[Ctrl+G for Marathi/English]

एका जमीन मालकाने स्वतची जमीन दस्त करून नियजित लि.कंपनीस खरेदी दिली व 7/12 वर, कंपनी व त्यातर्फे मुख्य प्रवर्तक महणून स्वताच्या नावाची नोंद केली आता तोच व्यक्ति कंपनी अस्तीत्वात आली नाही असे अर्ज देऊन 7/12 वरील कं.चे नाव कमी करून केवल त्याचेच नाव ठेवण बाबत विनंती केली आहे. असे करता येईल का? उपाय काय आहे.

नियोजित कंपनी हि कायद्याचे दृष्टीने Legal Person नाही . त्यामुळे नियोजित कंपनीस जमीन खरेदी करता येत नाही .
सदरचा व्यवहार हा कुळकायद्याचे तरतुदी विरुद्ध आहे . त्याप्रमाणे कलम ८४ क प्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्यक

माझ्या वडिलांच्या नावे जमीन आहे.मी त्याची मुलगी आहे. वडिलांचे 2010 रोजी मृत्यू झाले आहेत.सदर जमिनी वर वारस नोंद(फेरफार) साठी तलाठी जवळ अर्ज दिले सोबत१)वारस दाखला,2)मृत्यू दाखला 3)प्रतिद्यापत्र जोडले आहेत. तरीही तलाठीने वारस नोंद(फेरफार) केले नाही आहे.तलाठीचे असे म्हणणे आहे की तुमच्या भावांचा फेरफार करण्यास विरोध आहे.तरी मी काय करावे.

भावाचा विरोध आहे म्हणून म्हणून तलाठी नोंद करणे टाळू शकत नाही .
वडिलांना जे वारस असतील त्या सर्वांची नवे ७/१२ सादरी वारस म्हणून लावणे आवश्यक आहे .
तलाठी फार तर तक्रार नोंद म्हणून , तहसीलदार यांचेकडे सादर करणे आवश्यक

नमस्कार सर ,
माझ्या मालकीची विकत घेतलेली भोगवटा वर्ग १ ची जमीन असून मी इतर मी म ज म अ १९६६ चे कलम ३६ क चा शेरा नोंदवलेला आहे. सध्या त्या जमिनीची अदलाबदल करावयाची असून बदली मिळणारी जमीन हि भोगवटादार वर्ग १ ची आहे संबधीत व्यक्ती हे खुल्या प्रवर्गातील आहे ? तरी जमीन अदलाबदलीची तरतूद कळनेस विनंती आहे .

३६ क चा शेरा म्हणजे शासनाचे पूर्व परवानगीशिवाय जमिनीचे हस्तांतनास (ज्यामध्ये अदलाबदलास) निर्बंध आहेत . आपण शासनाची परवानगी घ्या

सर्वे नंबर-३१६-१, २८१, २८० येथील जमीन मधील संरक्षित कुळ हक्क व न्याय परत मिळणे बाबत.
माझे आजोबा मयत कै. जोमा धाया पाटील हे संरक्षित कुळ म्हणून सन-१९५० हक्काचें पत्रक -६(अनु क्र. १२२०) मध्ये नोंद आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर सदर जागा वारस ह्क्क्नुसार माझे वडील मयत कै. कृष्णा जोमा पाटील याचा नावे नोंद झाली आहे.
सदर काही कारणास्तव मी अज्ञान व माहिती नसल्यामुळे मला सदर जागे संदर्भात माहिती नव्हते आणि तसचे कधी सरकारी दाप्तर्मधून आमच्या नावे कधी पत्र व नोटीस देण्यात आली नाही.
तरीही सदर जागे मधील आमचे संरक्षित कुळ हक्क व अधिकार डावलण्यात व नष्ट करण्यात आले आहे. जागे मधील झालेले बेकायदेशीर विक्री वव्यहार कुळ कायदाचा उल्लंघन करून व अनधिकृत नोंदी याची चौकशी करून आम्हाला आमचे कुळ कायदेनुसार आमचे हक्क व अधिकार कसा मिलणार. आणि भूसंपादन अवॉर्ड मध्ये आमचा नावाचा व नोटीस पण देण्यात आली नाही

पंकजराव
आपले वडिलांचे नाव केंव्हा कमी झाले ? ज्या फेरफाराची नाव कमी झाले तो फेरफार पहा . फेरफार पहिल्या नंतर आपणास , कळेल कि आपले अथवा वडिलांचे नाव का कमी झाले . नाव कमी झाल्याचे कारण कळल्या नंतर पिढीला दिशा ठरवता येईल

नमस्कार सर
माझा प्रश्न
शेत जमिनीचा British कालीन रेकॉर्ड जमिनधारकाला पाहता येतो का? कसे

तालुका अभिलेख कक्षात उपलब्ध असेल तर आपणास ब्रिटिश कालावधीतील रेकॉर्ड पाहता येईल

नमस्कार सर, नोंदणी महनिरीक्षक कार्यालयाचे 3846/2005/710 दि .10/05/2006 हे परिपत्रक तसेच महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्र .0/3092/प्र क्र 25/ल-6,दि.07/05/1992 हे परिपत्रक
कोठे मिळू शकतील याबाबत क्रुपया मार्गदर्शन करावे

सदर परिपत्रक mohsin7-12.blogspot.in वर महसूल कायदे या हेड खाली कलम 85 चा अधिक अर्थ स्पष्ट करणेबाबत या नावाने आहे प्राप्त करून घ्या

न्यासाच्या (ट्रस्ट) जमिनीला कुल कायदा लागू होतो ka

न्यासाच्या जमिनीला कुल कायदा लागू होतो .
जर न्यासाचे उत्पन्न , न्यासाचे उद्दिष्ट साठी वापरण्यात येत असेल व न्यास नोंदणीकृत असेल तर फक्त किंमत ठरत नाही
कृपया कलाम ८८ बी वाचा

नमस्कार साहेब,
महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियमातील तरतूदीस अधीन राहून असा शेरा सातबारा मधील इतर हकात नोंद केली असल्यास ती जमीन विकत घेता येते का ? विकत घेतल्यास सातबारामध्ये कब्जेदार सादरी विकत घेणाराचे नाव दाखल होईल का ? त्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे जरुरीचे आहे का? त्याचा काही नजराणा शासनास भरावा लागेल का ? समजा रीतसर दस्त केल्यास सातबारामध्ये नावं लावण्यास काही अडथळा निर्माण होऊ शकतो का? कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती .

विकत घेण्यावर निर्बंध नाहीत .
अश्या जमीनीचे ७/१२ वर इतर हक्क सदरी खालील नोंदी असतील
१. २२ या चौकशी वर प्रलंबित
२. वनेतर कामास बंदी

२२ या चौकशी अंती जे क्षेत्र पुनर्स्थापित केले जाते त्या ठिकाणी कब्जेदार सदरी नाव लावले जाते .
मात्र जे क्षेत्र शासन जमा होते , त्या ठिकाणी शासनाचे नाव लावले जाते

नमस्कार सर,
माझ्या वडिलांचे सातबारा वरील नावात दुरुस्ती करायची आहे.
त्यांचे सातबारा वरील नाव मुकिंद आहे पण त्यांच्या काही रेकॉर्डला व माझ्या रेकॉर्ड ला मुकुंद असे नाव आहे तर मला मुकुंद हेच नाव ठेवायचे आहे
तसेच नावामध्ये काही प्रॉब्लेम असल्यास वडिलांनंतर माझे नाव वारस लावण्यास काही अडचणी येऊ शकतील का ?
कृपया उत्तर द्या.

आपण नाव दुरुस्ती करण्यासाठी तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा

नमस्कार सर,
माझा स्वतः मालकीचा चाळीमध्ये रूम असून तो मी भाड्याने दिला आहे याला ३ वर्ष झाली
परंतु मी त्याचे अग्रीमेंट / करार काही केले नाही तर ते करणे जरुरी आहे का?
तसेच १०० रु स्टॅप पेपरवर अग्रीमेंट करता येऊ शकते का ? त्याला रोटरी करणे आवश्यक आहे का ?
तसेच मी सध्या वाई येथे राहत असून माझा रूम भाड्याने दिला आहे तो बोईसर(पालघर) येथे आहे तर मी वाई या ठिकाणी अग्रीमेंट करू शकतो का ? मला बोईसर ला करावे लागेल ?

leave and license agreement करावे . ते नोंदणीकृत आवश्यक

महोदय,
सातबारा/जमीन विषयक माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवण्यासाठी - उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे अर्ज करावा कि तहसिल कार्यालयात अर्ज करावा ?

७/१२ विषयी मंडळ अधिकारी यांना जण माहिती अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहे . मंडळ अधिकारी यांचे कडे अर्ज

नमस्कार सर,
मी केशरी रेशनिंग कार्डधारक असून २ वर्ष झाले मला रेशनिंग कार्ड काढून पण अजून मला धान्य मिळत नाही
नवीन रेशनिंग कार्डधारकांना अजून धान्य सुरु झाले नाही असे तेथील रेशनिंग मालक सांगत आहे तरी मी यासाठी कोठे दाद मागावी
तसेच याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत मी कोठे अर्ज करावा?

आदरणीय सर,महार वतनाची जमीन ९९ वर्षाच्या नोंदणीकृत भाडेकरकाराने घेता येते का? किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विंनती....

नाही

एक व्यक्ती १९५४ पासून संरक्षित कुल aahe पण त्याचबरोबर मालकाने 1956 पासून ट्रस्ट ला (देवस्थान न्हवे) jaminiche मालकी अधिकार दिले आहेत .तर ti vyakti जमिनीचे कुल कायद्यानुसार मालक ahe का ?

मालकी हक्क दिले आहेत म्हणजे काय ?
जर न्यास जमिनीचे मालक म्हणून ७/१२ सादरी दाखल असेल व कुल कायदा कलम ८८ बी च्या तरतुदी निकषात न्यास बसत असेल तर , कुल मालक होऊ शकणार नाही व न्यास मालक राहील

नमस्कार सर/मॅडम.....
आमच्या पणजोबांना 5 मुले होती. त्या पाच मुलांपैकी एक मुलगा घर सोडून परगावी गेला होता. त्याच काळात पणजोबांना इतर 4 मुलांच्या नावे जमिनीची वाटणी करून दिली. आमचे आजोबा हे त्या 5 जणांमध्ये सर्वात लहान आहेत.
तत्कालीन वाटणी नुसार-
1)गट न. 838 मधील 2.91 हे. क्षेत्रात पुढील प्रमाणे वाटणी झाली-
73+73+73+72
2)गट न. 926 मधील 2.65 हे. क्षेत्रात पुढीलप्रमाणे वाटणी झाली-
66+66+66+67

कालांतराने पाचवा भाऊ परत आला व त्याने ह्या चौघांकडे त्याच्या हिस्स्याची मागणी केली. त्यावेळी ह्या चौघांनी त्यांची मागणी नाकारली.

त्यानंतर पाचव्या भावाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. सदर दाव्या बाबत मा. न्यायालयाने पाचवा हिस्सा द्यावा लागेलच व वादी यांना त्यांचा 1/5 हिस्सा देण्यात यावा असा हुकूमनामा दिला.

तर मा. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार सदर मिळकतीचे सरस निरस वाटप व्हायला पाहिजे होते. परंतु तसे झाले नाही. त्या पाच भावांपैकी दोघांनी बाकी तिघांना असे सांगितले की मा. न्यायालयाने पुढील प्रमाणे वाटप करण्याचा हुकूमनामा दिला आहे. त्या वाटण्या पुढीलप्रमाणे-
1)गट न. 838 मधील 2.91 हे. क्षेत्राचे-
58+58+58+58+59
2)गट न. 926 मधील 2.65 हे . क्षेत्राचे-
73+72+40+40+40

नवीन पाचवा हिस्सा न. 3 प्रमाणे व माझ्या आजोबांचा हिस्सा न. 5 प्रमाणे.

आणि अश्या प्रकारच्या वाटण्याचा फेर सुद्धा पडला आहे. त्यात -

फे. न. 1959 -
कोर्ट हुकूमनामा व मा. तहसीलदार साहेब यांच्याकडील अर्ज यानुसार सरस निरस मानाने ते आपसात वहिवाटीत असलेले क्षेत्राचे प्रमाणे त्यांची नावे क्षेत्र खलील प्रमाणे दाखल करावे असा दि. 13/1/1984 चा आदेश आहे.

त्यानंतर दि. 5/8/1987 रोजी सदर क्षेत्रांवर पुनर्वसन कायदा लागू झाला.

त्या आधी म्हणजे दि. 17/6/1987 गावातील एक इसमाने गट ना. 926 मधील माझ्या आजोबांच्या नावावरील 40 आर क्षेत्र स्वतःच्या नावावर करून घेतले. सदर इसमाकडे त्याबद्दलचे कोणतेही पुरावे नाहीत. कारण आजोबांनी त्यांना कुठल्याही प्रकारचा कुठलाही कागद कधीच लिहून दिलेला नाही. अर्जदाराच्या तक्रार अर्जावरून सदर नोंद मजूर झाल्याचा फेर पडला आहे.

त्यानंतर दि. 10/7/1998 रोजी मा. उपविभागीय अधिकारी साहेब यांचा आदेश फे. न. 6911 मध्ये झाला. त्या आदेशानुसार फे.न. 1959 व तो मंजूर झाले बाबतचे आदेश या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. व 1978 च्या नोंदी पूर्ववत आणण्यात येत आहेत.

त्यानंतर मा. जिल्हाअधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार दि. 27/6/2008 रोजी पुनर्वसनावरील निर्बंध उठविण्यात आले.

त्यानंतर दि. 7/3/2012 रोजी संगणकातील झालेल्या चुका दुरुस्तीसाठी मूळ 7/12 प्रमाणे संगणकीय 7/12 दुरुस्त घेणे साठी नोंद करण्यात आली.

त्यानंतर दि. 11/1/2013 मध्ये एक फेर पडला . तो पुढील प्रमाणे-

फे. न. - 14325-

आदेश-
दि. 11/1/2013 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 अन्वये मा. तहसीलदार साहेब राहाता यांचे कडील आदेश क्रमांक 465/2012 दि. 7/1/2013 नुसार फे. न. 1959 ची स्थिती कायम करून फे. न. 6911 हा रद्द करण्यात यावा.

एप्रिल 2016 मध्ये माझ्या चुलत भावाला शेतकरी दाखला त्याच्या शैक्षणिक कामी हवा होता. त्यावेळी आम्ही आजोबांच्या नावाचा 7/12 आणि 8अ उतारा काढला. त्यावेळी आमच्या लक्षात आले की आजोबांच्या नावे गट न. 926 मध्ये 27 आर क्षेत्र आहे. त्यावेळी आजोबांना विचारना केली तेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांच्या भावांनी काय काय उद्योग केले त्यांना काहीच कळत नाही. आजोबा त्याकाळात दारू च्या आहारी गेलेले होते. त्यांना गट न. 838 मध्ये 35 आर क्षेत्र शिल्लक होते. काही जमीन पाझरतालावकडे वर्ग झाली होती. पाचही भावांना त्यावेळेस त्याचे सारखे पैसे मिळाले होते. त्या राहिलेल्या 35 आर क्षेत्राची खरेदी आमच्या मधल्या चुलत्यांनी घेतली आहे. सदर 98000 पैकी फक्त 40000 रु फक्त आजोबांना दिले बाकीचे दिलेच नाही. अन मागितले तर भांडण करायचे.
926 मधील 40 आर क्षेत्र पण त्याच चुलत्यांनी त्या इसमाकडून विकत घेतले आहे. 210000 ची खरेदी दाखवली आहे. परंतु सदर इसमाला फक्त 50000 दिले आहेत. अन त्या इसमाने पण तेव्हड्याच 50000 रु मध्ये जमीन देऊन टाकली कारण त्या इसमाने बोगस नोंद करून घेतलेली होती व जमीन आजोबांच्याच ताब्यात होती.
मुलाकडेच जमीन असल्यामुळे आजोबांनी ह्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले.

माझ्या वडिलांनी फेब्रुवारी 2011 मध्ये बँक कर्ज आणि खाजगी देणेदारी ला कंटाळून आत्महत्या केली. आजोबांचा सांभाळ मीच करतो. वडिलांचे बरेचशे कर्ज मी फेडत आलोय. आता फक्त एक बँक शिल्लक आहे. आजोबांनी डिसेंबर 2016 मध्ये माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मला गट न.926 मधील 27 आर क्षेत्राचे नोंदणीकृत दस्ताने बक्षिसंपत्र करून दिले. सदर दस्तानच्या आधारे डिसेंबर 2016 मध्ये मा. तलाठी साहेबांनी कच्ची नोंद करून घेतली व नोटीस बजावली की 15 दिवसांनी नोंद मंजूर होईल असे सांगितले. 15/01/2017 ला सदर नोंद मंजूर झाली व 7/12 अन 8अ ला माझी नोंद झाली. माझ्या नावे तसा 7/12 व 8अ ही निघतोय.

सदर 7/12 confirmed असल्याने डिजिटल signature वाला 7/12 ही माझ्या नावासह निघतोय.

परंतु मला आता मा. तहसीलदार आहेब यांच्याकडे म. ज. म. अधि. 1966 चे कलाम 155 अन्वये दुरुस्तीची नोटीस आली आहे. आमच्या चुलत चुलत्यांच्या तक्रार अर्जानुसार सदर नोटीस आली आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की त्यांच्या नावे 73 आर क्षेत्र होते. अन ते आता 52 आर झाले आहे. मला बक्षिसंपत्र दिलेली जमीन आमच्या आजोबांची नाहीच . त्यांनी राजकीय दबाव महसूल कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर आणला आहे. त्यांचे वकील माघार घ्या नाहीतर 420 ची केस दाखल करेल असे म्हणत आहे. अजून एक ही तारीख झालेली नाही. आजोबा अन मी दोन तारखांना गेलो परंतु काही कारणास्तव तारखा झाल्या नाहीत. म्हणून मी आजोबांसोबर निवासी नायब तहसीलदार साहेबांकडे गेलो अन त्यांना विचारणा केली की साहेब दोन तारखांना आम्ही आलो पण मा. तहसीलदार साहेब दुसऱ्या कामात असल्यामुळे तारखा झाल्या नाहीत. माझे आजोबा हे खूप वयस्कर आहेत अन ह्या पावसाळी अन ढगाळ वातावरणाचा त्यांना खूप त्रास होतो. तर पुढील तारखेपासून मी एकटाच आलो तर चालेल का? तर त्यांनी नोटीस बघितली अन आम्हाला म्हणाले तुम्ही दोघे नाही आलात तरी चालेल. ह्या केस चा निकाल आम्हीच इथे घेतो. अन निकाल आधीच झाला आहे. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांच्यावरील राजकीय दबाव साफ दिसत होता.

आमचे चुलत चुलते पण आजोबांना म्हणत होते की मी तुमच्यावर 420 ची केस दाखल करेल. माझी वरपर्यंत पोहच आहे अन पहिल्याच तारखेला निकाल लावून दाखवतो.

रेकॉर्ड रूम वाले कर्मचारी पण आम्हाला चुकीचे फेर देत नाहीयेत. चुकीचे म्हणजे ज्यात खाडाखोड केलेली आहे. फे. न. 1959 मध्ये तर खूप खाडाखोड केलेली आहे.
वकील साहेबांना ही भेटलो पण ते म्हणाले की राजकीय हस्तक्षेप आहे सो काही उपयोग होणार नाही.

सर, कृपया मार्ग सुचवा. मी आपल्या संकेतस्थळावरील खूप सारे प्रश्न अन त्यांची उत्तरे वाचली आहेत अन वाचत आहे. खूप माहिती अन ज्ञान मिळत आहे यातून. पण अशा प्रकारची एक ही केस याठिकाणी अजून पर्यंत आढळून आली नाहीये. कृपया मला योग्य तो मार्ग सुचवा अन काही प्रश्नांचे निरसन करा.

1)मा. तहसीलदार साहेब हे 1966 चे कलम 155 अंतर्गत मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश रद्द करू शकतात का?

2)मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1/5 हिस्सा सरस निरस वाटप द्वारे कलाम 85 किंवा नोंदणीकृत दस्ताने मा. तहसीलदार साहेब यांनी करायला हवे होते का?

3) खाडाखोड करून नोंद केलेला फेर ग्राह्य धरला जातो का?त्यावर खाडाखोड केलेल्या ठिकाणी कोणत्याही अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाहीये.

4) मा. तहसीलदार साहेबांनी राजकीय दबावाखाली चुकीचा निर्णय दिल्यास कोणाकडे अपील करावी लागेल?

5)नोंदणीकृत बक्षिसंपत्र महसूल अधिकारी रद्द करू शकतात का?

6)माझा 6 महिन्यांपूर्वी मंजूर झालेला फेर मा. तहसीलदार साहेब रद्द करून माझे नाव 7/12 मधून कमी करू शकतात का?

7)नोंदणीकृत दस्त अथवा इतर कोणतेही पुरावे नसता फक्त तक्रार अर्जावरून नोंद मंजूर करता येते का? सदर मंजूर नोंदी विरुद्ध अपील करता येईल का? अन कुठे करता येईल?

8) मा. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार सरस निरस वाटप झालेले नसल्याचा कोठे अपील करावी?

सर एका शेतकऱ्याने ५ का ७ फूट चा असलेला सर बांध फोडून १ फुटाचा ठेवलाय तरी आता सर बांध फोडल्याने आमचा शेतीत वाहतुकीसाठी रास्ता बंद झाला आहे.तहसीलदारांकडे तक्रार अर्ज केल्यास तो सर बांध पहिल्या सारखा मिळू शकेल का तो आहे तसा मिळ्वण्यासाटी काय करावे लागेल
२) सर बांध चे रेकॉर्ड कुठे मिळेल व त्यासाठी कोणते नकाशे व कागदे कडवे लागतील कळावे

आपण मामलतदार कोर्ट कायद्याखाली तहसीलदार यांचे कडे अर्ज करा .
बांधाचे रेकॉर्ड नसले तरी , परंपरागत रस्ता, रिकामा करून देण्याचे या कायद्याने तहसीलदार यांना अधिकार आहेत

नमस्कार सर
मला सेतसंधी इनाम म्हणजे काय ?सेतसंधी इनाम जमीनीची खरेदी कश्याप्रकारे करता येते? नविन शर्त म्हणुन शेतीसाठी जमीन खरेदीस परवानगीची आवश्यकता आहे का?

इनाम कोणता आहे ?

नमस्कार साहेब- माझा प्रश्न असा आहे कि सम्भाव्य बिनशेति जर असेल तर ग्रामपंचायत परवानगीने छोटे प्लॉट पाडू शाकतात का? व जर तशी परवानगी नसेल तर मग शासन खरेदीविक्री करतांना बिनशेतिच्या दराप्रमाणे स्टाम्पडुटी वसूली का केली जाते?

नाही
आपणास जिल्हाधिकारी यांची विकास परवानगी घेणे आवश्यक
मुन्द्रानक शुल्क , बिनशेती दराने द्यावे लागणार

नमस्कार साहेब,
महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियमातील तरतूदीस अधीन राहून असा शेरा सातबारा मधील इतर हकात नोंद केली असल्यास ती जमीन विकत घेता येते का ? विकत घेतल्यास सातबारामध्ये कब्जेदार सादरी विकत घेणाराचे नाव दाखल होईल का ? त्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे जरुरीचे आहे का? त्याचा काही नजराणा शासनास भरावा लागेल का ? समजा रीतसर दस्त केल्यास सातबारामध्ये नावं लावण्यास काही अडथळा निर्माण होऊ शकतो का? कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती .

महाराष्ट्र खाजगी वन कायदा अन्वये चौकशी चालू आहे . या कायद्या अंतर्गत ,(३०.८.७५ ) वन सदृश्य जमीन १२ हे वरील , शासनास नाहीत होते व १२ हेक्टर चे आतील क्षेत्र खातेदारास परत करण्यात येते . दि . ३०.८ ७५ रोजी सध्याचे मालकाचे नावावर किती क्षेत्र होते ?
१२ हेक्टर वरील क्षेत्र शासनाकडे नाहीत होणार आहे . त्या अनुषंगाने निर्णय घ्या .
सध्या स्थितीत आपण खरेदी करू शकता परंतु वरील श्यक्य अधीन राहून व परिणाम स्वरूप

नमस्कार साहेब
बांधकामाबाबत शासनाच्या कोणत्याही परवानगी नसताना गृहनिर्माण संस्था नोंदणी कर्ता येते का ? नोंदणी बाबत गृहनिर्माण संस्थेने जमीन विकत किंवा भाडे तत्वावर घेतली नाही. बिन शेती आदेश झालेले नाहीत. विकास आराखडा महानगर पालिकेने मंजूर केला नाही. यू.एल.सी ची परवानगी घेतली नाही. संस्थेने बांधकाम केले नाही. त्याचे वितरण संस्थेने केले नाही. संस्थेमधील रूम (खोल्या ) , सदनिका नोंदणीकृत केल्या नाहीत. संस्था नोंदणी निबंधकाने संस्थेस नोंदणी प्रमाण पत्र दिले आहे. नोंदणी प्रमाण पत्र गृहनिर्माण संस्था असे आहे. व त्याचे वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था असे आहे. महानगरपालिकेची घरपट्टी ,पाणीपट्टी , लाईट बिल सभासदांच्या नावे येत आहे. संस्थेच्या नावे येत नाही. पूर्वी एका विकासकाने जमीन मालकांकडून विकासकरार व कुलमुखत्यार पत्र करून घेतले आहे. ते साध्या स्टॅम्प पेपर वर केले आहे. ते नोंदणीकृत केलेले नव्हते. जमीनीचे मालक मयत झाल्यावर जमीन मालकच्या वारसांनी दुसर्‍या विकासकास जमीन नोंदणीकृत कन्व्हेंस डिड करून विकली आहे. आता संस्थेला संस्थेच्या सातबारा नावे करावयाचा आहे. तो सातबारा संस्थेच्या नावे होईल का ? संस्थेचे रि डेव्हलपमेंट करण्यास संस्था पात्र आहे का ? कृपया मार्गदर्शन मिळावे

I am Originally from AP (weaver Community) and Born on 1.8.66 and brought up in Maharashtra. My caste is mentioned as Koshti instead of Thogati (Sub-caste in Weaver Community) In Maharashtra Caste list it is mentioned as Thogati sr.No. 161. I have only caste certificate issued by our community. Now I request you to how I can get Thogati Caste Certificate? Request you prompt reply.

नमस्कार सर , मी आमच्या जमिनीचा ऑनलाइन फेरफार पहिला त्यावर प्रवलंबीत फेरफार नं ४६९१ असे दिसत आहे याचा अर्थ काय आहे त्याबद्दल काही माहिती हवी असल्यास काय करावे ?

सदर फेरफार हा त्या उताऱ्यावरील असून तो मंजूर झालेला नाही ...तलाठी कार्यालयात जाऊन तो फेरफार आपण पाहू शकता

फेरफार मंजुरनाही

दुसरी वेळ
मा.सर
सर आमचे गावामध्ये सन १९७१-१९७२ मध्ये सिंचन तलाव तयार झालेला आहे त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन करण्यात आलेली आहे.तलाव पूर्ण झालेनंतर जवळपास ४०-५० हेक्टर जमीन शिल्लक राहीलेली आहे.अतिरिक्त जमीनीचा वापर ३ वर्षात होऊ शकला नाही व पुढील १० वर्षात होणार नसेल तर त्या अतिरिक्त जमिनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुयोग्य मोबदला घेऊन वर्ग करणेबाबत चा म.शा.प.दि.२६/०७/२००२ मध्ये नमूद केलेले आहे.
सदर जमीन १९७१-१९७२ मध्ये संपादित केली त्यावेळी मूळ मालक अन्य व्यक्ती होत्या पण सन १९८५ पासून ०१ हे.60 आर जमिनीवर वहीती माझे आईची आहे आहे व सन १९९५ पासून सदर जमिच्या पाटबंधारे विभागाकडून वार्षिक करार नाम्यानुसार पावत्या व करारनामे माझेआईकडे आहेत.सदर जमिनीला लागून नदी असल्याने नदीमुळे अतिरिक्त जमीन तयार झाली असून ति 60 आर चे आसपास आहे सन २०१० पासून माझी आई एकूण ०२.हे २० आर जमीनिची वहीती पाटबंधारे विभागाकडून वार्षिक करार नाम्यानुसार पावत्या व करारनामे करून वहीती करीत आहे.
वरील पद्धतीने माझे आई कडे जमीन वाहितीत आहे.म.ज.म.अ.१९६६ चे खंड 1 मधील प्रकरण ३ मधील भाग तीन मधील नियम १० ते २१ प्रमाणे माझी आई मा.तहसीलदार यांचे मार्फत जमीन मिळणे बाबत अर्ज सादर करू शकेल काय आणि जमीन ७ किव्वा १२ प्रमाणे मिळू शकेल काय.तसेच सादर जमीन देणे बाबतचे अधिकार कोणाला आहेत.कृपया याबाबत मार्गदर्शन होनेस विनंती आहे

१.६० हे आर क्षेत्र आपण पाटबंधारे विभागाकडून भाडे कराराने आपली आई कसत आहे . या क्षेत्राचे लागत ६० आर क्षेत्र मलई क्षेत्र निर्माण झाले आहे . मात्र पाटबंधारे विभागाकडील क्षेत्र आपली आई भाडे कराराने कसत असल्याने ते क्षेत्र आपले मालकीचे होऊ शकत नाहीय . पर्यायाने मलई क्षेत्र आपणास मिळू शकत नाही . मलई क्षेत्र लगतचे खातेदारास केवळ मिळू शकते . या प्रकरणात , लगतचे खातेदार , पाटबंधारे विभाग आहे . आपण नाही .
जे क्षेत्र संपादन प्रयोजनासाठी पाटबंधारे विभागाने उपयोगात आणले नाही , ते कसेंटरची विक्री लिलावाने करावयाची आहे .

सर आम्ही जागेअभावी ग्रामपंचायत जागेवर गावठाणात घर बांधलेले आहे नियमानुसार ते अनधिकृत आहे ते नियमित करण्यासाठी आम्ही दंड भरण्यास तयार आहोत, सदर अतिक्रमण रासत्यपासूनपन 1000 फुटावर आहे कुणालाही त्याचा त्रास नाही, नियमित करण्यासाठी कुणाकडे अर्ज करावा लागेल, कृपया मार्गदर्शन मिळावे

ग्राम पंचायत ती जागा देण्यास तयार असणे आवश्यक आहे
जिल्हा परिषद या बाबतीत निर्णय घेऊ शकते

नमस्‍कार सर माझा प्रश्‍न असा आहे की, A नावाच्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या जमीनीच्‍या ७/१२ वर फक्‍त A चे नाव आहे, त्‍याचा B नावाचा लहान भाऊ याने हक्‍कसोड पत्र लिहून दिलेले होते म्‍हणून त्‍याचे नाव ७/१२ वर नाही. मग आता त्‍या व्‍यक्‍तीचा लहान भाऊ त्‍या जमीनीच्‍या ७/१२ वारस म्‍हणून माझे नाव नोंदव‍िण्‍यात यावे म्‍हणून तलाठी साहेबांना अर्ज केला तर नाव नोंदविण्‍यात येईल काय ? याबाबत योग्‍य मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

हक्क सोडून दिल्यावर , वारस म्हणूंनव नाव कसे लागेल

नमस्‍कार सर माझा प्रश्‍न असा आहे की, एखाद्या व्‍यक्‍तीने आपल्‍या वडीलोपार्जीत मिळकतीवरील आपला हक्‍क हक्‍कसोड पत्राव्‍दारे जर सोडून दिला तर सदर व्‍यक्‍ती त्‍या मिळकतीवर आपला हक्‍क पुन्‍हा दाखवू शकतो का सर ? याबाबत योग्‍य मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

हक्क सोड पात्र नोंदणीकृत असेल तर नाही

संरक्षित कुळ म्हणजे नक्की काय, सविस्तर सांगावे.
7/12 ला संरक्षित कूळ एकाच व्यक्ती च नाव असेल आणि 10-12 वर्ष्यानी एकत्र कुटुंबातील नावे अर्ज देऊन दाखल केली असतील तर ती नावे कमी करू शकतो का.
सविस्तर माहिती द्यावी ही विनंती

सौरिक्षीत कुल म्हणून कोणाचे नाव लागले होते ? सध्या ज्याचे नाव लागले आहे त्याचेच प्रथम सौरीक्षीर कुल म्हणून नाव लागले आहे का ? का या व्यक्तीचे नाव , कुळाचे वारस म्हणून लागले आहे ?

नमस्कार सर माझा प्रश्न विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक संवर्ग ) या संदर्भात आहे.

3 विषयात या पूर्वीच्या परीक्षेत सूट मिळाली होती म्हणून फक्त 3 विषयांची पुन्हा परीक्षा दिली. प्रश्न खालील प्रमाणे : -

प्रश्न - सदर परीक्षा सूट मिळालेल्या विषयाचा लाभ घेवून जर परीक्षा दिली तर राहीलेल्या प्रत्येक विषयात कमीतकमी 60 % गुण प्राप्त केले तरच संपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण केली जाते का सर ? या बाबत योग्य मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.

mohsin7-12.blogspot.in या संकेत स्थळावर विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा लेख दिला आहे तो वाचावा

सर, आम्ही गरजेपोटी जागेअभावी गावठाणात ग्रामपंचायत जागेवर घर बांधलेले आहे, ते नियमानुसार अनधिकृत समजले जाणार आहे, घर गावाच्या मुख्य रस्त्या पासून 500 फूट व गल्लीपासून 200 फूट लांब आहे, सदर अतिक्रमनाचा कुणालाही अडथळा वा त्रास नाही, ते नियमित करण्यासाठी आम्ही दंड ही भरण्यास तयार आहोत, परंतु त्यासाठी काय करावे लागेल, कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती

एखादी व्यक्ती संरक्षित kul ahe vजमिनीचा आकार शासनाला त्याच्या हस्ते गेली 60वर्षे भरत असेल तर ती व्यक्ती त्या जमिनीचा मालक होऊ शकते kay कारण इतर अधिकारात जनरल ट्रस्टचे नाव आहे खरेदी बाबत विचारणा केली असता ट्रस्टची परवानगी घ्यावी लागेल व जमीन हि ट्रस्टच्या मालकीची आहे तुम्ही फक्त कुल आहेत मालक ट्रस्ट आहे असे सांगितले जाते तर कुळाचा जमिनीवर अधिकार आहे ka

सदर न्यासास कलम ८८ बी अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणपत्र दिले नसेल तर , किंमत ठरू शकते
न्यासाचे परवानगीची गरज नाही

1) Can I purchase the land having remark "Vane" in other rights(Etar Hakka) due to supreme court order in 2005.
2)Can I purchase the land having remark "Vane" & " Need permission from central government for non forestry work" other rights(Etar Hakka) due to supreme court order in 2005.
If Yes please tell the procedure of sale.

The entry vane has to be in the Occupants column and not in other right's column . may be 22 A inquiry under The Private Forest Act pending . it is not advisable to purchase the property .

नमस्ते सर
मला १ एकर शेती घ्यायची आहे .परंतु त्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर साधे कुल म्हणून अन्य एका नावाचा समावेश आहे.कृपया मार्गदर्शन करावे .

इतर हक्कात साधे कुळाचे नाव आहे . सदरचे कुळाचे नाव कृषक दिन अथवा त्या पूर्वीचे असल्यास , तो मानीव खरेदीदार आहे . सध्याचा मालक याचा केवळ विकेरी किंमत एवढा हितसभांड मिळकतीत आहे . त्यामुळे ३२ ग किंमत निश्चित करून , कुल मालक झाले वर , परवानगी घेऊन त्याचेकडून मिळकत घ्यावी .
जर कुळाचे नाव कृषक दिनांनंतरचे असेल व एक वर्षाचे आत कुळाचे नाव ३२ ग किंमत निश्चित झालेली नसेल , तर मालक व कुल यांचेकडून एकत्रित मिळकत खरेदी करा .

नमस्कार मी
शेत वहिवाटी साठी रस्ता मिळावा म्हणून मा. तहसीलदार साहेबांकडे अर्ज दाखल केला होता त्या वर नायब तहसीलदार यांनी निकाल दिला आहे तो रस्ता नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाहातून आहे असे त्यांनी नमूद केले आहे परंतु निर्णय देताना प्रवाहाच्या विरूद्ध देण्या ऐवजी प्रवाहाच्याच बांधावरून दिला आहे तो निर्णय बदलून घेणे साठी काय करावे लागेल उपाय सुचवा

सदर निकाल हा मामलेदार कोर्ट अंतर्गत दिला असल्याने त्यावर अपील अर्ज न करता पुनरीक्षण अर्ज प्रांत अधिकारी यांचेकडे करावा...

पुनरिक्षण अर्ज , उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे दाखल करा

नमस्कार सर ७/१२ उतारावरून जुने चार आणे हिस्सा पध्दतीचे वाचन कसे करावे ? मि सहकार संस्था मध्ये नोकरी करतो.

mohsin7-12.blogspot.in या संकेत स्थळावरील आणेवारी लेख वाचावा ..

नमस्कार सर..कॅवेट दाखल केल्या नंतर आम्हाला न बोलवत एकतर्फी उपजिल्हाधिकारी साहेबांनी स्टे order..दिली..आणि दोघांना पण सुनावणी तारीख दिली...आणि सुनावणी च्या दिवशी आमचे म्हणणे मांडलतो त्यानंतर स्ठे काढण्यात आला...या नंतर आम्ही तलाठी साहेबांन फेर साठी अर्ज करू शकतो का सर तलाठी सांहेब फेर घेतील का..

हो

नमस्कार साहेब
कुळ कायदा कलम 43 ची जमीन असताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता कोणत्याही विकसबरोबर विकास करार व कुलमुखत्यार करता येते का ? त्याने कोणतीही शासनाची परवानगी न घेता चाळी बांधल्या असतील व नोंदणी करून खोल्या विकल्या नसतील तर खोल्या धारकांना त्या खोल्याचे कायदेशीर मालक होता येईल का ? विकासकला बंकेमार्फत पैसे दिले आहेत. अश्या परिस्थितीत जमिनीबाबत खोल्या धारकांना अधिकार मिळतील का ? कृपया मार्गदर्शन मिळावे.

कुळकायद्याखालील जमीन , हि कसण्यासाठी असते . त्यामुळे परवानगी न घेता त्याचा विकास करणे म्हणजे , कुल कायद्याचा शर्थ भंग आहे .
या मिळकतीवरील खोल्या , या नोंदणीकृत दस्ताशिवाय विकल्या असतील तर , खरेदी घेणारे मालक होऊ शकत नाहीत .

आमच्या शेतीच्या ७/१२ वर पुढीलप्रमाणे बोझा आहे, "महाराष्ट्र शासन (पाट बंधारे) जळगाव जल संपदा विभा. यांचा जमिन सपाटी करणाचा यांचा र रू 3034.32/- ( 842 )".
हा बोझा उतरवण्यासाठी काय करावे लागेल, कृपया मार्गदर्शन करा.
त्यासंबंधी काही GR असेल तर कृपया मला माझ्या ई-मेल वर पाठवा.

संबंधित विभागाकडे बोजा रक्कम जमा करा

नमस्कार साहेब,
महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियमातील तरतूदीस अधीन राहून असा शेरा सातबारा मधील इतर हकात नोंद केली असल्यास ती जमीन विकत घेता येते का ? विकत घेतल्यास सातबारामध्ये कब्जेदार सादरी विकत घेणाराचे नाव दाखल होईल का ? त्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे जरुरीचे आहे का? त्याचा काही नजराणा शासनास भरावा लागेल का ? समजा रीतसर दस्त केल्यास सातबारामध्ये नावं लावण्यास काही अडथळा निर्माण होऊ शकतो का? कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती .

नमस्कार साहेब,
एका जमीन मिळकतीबाबत बक्षीस पत्र 1968 साली करण्यात आले होते. ते बक्षीस पत्र नोंदणी करण्यात आले न्हवते. सध्या बक्षीस पत्र लिहून देणार व लिहून घेणार दोन्ही मयत झाले आहेत. बक्षीस पत्र करण्यापूर्वी बक्षीस देणारे यांनी दत्तक विधान कायदेशीर हिंदू धर्माच्या रीतीरिवाजाप्रमाणे केले होते. बक्षीस पत्र लिहून देणारे मयत झाल्यानंतर वारस हक्काने दत्तक मुलाचे नाव त्याच्या जमीन मिळकतीस सातबारा सादरी दाखल झाले आहे. बक्षीस पत्राने दिलेली जमीन मिळकत बक्षीस धारकाच्या ताब्यात आहे. सातबारा दत्तक मुलाचे नावे आहे. जमिनीचा कर शासकीय देणी घेणी दत्तक मुलगाच करतो आहे. बक्षीस धारक सघ्या दत्तक मुलास जमिनीचा ताबा देत नाहीत. दत्तक मुलास ताबा मिळण्यासाठी काय करावे लागेल. बक्षीस पत्र धारक याच्या नावाची नोंद सातबारा मध्ये होऊ शकते का ? त्यासाठी कायद्यात काही तरतूद आहे का ? असल्यास कोणता कायदा ?

नमस्कार साहेब
बांधकामाबाबत शासनाच्या कोणत्याही परवानगी नसताना गृहनिर्माण संस्था नोंदणी कर्ता येते का ? नोंदणी बाबत गृहनिर्माण संस्थेने जमीन विकत किंवा भाडे तत्वावर घेतली नाही. बिन शेती आदेश झालेले नाहीत. विकास आराखडा महानगर पालिकेने मंजूर केला नाही. यू.एल.सी ची परवानगी घेतली नाही. संस्थेने बांधकाम केले नाही. त्याचे वितरण संस्थेने केले नाही. संस्थेमधील रूम (खोल्या ) , सदनिका नोंदणीकृत केल्या नाहीत. संस्था नोंदणी निबंधकाने संस्थेस नोंदणी प्रमाण पत्र दिले आहे. नोंदणी प्रमाण पत्र गृहनिर्माण संस्था असे आहे. व त्याचे वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था असे आहे. महानगरपालिकेची घरपट्टी ,पाणीपट्टी , लाईट बिल सभासदांच्या नावे येत आहे. संस्थेच्या नावे येत नाही. पूर्वी एका विकासकाने जमीन मालकांकडून विकासकरार व कुलमुखत्यार पत्र करून घेतले आहे. ते साध्या स्टॅम्प पेपर वर केले आहे. ते नोंदणीकृत केलेले नव्हते. जमीनीचे मालक मयत झाल्यावर जमीन मालकच्या वारसांनी दुसर्‍या विकासकास जमीन नोंदणीकृत कन्व्हेंस डिड करून विकली आहे. आता संस्थेला संस्थेच्या सातबारा नावे करावयाचा आहे. तो सातबारा संस्थेच्या नावे होईल का ? संस्थेचे रि डेव्हलपमेंट करण्यास संस्था पात्र आहे का ? कृपया मार्गदर्शन मिळावे

नमस्कार साहेब,
महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियमातील तरतूदीस अधीन राहून असा शेरा सातबारा मधील इतर हकात नोंद केली असल्यास ती जमीन विकत घेता येते का ? विकत घेतल्यास सातबारामध्ये कब्जेदार सादरी विकत घेणाराचे नाव दाखल होईल का ? त्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे जरुरीचे आहे का? त्याचा काही नजराणा शासनास भरावा लागेल का ? समजा रीतसर दस्त केल्यास सातबारामध्ये नावं लावण्यास काही अडथळा निर्माण होऊ शकतो का? कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती .

नमस्कार सर, माझ्या मित्राच्या आजोबाच्या नावाची जमीन आहे त्याच्याकडे १९४९ चे सातबारा प्रती आहेत ते त्याच्या आजोबाच्या नावे आहेत व आता सद्यस्थितीत प्रांतिक सरकार यांचे नावे आहे. सदर जमिनीच्या सर्वे क्रमांकावरुन नगर भूमापन क्रमांक कश्या पध्दतीने काढता येतील व कोणत्या कार्यालयातुन माहिती उपलब्ध होईल तसेच उपरोक्त जमीनीचे गटबुक कश्या पध्दतीने व कोणत्या कार्यालयातुन मिळविता येईल.

आपण उपाधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे कार्यालयात जा . त्या ठिकाणी चौकशी नोंदवहीवरुय्न आपणास सर्वे नंबर वरून नागरभूमान no काढता येईल

सर, आमची कुळकायद्यानी आलेली जमीन होती. ती एका वक्तीने कलम ४३ नुसार जिल्हधिकारींची परवानगी न घेता खरेदी केली. नंतर परवानगी ३ वर्षांनी घेतली. तसेच परवानगी आल्यावर ४ महिन्यांनी सदर जमिनीच्या सातबारावर कलम ४३ नुसार कलेक्टर च्या आगाऊ परवानगी शिवाय सदर जमीन कोणासही गहाण,दान, विकू नये असा फेरफार तसेच ४३ ला पात्र असा शेरा लागला..
तर हा फेरफार घडल्यावर ४ महिन्यापूर्वी घेतलेली
परवानगी रद्द होते का? का हा फेरफार घडल्यापासून परत नवीन परवानगी काढायची होती? तर ३ वर्षांपूर्वी झालेले व्यवहार हा कायदेशीर आहे का? का रद्द होतो?.....कृपया मला कळवा....

जमीन खरेदी करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक होते . खरेदी पचश्चत परवानगी देता येत नाही . अश्या प्रकरणात कलाम ८४ क क खाली कारवाई अपेक्षित आहे

आदरणीय सर, आमच्या शेती जवळ एक पाझर तलाव आहे . शेजारच्या एका शेतकऱयाने त्या पाझर तलावाच्या दहा मीटरच्या अंतरावर एक विहीर खोदली आहे. अशी विहीर खोदण्यासाठी शासनाची परवानगी लागत नाही का ? जेणे करून मलाही पाझर तलाव जवळ विहीर खोदता येईल. कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

पाझर तलाव जर जिल्हा प्राधिकरणाने , Public Drinking Water Source म्हणून अधिसूचित केला असेल तर , The Maharashtra Ground Water ( Management and development ) Act 2009 च्या कलम २१ अन्वये , ५०० मित्राच्या आत विहीर खोदता येणार नाही . मात्र पाझर तलाव अधिसूचित नसेल तर , विहीर खोदण्यास कोणतीही कायद्याची बाधा नाही

संरक्षित कुळ आणि एकत्र कुटुंब मॅनेजर ह्यांचा संबंध काय असतो. संरक्षित कुळ कोण्या एकाच्या नावाने असेल तर एकत्र कुटुंबातील इतरांना त्यात काय हक्क न अधिकार असतात. ह्या विषय माहिती हवी आहे.

नमस्कार सर ...माझा प्रशा असा होता कि माझा मालकीचा ग्रामपंचायत गावठाण मध्ये २५०० sq फट प्लॉट १९८५ ला खरेदी खाता नुसार रिजिस्ट्रेड खरेदी केली आहे. पण तेंव्हा पासून सादर जागेची नोंद ग्रामपंचायत कार्यालयात केल्या गेली नाही, सध्या त्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे . २०१० पासून जागेची नोंद करण्यासाठी आम्ही अर्ज करत आहोत पण ग्रामसेवकाने नोंद घेतली नाही.. परत आम्ही ग्रामसेवकाला नोंद करण्यासाठी विनंती केली आहे...व नोंद करण्यासाठी सर्च रिपोर्ट मागितला आहे. सर्च रिपोर्ट ची गरज आहे का. याबाबत मार्गदर्शन करावे. सदर जागेवर एका व्यक्ती ने अतिक्रमण केले आहे व त्याचा नावे खोटी नोंद घेतली आहे.

गावठाण जर unsurveyed असेल तर , अश्या जागेचे अधिकार अभिलेख म्हणजे , ग्राम पंचायत कर आकारणी पत्रक . आपण हि जागा ज्याच्याकडून घेतली , त्याचे नाव कर आकारणी नोंदवहीत नमूद होते का ? जर आपण ज्या इसमाकडून खरेदी केली त्याचे नाव , अश्या आकारणी नोंद वहीत असेल तर , आपण गट विकास अधिकारी यांचे कडे , ग्राम सेवकाने जी खोटी नोंद घंटील्याचे आपण नमूद केले आहे त्या विरुद्ध अपील करा .
मात्र जर आपण ज्याच्याकडून खरेदी केली आहे त्याचे तत्कालीन वेळी मिळकत आकारणी नोंदवहीत नाव नसेल तर , आपले नाव गावठाणातील जागेला लागणार नाही
गावठाण surveyed असेल तर , त्या मिळकरीचा मिळकत उतारा , आपण खरेदी करते वेळी कोणाचे नावावर होता , त्या वर , आपले नाव लागणे अवलंबून आहे

नमस्कार साहेब,
महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियमातील तरतूदीस अधीन राहून असा शेरा सातबारा मधील इतर हकात नोंद केली असल्यास ती जमीन विकत घेता येते का ? विकत घेतल्यास सातबारामध्ये कब्जेदार सादरी विकत घेणाराचे नाव दाखल होईल का ? त्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे जरुरीचे आहे का? त्याचा काही नजराणा शासनास भरावा लागेल का ? समजा रीतसर दस्त केल्यास सातबारामध्ये नावं लावण्यास काही अडथळा निर्माण होऊ शकतो का?

नमस्कार सर , गृहनिर्माण सहकारी संस्था याचे री डेव्हलपमेंट म्हणजे काय ? संस्थेच्या नावे जमीन किंवा सदनिका धारकांच्या नावे जमीन बाबतचे हक्क नसताना री डेव्हलपमेंट करता येते का ? सभासदांच्या नावे महानगर पालिकेचा कर पाणी बिल लाईट बिल येत आहे. त्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात , जमीन मालक यांना दुसऱ्या व्यक्तीस जमीन विकत येते का ? पूर्वी जमीन मालकाने एका विकासकाला विकास करार करून दिला होता. तसेच कुलमयूखत्यारपत्र करून दिले होते. सदरचे कुलमुखत्यारपत्र व विकास करार नामा रजिस्टर केला नाही. विकासकाने सदनिका धारकांना सर्व सदनिका रजिस्टर नोंदणी करून विकले नाहीत. अश्या परिस्थितीत सानिका धारकांना जमिनीवर काही हक्क सांगता येतील का?. काही हक्क सांगण्या करीता कोणता कायदा आहे का? कृपया मार्गदर्शन मिळावे. हि विनंती

सर
जात अर्जदारांनी जात प्रमाणपत्रसाठी जर रक्तातील नात्याची वंशावलीनुसार सर्व सदशांचे जातप्रमाणपत्र किंवा जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रस्ताव सोबत सादर केल्यास १९५० च्या मानीव पुरावाची गरज असेल का

होय मूळ रहिवाशी असलयाचे सिद्ध करणे साठी