मिळाली नसल्याने त्या बाबत कोणती कार्यवाही करावी यासाठी मार्गदर्शन मिळणेस विनंती आहे.जेणेकरून माझेवर उपकार होतील.

मामानं विनंती करा . आपण नोंदणीकृत दस्त करू दिला आहे . त्याचा वेळी आपण मोबदला घेणे आवश्यक होते .
हक्क सोड पत्रकात , जमीन मोबदला देऊ असे नमूद आहे कि ? विनामोबदला . हे तपासून पहा .
मोबदला देऊ असे नमूद असेल तर , फसवणुकीचा दावा /गुन्हा दाखल करू शकता

Namsakar sir me colective farmig socity cha sabasad asun me ti jamin kasat aahe pan amche konte hi sabsad che nav 7/12 var lagle nahi ahe 7/12 var chairman ani socity che nav ahe sahakar vibhaga ne
Jamin vatap cha Adhesh tasildar office la 1990 sali patvala hota kahi varshnatar santa dissolve jali tari amche 7/12 nav lagle nahi sir ami konala arja karaycha va konte document arjala lagtil krupya amala marga dakva hi namravinti

संस्था विघटित झाली असेल तर , त्याचवेळेस जमिनीची विल्हेवाट , आवस्यकने लावली असणार . संस्था विघटनाची आदेश पहा

नमस्कार सर, आम्ही २५ वर्षांपूर्वी कुलमुखत्यारातर्पे जमिन रजिस्टर्ड खरेदीखताने विकत घेतली आहे. त्या खरेदीखतात काही सहहिस्सेदारांची नावे कुलमुखत्याराच्या चुकीने नमूद करायची राहून गेली तरी सदर सहहिस्सेदार आपला जमिनीवर हक्क सांगू शकतात का? कुलमुखत्यार आता हयात नाही.

महोदय माझ्या सन १९७२ साली माझी आजी माझ्या वडीलांची व काकांच्या जमिनीस अज्ञान पालक वारस होती त्यावेळेस एक जमिन विकली परंतु मा जिल्हाधिकारी यांनी फेरफार मंजुरी वेळेस तो अज्ञान वारसामुळे सदर व्यवहार रद्द करण्यात यावा व नोंद नामंजुर केली व फेरफार रद्द केला परंतु सदर जमिन पुन्हा दरम्यानच्या काळात परत आजीच्या नावे झाली नाही नंतर दोन वर्षानी ज्याने खरेदी केली त्याने अज्ञान वारसांचा फायदा घेऊन ताबा आहे असे नमुद करून तलाठी बदल्यानंतर फेरफार मंजुर करून घेतला आता ती जमिन वारसांच्या नावे केली आहे मला जमिनी संदर्भात कागदपञांचा शोध घेताना ही बाब लक्षात आली तर याबाबत कायदेशीर काय करावे लागेल व सदर जमिन परत मिळु शकते का कृपया मार्गदर्शन करा

Sir,, majhya ajjobana 1952 sali tyanchi aatya mayat jhalya nantar '' waras naslyane bhavacha mulaga mhanun waras'' ashi 6 d chi nond houn navin avibhajya shart chi jamin milali aahe. Sadar jamin atyana tyanche pati che mrityu nantar milali hoti 1) sadar shet jamin swatantra milkat samjali jayil ka?
2) ajoba tyanche icche ne sadar jamin bakshis deu shakta ka?

namaskar sir mi vikas amchi jamin 1981 year la percoolation tank (pazar talav) sathi 1.57 hector bhusampadan zali ahe. Amhala ti jamin puna sheti sathi vaparta yeil ka? Tysathi konachi permission ghavi lagel ? Amhi tysathi lagnara mahasul bharnyas tayar ahot.

जागा संपादन झाली कि , भूसंपादन संस्थेच्या नावे होते . त्याचा वापर संपादन ज्या कारणासाठी झाले आहे त्यासाठी होत नसेल तर
अश्या जागेची विल्हेवाट जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत होते . त्यासाठी जागा अन्य , सार्वजनिक कारणासाठी आवश्यक असल्यास , अश्या सार्वजनिक उपक्रमासाठी देण्यात येते . अन्यथा तिचा लिलाव केला जातो . आपण लिलावात भाग घेऊ शकता .
( भास्कर पिल्लई विरुद्ध केरळ सरकार - सर्वोच्च न्यायालय .....)

आदरणीय सर, जर रजिस्ट्रेड खरेदी मध्ये क्षेत्रफळ नमूद नसेल, प्रपोर्टी कार्ड वर क्षेत्रफळ च्या ऐवजी १/३ आणि २/३ असे हिस्से लिहिली असेल, खरेदी खाता प्रमाणे वास्तविक जागा नसेल व संबंधित जागेला घेऊन न्यायालयात प्रकरण चालू असेल तरी त्या जागेची खरेदी विक्री होऊ शकते का ?

खरेदी खतात क्षेत्रफळ नसेल तरी त्यांचे मिळकत पत्रिकेवरील हिस्स्याच्या प्रमाणात मिळकत हस्तांतरित होऊ शकते . (कलम ४७ - मालमत्ता हस्तांतरण कायदा ) .
न्यायालयीन प्रकरण चालू आहे म्हणून हस्तांतरानावर न्यायालयाच्या निर्बंधांशिवाय , मर्यादा नाही .
मात्र खरेदी खताप्रमाणे जागाच नसेल तर , हस्तांतरण कशे होईल ?

सर,आदिवासीच्या जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम १९७४ च्या काह्यदया नुसार दावा केला आहे.परंतु ती जमीन कुल कायद्या नुसार १९६४ ला आम्हाला भेटली आहे त्या नंतर ती जमीन शससकीय चुकीमुळे किंवा कसे ती जमीन पुन्हा १९६७ ला एका गैरआदिवासी ला कलम ३२ (ग) नुसार विण्यात अली आहे. त्याच त्यामुळे आम्हाला असं वाटतंय कि हि जमीन आम्हाला भेटणार नाही .याचे उत्तर लकावरत लवकर दयावे हीच नम्र विनंती .

आपण आदिवासी खातेदार आहेत कि बिगर आदिवासी खातेदार ?

नमस्कार सर , एका अर्ध शासकीय संस्था (सिडको ) या संस्थेने आमचे तात्पुरते पुनर्वसन त्यांचे खाली असलेल्या प्लॉट मध्ये केले आहे .आणि तेथे २०१६ मध्ये महानगर पालिका अली आहे . त्याच प्रमाणे त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे काही अधिकारी म्हणाले कि तुम्हाला आम्ही नोटीस ठेऊन उठवू .तर माझा असा प्रश्न आहे कि एका संस्थेच्या जमिनीला महानगर पालिका अधिनियम १९४९ चे कलम 81(ब) एक ची नोटीस देऊ शकतात का .?

८१ बी ची नोटीस म्हणजे , महानगर पालिकेच्या मिळकतीवर , अनधिकृतपणे , एखादा इसमाचा कब्जा असेल तर , अश्या इसमास त्या मिळकतीतून काढून टाकण्याचा , महानगरपालिकेस अधिकार आहे .
आपले पुनर्वसन CIDCO ने , महानगरपालिकेच्या जागेवर केले आहे का ?
आलेली नोटीस सिडको अधिकारी यांना दाखवा . त्यांना आपले कायमचे पुनर्वसन करणे बाबत मागणी करा .