[Ctrl+G for Marathi/English]

नमस्कार सर
द्रुतगती महामार्गावरील ज्या जाहिराती असतात त्या जागेवर कोणाचा अधिकार असतो जाहिरात त्या ठिकाणी लावण्यास कोणाची परवानगी घ्यावी लागते यासाठी काही रक्कम भरावी लागते का कृपया सविस्तर माहिती देण्यात यावी

होय
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ

साहेब नमस्कार
माझा प्रश्न असा आहे कि , आम्ही दोघे भाऊ आमची सामाईक मधील आणेवारी घर मिळकत आहे ,परंतु माझा मोठा भाऊ २००३ ला मयत झाले ,त्यानंतर त्यानंतर त्यांच्या पत्नीचे नाव ८ अ ला लागले ,पत्नी १६-०२-२०१६ ला मयत झाली ,त्यांना कोणी वारस ,मुलबाळ नाही ,आम्ही ग्रामपंचायतिला अर्ज दिला त्यानी नाव कमी करून दिले व नावापुढे कंस केले परंतु ,८ अ च्या उतार्यावर पूर्ण नाव कधी कमी होणार ,आणि ग्रामपंचायत कर भावाच्या पत्नीच्या नावानेच देत आहेत,,८ अ च्या उतार्यावर पूर्ण नाव कधी कमी होण्यासाठी काय करावे लागेल ,कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती

मयत व्यक्तीचे नाव कंसात टाकले म्हणजे त्या व्यक्तीचे नाव कमी झाले असा होता .
ग्राम पंचायतीचे निदर्शनास आणून देऊन , घरपट्टी आपले नावावर पाठविण्याबाबत अर्ज करा

sir,mazhya vadilanchya nave vadiloparjit va kahi self acquired jamin aahe.7/12 vadilanchya nave aahet.mazha bhau vatanisathi shetat shetat yevun kame karu det nahi.courtcha manai hukum nastana to shet padun thevanyas sangato aahe.ghari mitwun ghenyas tayar nahi.to asi adavanuk kaydyanusar karu shakato ka? ase karat aslyas amhi kay karave.yacha kaydeshir marg suchavava

१.वडिलोपार्जित जमीन , भावाचे हिस्स्याप्रमाणे त्याचे नावावर करुणदेने आवश्यक आहे .
घरी मिटवून घेण्यास का तयार होणार नाही जर तुम्ही त्यास त्याचे हिस्स्याची जमीन त्याचे नावावर करून दिल्यास .
वडिलांचे स्व कष्टार्जित जमिनीवर त्याचा कोणताही हक्क नाही . अनु कर १ ची पूर्तता करूनही , तो आपणास शेती कास्म्यास अडथळा अनंत असेल तर , त्याचे विरुद्ध The Specific Relief Act खाली दावा दाखल करा

माझे दिवंगत पणजोबांचे नावे इनाम वर्ग ६ब ची जमिन आहे. भुधारणा पद्धती् भोगवटादार वर्ग १ आहे. मागिल वर्षी माझे वडिलांनि त्यावर स्वतःची वारसनोंद करुन घेतली आहे.
सदर जमिनीच्या सात बारा उतार्यावर इतर हक्का मधे कुळाची नोंद असुन ४३ ला् पात्र व इनाम वर्ग ६ ब कुळाची खरेदी घेता येत नाही असे दोन शेरे आहेत.
असे असताना कुळाने ३२ग खाली तीस वर्षापुर्वी अर्ज करुन खरेदी किंमत ट्रेझरी मधे भरली. व आत्ता माझे वडीलांनि स्वतःची वारसनोंद करुन घेतल्या नंतर ३२म प्रमाणपत्रा साठी अर्ज केला आहे.
"एकदा इनाम वर्ग ६ब कुळाची खरेदी घेता येत नाही" असा शेरा असताना तसेच आमचे नावे भुधारणा प्रकार वर्ग १ असताना त्या कूळास असे ३२म प्रमाणपत्र मिळु शकते का...?
त्याची वैधता काय...?
कृपया मार्गदर्शन करावे

सर, जमीन एन.ए करण्यासाठी कोणाची परवानगी आणि किती दिवसात जमिण एन.ए. करता येते.याची सखोल माहिती दया. आणि एन.ए.च्या प्रक्रीयेमध्ये झालेले बदल आणि एन.ए. ची सोपी प्रक्रिया सांगा. आणि त्यासाठी लागणारा खर्च किती येईल याचीही माहिती दया?

आता जमीन NA करण्याची गरज नाही / जमीन NA करणे हि संकल्पना अस्तित्वात राहिलेली नाही . ( नवीन कलम ४२ बी, ४२ क व ४२ ड )

आपण नियोजन प्राधिकरणाकडे बांधकाम परवानगी मागा

नमस्कार साहेब,
मी एका गावात शेतजमीन खरेदी केली आहे. त्या जागेत जाणेंयेणेंसाठी लागतच्या शेतकऱ्याकडून मोबदला देऊन कायमस्वरूपी वाहीवाट करारनामा केला. सदर करारनामा स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्टर केला. आता मला ह्याची नोंद त्या जागेच्या ७/१२ मधील इतर हक्कात "वहिवाईटीच्या रस्त्याचा हक्क" ह्या अधिकारात नोंद करायची आहे. तेथील तलाठी साहेबानी मला सांगितलं कि अशी नोंद होत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.

तहसीलदार यांनी दिलेले उत्तर बरोबर आहे
जर ज्याचे शेतातून रस्ता घेतला आहे तो जर अडवणूक करत नसेल तर ७/१२ वर नोंद करण्याची गरज काय ?
अडवणूक केल्यास दिवाणी दावा दाखल करा

साहेब नमस्कार
साहेब आमचे कौलारू मातीचे सामाईक मध्ये घर आहे ,घर मिळकती वरती आमच्या 3 जनाची नावे, त्यामधील १ नं चा मोठा भाऊ सन २००३ ला मयत झाले ,त्यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नीचे नाव लागले ,नंतर मोठ्या भावाची पत्नी १५.०२.२०१६ ला मयत झाली ,त्यानंतर ,माझ्या २ न भावाची मुले व माझे नाव लागले आहे ,परंतु माझ्या भावाच्या पत्नीच्या नावापुढे कंस आहे ,पण उतार्यावरील नाव कमी का झाले नाही ,व अजून ग्रामपंचायातीच कर ,त्यांच्या नावावर येतो ,ते नाव उतार्यावरून हटवण्यासाठी काय करावे लागेल कृपया मार्गदर्शन करा हि विनंती

मला वाटते या प्रश्नाचे उत्तर मी दिलेले आहे
नावापुढे कंस आहे म्हणजे भावाचेपत्नीचे नाव कमी झाले आहे
ग्राम पंच्यातीस घर पट्टी आपले नावावर पाठवण्यास अर्ज करा

आदरणीय मोहदय,

गावी आमची काही २ एकर शेत जमीन आहे ती माझे चुलत बंधू यांच्या नवे म्हणजे ७/१२ त्यांच्या नवे आहे. आणि नंतर त्या चुलत बंधू मध्ये वाटणी होऊन १, १ एकर ची विभागणी झाली आहे. मात्र ती जमीन
आम्हा सर्वांची सामायिक असून त्या जमिनीत माझा हि हक्क आहे.

सध्या ७/१२ वर चुलत बंधूंची नावाची नोंद आहे व त्यांच्या मध्ये सामायिक क्षेत्राची विभागणी झाली आहे.

माझ्या नावे कोणतीही शेत जमीन नाही, मात्र माझ्या वडिलांच्या नावे आहे.

माझा असा प्रश्न आहे, मला त्या जमिनीतला अर्धा हिस्सा त्यांच्या कडून घेयचा आहे. माझा हक्क आहे तो त्यांना मान्य आहे व ते अर्धी जमिनीचा हिस्सा नावाने करून देण्यास हि तयार आहेत. तर मला कश्या प्रमाणे ती जमीन नवा वर करून घेता येईल या बद्दल मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

कृपया पर्याय सांगावे हि विनंती.

उत्तर दिले आहे
वाटप पत्र करा अथवा बक्षीस पत्र करा

मी मौजे म्हसा ता. मुरबाड जी. ठाणे येथे शेत जमीन औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केली आहे. ह्या जागेत जाण्यासाठी लगतच्या शेतकऱ्या कडून कायमस्वरूपी वहिवाट करारनामा केला. शेतकऱ्याला रीतसर मोबदला दिला नि करार स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्टर केला आहे.
आता मला ह्या वहिवाट करारनाम्याची रीतसर नोंद त्या शेतकऱ्याच्या ७/१२ मधील इतर हक्कात करायची आहे.
अशी नोंद करण्यासाठी लागणारी प्रोसेस कृपया मला समजावा. तसेच अशी नोंद करण्यासाठी कुठला कायदा वापरावा लागेल.

माझ्या जमिनीसाठी औद्योगिक अकृषिक करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अर्जात वरील नोंदीची आवश्यकता आहे. तशी अटच आहे.
धन्यवाद.

महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम १४८ मध्ये
अधिकार अभिलेख म्हणजे काय याचे वर्णन दिले आहे . त्यानुसार ज्या बाबीचा त्यात समाविष्ट होतात त्यांचीच ७/१२ वर नोंदी घेता येते. अन्य बाबीची नाही
रास्ता बाबतची नोंद ७/१२ वर घेता येत नाही . अर्ज समवेत करार पात्र सादर करा

नमस्कार माझा असा प्रश्न आहे की माझ्या शेजारी ल शेतकऱ्यांचे त्या नी विकले ले कमी झालेले नाही त्यामुळे त्याचे क्षेत्र वाढलेले आहे ते कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल

सर माझं अलिबाग तालुक्यातील एका गावठाणांत राहतं घर आहे.सन 1975ला वडिलांनी ती जागा विकत घेतली होती तसा वकिलांमार्फत बॉंड पेपर केला होता.त्यावेळी सिटी सर्वे नसल्यानं रजिस्टरखत झाले नसावे.नंतर सदरील गावांत सन 1984ला सिटी सर्वे लागू झाला व गावठाणची मोजणी झाली.परंतु त्यावेळी वडील नोकरी निमित्त मुम्बईला होते व मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घरपट्टी प्रमाणे नाव न लिहिता माझ्या आजीचे नाव व पुढे वडिलार्जित असा शेरा मारला.आता सन 2016ला शेजारील चूलत्याने वडिलार्जित या शब्दाचा अर्थ काढून आपलाही या मालमत्तेवर हक्क असलेचा दावा दाखल केला आहे.सदर दावा अनुषंगानं फेरचौकशी पण झाली.माझे वडील सन 2003मयत व ज्या चूलत्याने दावा दाखल केला त्याचे वडील सन 2000मयत माझा प्रश्न असाकी दोन्ही व्यक्ती जर फार पूर्वीच मयत असतील तरीही आताचे वारस कसा काय दावा दाखल करू शकतो.कृपया उत्तर मिळालं तर बरं होईल.

जरी असा शेरा असला तरी , बॉण्ड पेपर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना दाखवून कलम १५५ प्रमाणे दुरुस्ती करून घ्या

प्रॉपर्टी कार्ड वर वडिलोपार्जित असा शेरा आहे हे पटत नाही . प्रॉपर्टी कार्ड नीट पहा

नमस्कार सर , माझे राहते घर गावठाण जातेगाव खुर्द , तालुका - शिरूर, जिल्हा - पुणे येथे आहे. माझ्या वडिलांनी हि मिळकत २००१ साली खरेदी केली आहे. शेजारील लोकांनी अतिक्रमण करून व मी obc कुटुंबातला असून जाणूनबुजून मला जाणे - येणे साठीचा कुठलाही रस्ता ठेवला नाही. जुन्या घर मालकास हि बाब सांगितली असता जुना घर मालक सांगतो कि हि जागा विकून खूप दिवस झाले माझा काहीही संबंध नाही व खरेदीखता मध्ये रस्ता नमूद केलेला नाही, माझ्या वडिलांना फसवून जुन्या घर मालकाने आमची शेतजमीन खरेदी करून भूमिहीन केले व त्याचे घर आम्हास विकले आहे त्यावेळी आम्ही लहान होतो त्यामुळे या गोष्टीची काही समाज नव्हती.
रस्ता मिळणेबाबत ग्रामपंचायत ग्रामसेवक/सरपंच यांना ७ महिन्या पूर्वी व आत्ता पुन्हा १ महिन्या पूर्वी अर्ज केला होता परंतु मला रस्ता मिळत नाही. ग्रामपंचायत मधून फक्त पाहणी करतात या व्यतिरिक्त कुठलीही कार्यवाही होत नाही, ग्रामपंचायत मधून कुठलीही माहिती वा कागदपत्र मला मिळत नाही .
माझ्या शेजारील व्यक्तीने बखळ जागा खरेदी केली व त्याचे मोजमाप चुकीच्या पद्धतीने नोंदविले आहे ज्या वक्तीने बखळ जागा विकली तो सांगतो कि मी जागा मोजून दिलेली नाही परंतु आता ज्या वक्तीने ती जागा खरेदी केली आहे तो सांगतो संपूर्ण जागा माझी आहे त्याने अतिक्रमण व गुंडगिरी करून रस्ता बंद केला आहे . व दुसऱ्या व्यक्तीने ग्रामपंचायत जागेत जनावरांसाठी गोठा बांधला आहे. या दोन व्यक्तीं कडून माझा रस्ता बंद झाला आहे . या दोन्ही वक्तींवर राजकीय व आर्थिक वरदहस्त असल्याने या वक्ती गरिबांना त्रास देत आहे .
कृपया आपण यासाठी योग्य तो उपाय सुचवावा आणि मला रस्ता कसा, किती फूट व किती दिवसात मिळेल याबद्दल माहिती मिळावी हि विनंती .
धन्यवाद

सर नमस्कार
शेत खरेदी च्या फेरफार वर आक्षेप प्राप्त झाला तो खालील प्रमाणे
1.मूळ शेत मालकाने पूर्ण शेत पैकी०.६१ आर शेतीचा सौदा अ बरोबर केला परंतु त्यामध्ये एकच अट होती कि तुकडा पडत असल्यामुले याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घावी लागेल तशी परवानगी संबांधीत खातेदाराने घेतली परंतु त्या दरम्यान मूळ मालकाने सदर पूर्ण शेत ब ला खरेदी करून दिले
२.परंतु मूळ मालकाचे वारसाने त्यावर आक्षेप घेतला कि फेरफार मंजूर करू नये म्हणून
तेव्हा तलाठ्याने सादर फेरफार विवादग्रस्त मध्ये नोंदवून मंडळ अघिकारी यांचे कडे सादर केले .तलाठ्याने सादर विवादग्रस्त फेरफार १ वर्षाने सादर केले तेव्हा सर या मध्ये कसा निर्णय देणे अपेक्षित आहे

३.तत्पूर्वी याच शेत मालकाने या पूर्ण शेत पैकी०.६१ आर शेतीचा दुसऱ्या व्यक्ती ब बरोबर केला परंतु त्यामध्ये एकच अट होती कि याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घावी लागेल तशी परवानगी संबांधीत खातेदाराने घेतली परंतु त्या दरम्यान मूळ मालकाने सादर पूर्ण शेत अ ला खरेदी करून दिले
तेव्हा तलाठ्याने सादर फेरफार विवादग्रस्त मध्ये नोंदवून मंडळ अघिकारी यांचे कडे सादर केले .तलाठ्याने सादर विवादग्रस्त फेरफार १ वर्षाने सादर केले या मध्ये निर्णय कसा देणे अपेक्षित आहे

जमीन मालकाने अ बरोबर केवळ सौदा केला आहे .विक्री केलेली नाही . ब ला विक्री केली आहे . ब चा फेरफार मंजूर करणे आवश्यक
वारसांचे आक्षेपाचे कारण काय आहे ?

सर नमस्कार
शेत खरेदी च्या फेरफार वर आक्षेप प्राप्त झाला तो खालील प्रमाणे
1.मूळ शेत मालकाने पूर्ण शेत पैकी०.६१ आर शेतीचा सौदा अ बरोबर केला परंतु त्यामध्ये एकच अट होती कि तुकडा पडत असल्यामुले याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घावी लागेल तशी परवानगी संबांधीत खातेदाराने घेतली परंतु त्या दरम्यान मूळ मालकाने सदर पूर्ण शेत ब ला खरेदी करून दिले
२.परंतु मूळ मालकाचे वारसाने त्यावर आक्षेप घेतला कि फेरफार मंजूर करू नये म्हणून
तेव्हा तलाठ्याने सादर फेरफार विवादग्रस्त मध्ये नोंदवून मंडळ अघिकारी यांचे कडे सादर केले .तलाठ्याने सादर विवादग्रस्त फेरफार १ वर्षाने सादर केले तेव्हा सर या मध्ये कसा निर्णय देणे अपेक्षित आहे

३.तत्पूर्वी याच शेत मालकाने या पूर्ण शेत पैकी०.६१ आर शेतीचा दुसऱ्या व्यक्ती ब बरोबर केला परंतु त्यामध्ये एकच अट होती कि याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घावी लागेल तशी परवानगी संबांधीत खातेदाराने घेतली परंतु त्या दरम्यान मूळ मालकाने सादर पूर्ण शेत अ ला खरेदी करून दिले
तेव्हा तलाठ्याने सादर फेरफार विवादग्रस्त मध्ये नोंदवून मंडळ अघिकारी यांचे कडे सादर केले .तलाठ्याने सादर विवादग्रस्त फेरफार १ वर्षाने सादर केले या मध्ये निर्णय कसा देणे अपेक्षित आहे

या पूर्वी उत्तर दिले आहे

सर नमस्कार
गट विकस अधिकारी यांचे कडून प्राप्त पत्रा नुसार मिळकत पत्रिका तयार झालेला मालकी हक्क असलेला भूखंड वाढीव गावठाण करीत देण्या यावा असे म्हटले सबब तलाठी व मंडलाधिकारी यांचे कडून चौकशी अहवाल मागितला असता सदर गावाला सरकारी शेत फ वर्ग लागून आहे असे म्हटले तेव्हा सर सदर खाजगी भूखंड वाढीव गावठाण करीत घेता येतो काय

नमस्कार सर माझ्या मीञाने त्याच्या शेजारच्याला जायला रस्ता नाही म्हणून रस्ता दिला.मीञाचा सातबारा स्वतंञ आहे.पण अता तो माणूस त्या जागेवर हक्क दाखवतोय. माझ्या मीञाला शिवीगाळ करतोय. माझ्या मीञाने काय करावे.सर कृपया सल्ला दया. माझा मीञ साधा सरळ माणूस आहे.

रस्ता दिला म्हणजे नेमके काय केले ?
खरेदी खताने रस्ताखालील जागा दिली असल्यास त्या जागेवर त्याचा हक्क आहे . मात्र केवळ जाणे येणेसाठी रास्ता दिला असल्यास त्याला मालकी हक्क दाखवता येणार नाही

नमस्कार सर,मला आपणास असे विचराययचे आहे कि माझे आजोबा व त्यांचे दोन भाऊ होते आमची गावातील जमीन होती व १९८८ साली माझ्या आजोंबानी फक्त ५ एकर जमीन विकली आहे परंतु बाकीची जमीन भावकीच्या नावाने गटवारीमध्ये गेली आहे व त्यानी ती विकली आहे .ह्या प्रकरण मध्ये पुढे काय करता येईल .
मा. सर
माझे आजोबा व त्यांचे बंधु यांनी सन १९६५ रोजी एक जमीन खरेदीखताने विकत घेतली होती. त्या जमिनीच्या खरेदीखतामध्ये असा उल्लेख आहे की गणपत शिर्के व शिवराम शिर्के यांनी सदरहु जमीन विकत घेतली आहे. आणि खरेदि खताप्रमाणे फेरफार सुद्धा तसाच तयार झालेला आहे.
एकुण जमीन २० एकर असल्याने माझे आजोबा १० एकर व चुलत आजोबा १० एकर अशी सध्या वहिवाटत आहेत. परंतु कोणाच्या नावावर किती जमीन आहे याचा उल्लेख खरेदीखतात व फेरफारात नसल्यामुळे आम्हांला आज रोजी आणेवारी ठरविता येत नाही. चुलत आजोबा असे म्हणतात की, मला १५ एकर जमीन हवी आहे आणि तुम्हाला फक्त ५ एकर देतो.
१. तरी आम्हांला सध्या हि जमीन माझ्या आजोबांच्या नावे निम्मी दाखल होण्यासाठी काय करावे लागेल.
२. पूर्वी जरी खरेदीखतात क्षेत्राचा उल्लेख नसला तरी आणेवारी ठरविण्यासाठी काही नियम किंवा कायदा होता का ? असल्यास मार्गदर्शन करावे.

हि विनंती

आपण मालमत्ता हस्तांतरण कायदा कलम ४५ चा आधार घ्यावा .
या कलमानुसार खरेदी किंमत ज्या प्रमाणात , दोन्ही भावांनी दिली आहे त्या प्रमाणात , मिळकतीचे वाटप होईल . मात्र जर खरेदी किंमत कोणी किती दिली या बाबत माहिती ,पुरावा नसल्यास , सॅम प्रमाणात म्हणजे १० एकर प्रत्येकी नावावर राहील

नमस्कार माझे चिराग चौधरी आहे पारोळा जिल्हा जळगाव तालुक्यात ७० चौ.मी. घर आणि ४ एकर शेती ७/१२ मध्ये मध्ये माझ्या आजोबा च्या नावावर आहे जी शेती आणि जमनी माझ्या आजोबाला वडिलोपार्जित हिस्सा द्वारा प्राप्त झाली असून जी स्वपार्जीत मिळकत असून माझ्या आजोबांनी खरेदी खत करून ७/१२ वर माझ्या काकांच्या नावावर करून दिले आम्हाला तक्रार टाकू शकता एणार का ?

आजोबांना जी जमीन त्याचे वडिलांकडून मिळाली , ती नंतर ( वाटपणानंतर ) त्या हिस्स्यापूर्ती स्वकष्टार्जित होते . त्याची विल्हेवाट लावण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे

आम्ही राहत असलेली जमिनीचा खरेदी दस्त आहे पण ७/१२ ला नाव मूळ मालकाचेच आहे . सिटी सर्वे ला कुणाचेच नाव नाही . तरी उपाय काय

CTSO कडे दस्त सादर करा व नाव लावून घ्या .
CTSO city survey officer

किरण सर माझा प्रश्न असं आहे कि जर इनाम जमीन असेल व ती ६ ब ची इनाम (गाव सरकारी चाकरी इनाम ) असेल तर त्या जमिनीला कुल कायदा लागू होतो का ?

हा इनाम रद्द ( Abolish ) झालेला आहे .
केवळ देवस्थान , किरकोळ व सरंजाम इनाम अस्तित्वात आहे

सर,
नमस्कार.
माझा प्रश्न असा आहे की, हैद्राबाद अतियात कायदा नुसार ईनाम जमिनीची विरासत कार्यवाहीसाठी विलंब नसल्यास कोणती कागदपञे देणे आवश्यक असते , क्रुपया कागदपञांची माहीती मिऴावी ही नम्र विनंती.

मा. सर
जर शासनाने एखाद्या व्यक्तीस ९९ वर्षाच्या कराराने जमीन कसण्यास दिली असेल आणि ति व्यक्ती ९९ वर्षाचा करार संपण्यापूर्वी मयत झाली व त्याला कोणीही पत्नी किंवा मुलबाळ नसेल तर त्या जमिनीचे पुढे काय होते.
१. जमीन शासन जमा होते का ?
२. ति जमीन त्या व्यक्तीचे इतर कोणत्याही नातेवाईकाला कसता येते का ?
३. जमीन शासन जमा होण्यासाठी काय करावे लागेल ?
४. ति जमीन एखादी व्यक्ती खरेदी करण्यास इच्छुक असेल व त्याप्रमाणे त्याने त्या जमिनीचा मोबदला शासनाकडे जमा केला तर त्याला ति जमीन खरेदी करता येऊ शकते का ?

इतर वारसांचे नाव भाडेपट्टा धारक म्हणून परवानगीने लावू शकते

1)3/2 cha kharedi khat Dast bigar nond mahnje kay?
2)mazi Aaji ne 1950 Sali 1 hekter shet jamin amchya gavatlya eka manushala vikli. Pan maze vadil tevha sadnan navhte.ajobahi mayat zalele hote tar women rigth of the act 1936 nusar vidhva shtri vadloparjit jage madhe hissa gheu shakte pan ti property cell karu shakt nahi.vidhva shtrila to adhikar 1956 Dhila hota tar maza prashna asa ahe ki mazya ajine kelele kharidikhat yogya ahe ki nahi?

सर मी मौजे पळशी तालुका खंडाळा जिल्हा सातारा येथील रहिवाशी असून पळशी येथे एका सामायिक गटात माजी वडिलोपार्जित जमीन आहे तरी या गटातील इतर सहहिस्सेदारानी त्यांच्या हिस्साचे क्षेत्र विकले असून त्यास माजी कुठेही सहमती घेतली नाही तरी असे असताना सदर खरेदी घेणाऱ्या इसमाने भूमीअभीलेख कार्यालयातून चुकीच्या मार्गाने मोजणीची क प्रत मिळवून सदर गटातील त्याच्या हिस्सा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून बिनशेती करून घेतला आहे मला हि बाब समजताच मी उपाधीक्षक खंडाळा यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली त्यावर मला त्यांनी तुमची हरकत मान्य करून सदर गटाची मोजणी विणकार्यवाही निकाली काढली आहे व मला तसे लेखी कळवले आहे तरी मी या संधर्भात मा.जमाबंदी आयुक्त व संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना या संधर्भात लेखी अर्ज केला त्यांनी सदर अर्ज चौकशी साठी खाली पाठवला त्यावर मला उपाधीक्षक यांनी तेच उत्तर पाठवले आहे जर मोजणी झाली नाही तर प्रांत अधिकारी यांच्या कार्यालयातून मला माहितीच्या अधिकारातून त्याच मो.र.नंबर ची क प्रत मिळाली आहे जर मोजणी झाली नाही तर मग झालेली बिगरशेती व मंजूर झालेला रेखांकन रहिवाशी आराखडा रद्द करण्यासाठी काय करावे कृपया मार्गदर्शन मिळावे मला या मोजणी संधर्भात भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणीची कोणतीही नोटीस मला आजपर्यंत आली नाही तसेच मी प्रांत अधिकारी यांना या गटाची मोजणी झाली नाही हे मला भूमिअभिलेख कडून आलेले लेखी पत्र हि दिलेले आहे तरीदेखील त्यांनी या संधर्भात मला काहीही कळवले नाही जर मोजणी झाली नाही तर भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून प्रांत अधिकारी यांना तसे लेखी कळवायला हवे ना भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मला फक्त कळवले आहे मोजणी झाली नाही त्यांनी त्यांचं काम केलं मग क प्रत बोगस किव्वा खोटी आहे हे कोण ठरवणार या संधर्भात मी काय करावे कृपया मार्गदर्शन मिळावे

ज्या अधिकाऱ्याने बीबी शेतीं परवानगी दिली आहे त्या अधिकाऱ्याकडे बिन शेती परवानगी रद्द करण्यासाठी अर्ज करा

नमस्कार सर मी राहुल सावंत माझा ऐक प्रश्न आहे कि आपची गावी वडिलोपाजित जमीन आहेत त्या सर्व जमिनीच्या सातबारावर आमच्या मोठ्या काकांचे १९७१ मध्ये कुटुंब प्रमुक म्हणून त्यांचे नाव लागलेले होते आणि माझे वडील व लहान काका यांचे नाव गाव नमुना ६ क मध्ये त्यांचे वारस म्हणून नाव नोंद आहे
तरी आमचे मोठे काका २०१२ मध्ये निधन झालेले आहेत त्यांच्या मुलांनी वारस तपासणी करताना फक्त आपल्याच परिवाराची वारस तपासणी करून सातबारावर नावे लावून घेतली पण या दोन्ही चुलत्यांची नावे वारस म्हणून लावली नाही. तर आम्ही आता त्याच्या ( काकांच्या मुलांच्या )परवानगी किंवा सही शिवाय तलाठ्यांकडे अर्ज करून वडिलांची वारस तपासणी करू शकतो काय ? त्यासाठी काय काय पेपर जोडावे लागतील याचे मार्गदर्शन करावे हीच नम्र विनंती

ज्या फेरफरने केवळ मोठ्या काकांच्या मुलांची नवे लागली आहेत , तो फेरफार प्रांताधिकारी यांचे कडे आव्हानात करा

सर नमस्कार
वडिलोपार्जित शेताच्या वाटणीकरिता किंवा सदर शेताच्या पोटहिस्सा( अलग-अलग सात बारा ) करीत कलाम ८५/२ चा आदेशाची भूमी अभिलेख कार्यालय कडून मागणी होते परंतु प्रकार निकाली निघत नाही कारण प्रत्यक्षात मोजणी करतेवेळी ताब्यात असलेले क्षेत्र व ७/१२ वरील क्षेत्रात फरक आढळून येतो

हा प्रकार सर्रास सगळीकडे आहे . ७/१२ वरील क्षेत्राप्रमाणे कोणीही वहिवाट करत नाही . जो वरचढ , तो स्वतःचे क्षेत्राहून अधिकचे क्षेत्र वहिवाट करत राहतो .
मात्र सरस निरस वाटप केल्यानंतर , तहसीलदार यांच्यासमोर सुनावणी होऊन , वाटप अंतिम केले जाते .
क्षेत्र तफावतीवरून , मोजणी अथवा सरस निरस प्रलंबित ठेवता येणार नाही

नमस्कार सर ,तुमि व्हीओवाळी दिलेल्या उत्तर मुले मी योगदिशेने जात आहे . सर माझे कोर्टातच हक्कसोड पात्र झाले आहे व तयबदल्यात ली रकम मी कोर्टातच भरली आहे व त्या नंतर कोर्टहूकूमनाम मध्ये मला सर्व जमिनीचे हक्क दिले गेलेले आहेत . व हक्क सोड पात्र देण्यार्याने ते कोर्टातच मान्य केले आहे. तर तो हुकूम नामा झाला आहे त्याची नोंदणी करावा लागेल का ?

होय.

गाव नमुना ८ अ हा मालकी हक्काचा पुरावा होऊ शकते का आणि जर नसेल तर तसे शासनाचे परिपत्रक उपलब्ध असल्यास माझ्या मेल आय डी वर पाठविण्यात यावे हि विनंती

सर आमच्या वडील १९९८ साली मयत झाले आहेत नंतर काही कौंटुबीक मेतभेदा नंतर २००० साली आमची आई ,काका, आजोबा, ह्याच्या मध्ये रजिस्टर वाटणीपत्र झाले़ आहे पंरतु चावडीत नोंद केले नाही़ आता मी २१ वषाचा झालो आहे मला आता चावडीत वाठणीपत्र नोंदवायचे आहे परंतु काका व आजोबा यानी आज पयत सातबारा वर कज काढले आहे व ते कज नील केले नाहीत व आता मला ते सहकार्य करनात व7 आमच स्वताच काही कज नाही याकारणांमुळे मुळे तलाठी यांच्या कडुन वाटणी पत्र नोंद होइना कृपया मार्गदर्शन करावे

दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा

नमस्कार सर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण तालुक्यात नवीन घर बांधकाम करताना राज्यमार्ग पासून कमीत कमी किती अंतर सोडावे लागेल.. नवीन घर बांधकाम व राज्यमार्ग, राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, गाव रस्ता, यामधील सोडावे लागणारे अंतर व नियम याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.. धन्यवाद..

नमस्कार सर , कोर्टात जर हक्कसोड पत्र लहून दिले असेल व तास हुकूमनामा सुद्धा झाला असेल तर ते हक्कसोड पत्र नोंदणीकृत करावे लागते का ? व लागत असेल तर ते नोंदणी कृत कर्णयसाठी काही कालावधी उशीर झाला असेल १२ वर्ष नंतर तो नोंदणीकृत करता येईल का ?कृपया मार्गदर्शन करा .धन्यवाद

हो

आदिवासी ते आदिवासी जमीन विक्रीचा व्यवहार विना परवानगीने झाल्यास तो नियमित करता येईल का?
कोणत्या नियमानुसार

परवानगी घेणे आवश्यक होते . नियमाकूळ करता येणार नाही
मूळ मालकास जमीन पुनर्स्थापित करावी लागेल

आदरणीय महोदय,

प्रथमतः आपण करत असलेल्या कार्य बद्दल आपले नम्र आभार!!

गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत संपादित केलेली जमीनत जर काही त्रुटी राहून आणि चुकून वापर झाला नसेल तर वहिवाटदार/ जमीन मालकाला ती मिळू शकते का?

गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत संपादित जमिनी विषयी काही ठळक बाबी:

१) सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे = २३ जिरायत + ५ पोट खराब) हि कुळ कायद्या अंतर्गत मिळालेली आहे (सन १९४५) व नंतर ती गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत संपादित करण्यात आली (सन १९६६).

२) नंतर सदर प्रश्नाधीन जमिनीचे खुश खरेदी खत हि करण्यात आले आहे. (सन १९७४)

३) सदर प्रश्नाधीन जमीन गावठाण विस्तार योजनेत संपादन न करण्यासाठी जमीन मालक यांनी विरोध हि केला होता. (मात्र लेखी नाही)

४) सदर प्रश्नाधीन जमीन व इत्तर काही जमिनीही संपादित केल्या होत्या, व त्या जमिनी वर गावठाण विस्तार योजना प्रक्रिया हि सन १९८० ते ९० पर्येन्त चालू होती. एकूण ३३ प्लॉट हे नवीन गावठाण विस्तार योजनेत अंतिम मंजूर होऊन, त्यावर ३३ सदस्य यांना प्रत्यक्ष प्लॉट वाटप करण्यात आले.

५) मात्र वास्तविक सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे = २३ जिरायत + ५ पोट खराब) हि गावठाण विस्तार योजनेत वापरण्यात आली नाही, मात्र त्या जमिनीचे दोन वेगळे ७/१२ तयार करून एक ७/१२ - (२.५ गुंठे) हा जमीन मालकाच्या नवे ठेवून त्यांचे क्षेत्र विभाजन करण्यात आले. व दुसरा ७/१२ - (२०.५० गुंठे) हा ३३ सदस्यां पैकी ७ ज्या व्यक्तींना प्लॉट द्याचे होते त्यांचे नाव दाखल करण्यात आले आहे (मात्र प्रत्येक्षात त्यांचे प्लॉट/घरे त्या जागेवर नाहीत).

७) दुसरा ७/१२ - (२०.५० गुंठे) वर नवीन अविभाज्य शर्त असा हि उल्लेख आहे.

६) आजच्या वास्तविक परिस्थिनुसार सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे = २३ जिरायत + ५ पोट खराब) हि मोकळी आहे, व प्रत्येक्षात त्या जमिनीचा वापर झाला नसून कागदोपत्री (संपादन व ७/१२) यावर नोंद आहे. महत्वाचे म्हणजे गावठाण विस्तार योजनेत अंतिम मंजूर झालेले सर्व ३३ प्लॉट हे सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे) जमीन सोडून विकसित केले आहेत व प्लॉट वाटप झालेले आहे.

८) आजच्या वास्तविक परिस्थिनुसार सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे) हि जमीन मालक यांचे वारस यांचे ताब्यात असून वहिवाटीने कसत आहेत.

जमीन मालक (वारस) यांची नावे हि दुसरा ७/१२ - (२०.५० गुंठे) जमिनी वर लावण्या करिता व गावठाण विस्तार योजनेतील सदस्यांची नावे कमी कारण्या करिता (ज्यांना प्रत्येक्षात त्या जागेवर प्लॉट मिळाले नाही ते) मोलाचे व योग्य मार्गदर्शन मिळावे हि नम्र विनंती करत आहे.

उत्तर दिले आहे

सर
मी १९९९ सारी ४ एकर १२ आर जमीनचे खरेदीखत केले.
पण शेतकरी असल्याचे दाखला नसल्याने,२००५ पर्यत फेरनोंद झाली नाही.
२००५ मध्ये शेतकरी असल्याचे दाखला दाखल केला, तरी सुद्धा आजगायत नोंद झाली नाही.
दरम्यान सदर जमीन तील १ एकर जमीन मुळ मालकाने खरेदीखताने अन्य व्यक्तीस विकली आहे.
आता माझ्या जमीनचे खरेदीखत नोंद कशी करावी.

आपण अगोदर खरेदी केली आहे . त्यामुळे खरेदी केलेल्या पुर्न क्षेत्रास आपले नाव लागणे आवश्यक आहे .खरेदी खात रद्द करून घ्या ( दिवाणी न्यायायालयाकडून)

नमस्ते सर,
१) तलावासाठी आमची जमीन ९ वर्षया पूर्वी संपादित झाली आहे. त्यानुसार तलावाचे काम अंतिम टप्पात आहे. त्याचा निवाडा झाला नसून, भरपाई आमचे वडिलांना मिळाली नाही. आता नवीन भू सांपादन-2013 कायदयाने वाटा घाटेने भरपाई मिल्नेसाठी वडिलांची संमती पत्र घेतली आहे.त्या दरम्यान
२) एवढे सर्व झाले असताना संपादित वडिलांचे ७/१२ वरती भू संपादन मंडळाचे नाव, व वारसाची नावे नसलायमुळे त्याचे कडून गावातील मंडळींनी जमीन दोन वर्षपूर्वी पक्क्या खरेदीने घेतली व फेरफार मंजूर केला आहे.
३) तरी वारसांना लढा देता येईल, काय करावे.
३) वडिलांचे हयातीत वारसा पत्रसाठी काय करावे.
कृपया लवकर मार्गदर्शन मीलावे हि विनंती.

प्रश्न समजून येत नाही

नमस्कार सर, तुम्ही माझा प्रश्नयाचे योग उत्तर दिले त्या मुले मला योग दिशा मिळत आहे. माझे व बहिणीचे हक्क सोड पात्र हे कोर्टात झाले आहे .ते नोंदणी कृत आहहे कि नाही हे कसे ठरवायचे ,कारण मी मुद्रांक आधी नियम ३३ अन्व्ये मुद्रांकित करण्यासाठी जिलाअधिकारी यांच्याकडे गेल्यावर त्यांनी दंडात्मक रक्कम मला भरावयास सांगितली होती व तिमी भरली होती त्यांनी त्या तडजोड हुकूमनायमेवर आपला स्ट्याम्प देखील मारून दिला आहे .म्हणजे तो हुकूमनामा मुद्रांकित झाला का ?कि अजून काही प्रोसिजर असते .तडजोड नामा १७/०६/२००६ साली झाला आहे .त्यावर लेटफी भरली आहे.त्यानंतरच मी तलाठी यांच्याकडे ७/१२ नोंदी साठी तो दिला होता .त्यानंतर ७/१२ सादरी नोंद हि झाली .पूण त्या आधी ती जमीन बहिणीने विकली व तिचा दस्तही झाला . आपले नवा व फार्फार प्रांत अधिकारी यांनी रद्ध केला व जमीन जायना विकली त्यांचे ७/१२ सादरी नावं लावण्याचा हुकूम दिला.आता फुडें मी दिवाणी न्यालयात दावा देखील दखल केला आहे तो दस्त रद्ध करण्यासाठी .त्या साठी अजून काय कागत तो दावा मजबूत करण्यासाठी लागतील कृपया मार्गदर्शन कराल का ?

सर नमस्कार
खातेदाराने नोंदणीकृत मृत्यूपत्र करून ठेवले त्यानंतर खातेदार मरण पावला तलाठ्याने सदर मृत्यूपत्राचा फेरफार घेतला व त्यासंबधीत सर्व वारसांना फेरफाराची नोटीस दिली त्यावर आक्षेप दाखल झाला प्रकरण विवादग्रस्त मध्ये नोंदवून पुढील आदेश करीत तहसील कार्यालयात पाठविले .कार्यालयाने प्रकरण पंजीबध्द करून रीतसर सर्व वारसांना नोटीस दिली .प्रकार आदेशाकरिता असून कोणत्या कलम मध्ये आदेश पारित करावा? .नोंदणीकृत मृत्यूपत्राला सत्यता प्रमाणपत्र लागेल काय ? कि तलाठ्याने , ज्याचे नावे मृत्यूपत्र करून ठेवले आहे तो फेरफार नोंद कायम ठेवावा ?

मृत्य पत्रास कोणती हरकत आली .
हरकत असल्यास प्रोबेट करून आणण्यास सांगावे

आदरणीय महोदय,

प्रथमतः आपण करत असलेल्या कार्य बद्दल आपले नम्र आभार!!

गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत संपादित केलेली जमीन जर वापर झाला नसेल तर वहिवाटदार/ जमीन मालकाला ती मिळू शकते का?

गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत संपादित जमिनी विषयी काही ठळक बाबी:

१) सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे = २३ जिरायत + ५ पोट खराब) हि कुळ कायद्या अंतर्गत मिळालेली आहे (१९४५) व नंतर ती गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत संपादित करण्यात आली (१९६६).

२) नंतर सदर प्रश्नाधीन जमिनीचे खुश खरेदी खत हि करण्यात आले आहे. (१९७४)

३) सदर प्रश्नाधीन जमीन गावठाण विस्तार योजनेत संपादन न करण्यासाठी जमीन मालक यांनी विरोध हि केला होता. (मात्र लेखी नाही)

४) सदर प्रश्नाधीन जमीन व इत्तर काही जमिनीही संपादित केल्या होत्या, व त्या जमिनी वर गावठाण विस्तार योजना प्रक्रिया हि १९८० पर्येन्त चालू होती. एकूण ३३ प्लॉट हे नवीन गावठाण विस्तार योजनेत अंतिम मंजूर होऊन, त्यावर ३३ सदस्य यांना प्रत्यक्ष प्लॉट वाटप करण्यात आले.

५) मात्र वास्तविक सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे = २३ जिरायत + ५ पोट खराब) हि गावठाण विस्तार योजनेत वापरण्यात आली नाही, मात्र त्या जमिनीचे दोन वेगळे ७/१२ तयार करून एक ७/१२ - (२.५ गुंठे) हा जमीन मालकाच्या नवे ठेवून त्यांचे क्षेत्र विभाजन करण्यात आले. व दुसरा ७/१२ - (२०.५० गुंठे) हा ३३ सदस्यां पैकी ७ ज्या व्यक्तींना प्लॉट द्याचे होते त्यांचे नाव दाखल करण्यात आले आहे (मात्र प्रत्येक्षात त्यांचे प्लॉट/घरे त्या जागेवर नाहीत).

६) आजच्या वास्तविक परिस्थिनुसार सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे = २३ जिरायत + ५ पोट खराब) हि मोकळी आहे, व प्रत्येक्षात त्या जमिनीचा वापर झाला नसून कागदोपत्री (संपादन व ७/१२) यावर नोंद आहे. महत्वाचे म्हणजे गावठाण विस्तार योजनेत अंतिम मंजूर झालेले सर्व ३३ प्लॉट हे सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे) जमीन सोडून विकसित केले आहेत व प्लॉट वाटप झालेले आहे.

७) आजच्या वास्तविक परिस्थिनुसार सदर प्रश्नाधीन जमीन (२८ गुंठे) हि जमीन मालक यांचे वारस कसत आहेत.

कृपया आपल्याकडून जमीन मालक (वारस) यांना जमीन मिळवण्याच्या दृष्टीने मोलाचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल हि नम्र विनंती करत आहे.

आम्ही कसत असलेला काही भाग सरकारी मोजणी मुळे बाजूचे गट नंबर मध्ये गेला असून आम्हाला आमचे गट नंबर मध्ये कसण्यास फारच कमी शेत जमीन शिल्लक राहिलेली आहे. कारण आमच्या गट नंबर मधील इतर सहधारकांनी सदर गट नंबर मध्ये अतिक्रमण केले आहे. ते त्यांचे नावे असलेल्या धारण क्षेत्रा पेक्षा जास्त जमिनीवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून शेती करीत आहेत. अतिक्रमण केलेले लोक मोजणीकरिता सहमती देत नाहीत. आम्हाला आमची शेत जमीन परत मिळणेबाबतीत योग्य ते मार्गदर्शन करावे.

सह्धार्क संमती देत नसतील तर न्यायालयात जाने हाच एक पर्याय

१) एका शेत जमिनीत आमचा गेली ४० वर्ष ताबा होता व सरकारी मोजणी नंतर सदर शेत जमीन बाजूचे गट नंबर ची असलेचे समजले. त्या जमिनीचे ७/१२ वर आमचे नाव नाही त्यावर आम्ही हक्क सांगू शकतो का ?
२) आमचे मूळ गट नंबर मध्येही इतर सहधारक यांनी अतिक्रमण केले आहे आम्ही कसत असलेली जमीन हि शेजारील गट नंबर मध्ये जाते मग आम्ही आमचा हिस्सा इतर सहधारक यांचेकडून कसा मिळवू शकतो सदर लोक सरकारी मोजणी करीता सहमती देत नाही आहेत याबाबत मार्गदर्शन करावे .
३) सदर सहधारक लोक त्यांचे मालकी क्षेत्रा पेक्षा जादा जमीन ३०-४० वर्ष कसत असले तरी आम्ही गेली ४० वर्ष कसत असणारी जमीन मोजणी मुळे गेली आहे. सदर सहधारक यांचे नावे ते कसत असलेल्या क्षेत्रा पेक्षा खूपच कमी जमीन ७/१२ पत्रकी नावावर आहे पण ते लोक आमचा हिस्सा आम्हाला देत नाही आहेत. याबाबत मार्गदर्शन करावे .

माझा वडील मृत्यू आहेत वडिलांच्या दोन पत्नी त्याच्यातली पहिली मृत्यू झाली तिचा पंच्यात तिला ६ वारस आहेत त्याचा नंतर दुसरी पत्नी आहे तिला १ वारस आहे तर सादर ८० गुंठे मिळकतीत पहिल्या पत्नीच्या वारसांना व दुसऱ्या पत्नीच्या वारसांना किती हिंसा मिळेल

पहिल्या पत्नीचे ६ वारस व दुसर्या पत्नीचा १ वारस असे ७ हिस्से मिळकतीत होतील
दुसरी पत्नी हयात असली तरी तिला मिळकतीत हिस्सा नाही

मा. सर
माझे आजोबा यांचे नावे १६ एकर जमीन असून त्या जमिनीवर आम्ही २०१५ मध्ये ३ लाख रुपये एवढे बँकेचे कर्ज घेतले आहे.
सध्या आम्हांला माझ्या आजोबांच्या नावावरील सर्व जमीन माझे वडील आणि २ चुलते यांचे नावावर समान रुपात बक्षीस पत्राद्वारे घ्यायची आहे. त्यासाठी सर्वांची संमती आहे.
ज्यावेळेस आम्ही यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेलो होतो तेव्हा त्यांनी आम्हास बँकेचा बोजा कमी केल्याचे पत्र मागितले आहे. व असे सांगितले आहे की, बोजा कमी केला तरच बक्षीस पत्राची नोंदणी होईल अन्यथा नाही.
तरी माझी आपणांस अशी विनंती आहे की, जर जमिनीवर बोजा असेल तर नोंदणी करता येऊ शकते का ? याबाबत कोणते नियम आहेत.
आम्हांला जमिनीचे वाटप बक्षीस पत्रानेच करावयाचे आहे परंतु आम्ही सदर बोजा कमी ण करता वाटप करून घेऊ इच्छित आहोत, तरी ते कसे करता येईल.
याचे मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

गावातील एका व्यक्तीने माझ्या आजोबाना १९६६ साली एका जमीन विक्रीचे संचकार पत्र केले होते पण त्याने खरेदी पत्र करून दिले नाही संचकार पत्र मध्ये kalavadhiche बंधन नाही .तसेच जमीन हि आजतागायत आमचेकडे ताब्यात आहे .पण मालक सादरी अजून त्याचे नाव ahe. जमिनीचा ताबा sanchkarptra नुसार आला आहे .तरी आम्ही या जमिनीच्या मालक सदरी येण्यासाठी Kay करावे.

संचकार पत्र काय आहे ? त्यातील नमूद तपशील पाहिल्याशिवाय मत नोंदवता येणार नाही . कृपया संचकारपत्रकाची प्रत मेल करा

सर नमस्कार
ज्या तालुक्याला पुरवठा निरीक्षकांचे पद नसेल त्या ठिकाणी धान्य पास करणे व परमिट वर स्वाक्षरी कोण करतात

ज्यांचेकडे या कामाचा कार्यभार दिला असेल असा कर्मचारी

नमस्कार सर,मला आपणास असे विचराययचे आहे कि माझे आजोबा व त्यांचे दोन भाऊ होते आमची गावातील जमीन होती त्याची वाटणी झाली नव्हती.माझे वडील लहान असताना माझी आजी वारली व माझे आजोबा दारूच्या आधीं गेलेत व त्यांचा ३ नंबरच भाऊ पेन वारला होता व ते दारूच्या आधीं झाले होते.त्या गोष्टीचा फायदा घेवोन .त्यांच्या २ नंबरच्या भावाने दारूच्या नशेत घरात त्याच्या कडून सिग्नेचर करून घेतले व वाटणी करू असे करत करत २ नंबरच भाऊ पेन वारला त्याच्या बायकोने मी तुमच्या मुलाला हिंसा देईल असे सांगून दिला नाही त्या बदल्यात बुलडाणा झिल्ला मदे जी ३ एकेरी जमीन होती त्यात १.५ जमीन फक्त दिली व साताऱ्यात १८ एकेरी मदे काहीच नाही २ घी बावची जमीन एकट्याने बळकावली आमी गरीब आहोत त्यामुळे त्याच्या विरुद्ध खटला टाकू शकले नाही आमचे आजोबा आणि वारले आज या गोष्टीला २५ वर्ष झाली आता आपण मला या बद्दल मार्ग सागा

वाटप फसवणूक करून घेतले , हि बाब आता २५ वर्षांनंतर आव्हानात करता येणार नाही . त्यात आपले आजोबा मयत झाले आहेत . त्यामुळे फसवणूक झाली आहे हे सिद्ध कसे करणार . कायद्यामध्ये Who is prior in time is prior in law .
सद्य स्थित , आपण वकिलाचे सल्ल्याने , देय हिस्स्याप्रमाणे , जमिनीचे सरस निरस वाटप करून , जमिनीचा ताबा मिल्ने बाबत The Specific Relief Act खाली दिवाणी दावा करता येईल का ? हे पहा

शेत जमिनी/ बागायती जमीनी खालून आणि / किंवा बांधावरून जर ग्रामपंचायतिची पाण्याची लाईन गेली असेल तर जमीन मालकांवर कोणते निर्बंध असतात किंवा त्याचा काही मोबदला मिळतो का? आणि पुढे जर ती पाईप लाइन फुटली किंवा त्याचे काम निघाले तर त्यामुळे होणारे नुकसान भरपाई मिळते का?

जमिनीवरून pipe line नेण्यासाठी , जमीन संपादित करणे आवश्यक . आपण नुकसान भरपाई ग्राम पंचायतीकडे मागा . न दिल्यास आपण नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दावा दाखल करू शकता .
आपण अश्या pipe line हानी न पोहचवणे हे आपले निर्बंध आहेत .
pipe line सुस्थित ठेवणे हे ग्राम पंचायतीचे काम आहे . pipe line फुटून , नुकसान झाल्यास , आपण Under law of Tort नुकसान भरपाई मिल्ने बाबत दावा दाखल करू शकता

सर तलाठी कार्यालयात रहिवासी दाखला तसेच इतर दाखले दिले जातात
त्यांना शासनाची शुल्क फि किती असते व दाखले दिलेल्याची नोंद असते का व कशी असते

किरण सर , जनपीठ माध्यमातून आपण लोकांच्या क्लिष्ट प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देता , हे काम उल्लेखनीय आहे. धन्यवाद ह्या सेवेबद्दल.
माझे वडील१९९१ ला , वारल्यावर आमची वडिलोपार्जित शेत जमीन माझ्या आणि माझ्या आईच्या नावावर झाली. काही कारणांनी , माझ्या दोन विवाहित बहिणींची नावे टाकणे तेव्हा राहून गेले. आता माझी आणि आईची इच्छा आहे कि जमीन आम्हा सर्व चार जणांच्या (१. आई , २. मी , ३. बहीण-१, ४. बहीण-२ ) नावानी करायची. तर आम्ही तसे करू शकतो का ?

हो निश्चित . ज्या फेरफराने केवळ आई चे नाव लागले आहे त्यास आव्हानात , प्रांत अधिकारी यांचेकडे करा .