[Ctrl+G for Marathi/English]

महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र दिनांक 4 फेब्रुवारी 1988 ची प्रत कोणाकडे असल्‍यास कृपया rtrathod1506@gmail.com वर देण्‍यात यावी, ही विनंती.

राजेश्वर राठोड साहेब
आपण राजपत्राची प्रत शोधा

किरण साहेब प्रथमतः आपल्या अमूल्य सल्ल्यांबद्दल आणि वेळेबद्दल धन्यवाद.
पांडुरंग (ए.कु.मॅ), कानिफ, सर्जेराव (माझे वडील), बाजीराव आणि गोपाळा हि पाच भावंडे आहेत. पांडुरंग (ए.कु.मॅ) यांचे नावे ८ गट २३५अ ,२३५ ब,२४५ अ, २४५ ब, ४०१,६३५, ६९३,१०४८ होते. १९७९ मध्ये दिवाणी न्यायालयात वाटपाचा हुकूमनामा झाला त्यानुसार,
पांडुरंग : २३५ अ आणि ब,
कानिफ, सर्जेराव, बाजीराव : २४५ अ आणि ब, ४०१, ६३५, ६९३,१०४८ असे गट मिळाले. गोपाळ हे दुसऱ्या गावी दत्तक असलेने त्यांनी सर्वाधिकार सोडले आहेत.
पांडुरंग (ए.कु.मॅ) हे १९८० साली मयत झाले त्यानंतर तो हुकूमनामा नोंदीत करून ७/१२ दप्तरी खातेफोड झाली नाही.
हुकूमनामा कालबाह्य झाला असा समज करून पांडुरंग (ए.कु.मॅ) यांच्या वर्ग १ वारसांनी २३५ अ/ब, २४५अ व ६९३ वरती त्यांच्या वारसनोंदी करून घेतल्या इथे हुकूमनामा झालाच नाही असं दर्शवून २००८ साली महसूल न्यायालयात १९६५ सालच्या पांडुरंग (ए.कु.मॅ) यांच्या खरेदी खतांचा आधार घेऊन काही गटांवर वारसनोंद करण्यात आली.
तेंव्हाचे महसूल सचिव क्षत्रिय साहेब यांच्या सल्ल्यानुसार मी १९७९ सालाचा हुकूमनामा विलंब शुल्क भरून २०१७ मध्ये नोंद करून आणला. आता ह्या नोंदीत हुकूमनामा प्रमाणे नोंदी करण्यासाठी अर्ज केला असता तलाठी यांनी फेरफार नोंद केला परंतु मंडल अधिकारी यांनी २ गट ७/१२ मध्ये बदल तेंव्हा त्या वारसांची परवानगी आवश्यक शेरा मारून रद्द केला. कोर्ट आदेश असताना व त्यावर पांडुरंग यांची सही असताना ह्या २ गटांवरील नोंदी घालण्यासाठी पांडुरंग यांच्या वारसांची परवानगी हवीच आहे का ? ६ गटांचा काही प्रॉब्लेम नाही परंतु २ गट जादाचे २४५ ब आणि ६९३ हे पांडुरंग यांच्या नावावरचे हुकूमनामा प्रमाणे सर्जेराव-बाजीराव-कानिफ यांच्या नावे होतील का ?
साहेब कृपया मार्गदर्शन करा.

आपला विनीत,
अजितकुमार पाटील, (तांबवे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली )
९६६५१५५६७७

मंडळ अधिकारी यांनी घेतलेली हरकत योग्य नाही . वारस / भोगवटादार जरी बदलेले असले तरी , न्यायालयाचा हुकूमनामा आहे . त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे .
तथापि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजी कि , हुकूमनामा अंमल बजावणी कालावधी १२ वर्ष इतका असतो . आपल्या हुकूमनाम्यास १२ वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे . त्यामुळे हुकूमनामा याची वैधता संपली आहे . जर सध्याचे भोगवटादारांनी हरकत घेतली नाही तर आपले नाव ७/१२ सादरी लागू शकते . अन्यथा आपण हुकूमनामाचा अंमलबजावणी करणेसाठी ज्या न्यायालयाने वाटप केले त्या न्यायालयाकडे अर्ज करा . न्यायालयाने विलंब माफ केला तर , अंमलबजावणी करणेसाठी दिवाणी न्यायालय आदेशित करेल

आदरणीय सर,हद्द्कायम मोजणी किती वर्षापर्यंत ग्राह्य धरली जाते.BND खाली अर्ज करणे म्हणजे काय?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

१९२९ चे क पत्रकानुसार एका सर्वे नंबरचे क्षेत्र ३० एक १० गुंते होते. त्याची तीन हिस्से केलेबाबत क पत्रकाला नोंद दिसून येते . त्यानुसार २५७/१ क्षेत्र १० एक. ६ गुंते , २५७/२ क्षेत्र ९ एक. ३८ गुंते याचे ७/१२ सॅन १९३०-३१ मध्ये तयार झाले. पण २५७/३ क्षेत्र ९ एक. ३८ याचा ७/१२ तयार झाला नाही. सादर क्षेत्र वारसाचे ताब्यात आहे. सादर वारस आत्ता २५७/३ चा ७/१२ तयार करून वारसाची नावे लावणे बाबत अर्ज करत आहेत. आत्ता नव्याने ७/१२ तयार करता येईल का. ङ्कयदेशीर तरतूद काय. अधिकार कोणाला आहेत. कोणत्या बाबी तपासावेत

आकार बंदास किती क्षेत्र नमूद आहे ? आकारबंदास ३० एकर क्षेत्र असेल तर , मोजणी करून घ्या . आकारफोड पत्रक केले कि , २५७/३ चा ७/१२ तयार होईल
संगणीकृत ७/१२ मोहिमे दरम्यान , क्षेत्र दुरुस्ती झाली असेल .

सर , माझे वडील याना 3 भाऊ होते .2015 साली चौघे भावांनी आपली 40 एकर (वडिलोपार्जित व एकत्र असताना खरेदी केलेल्या) शेती प्रत्येकी 10 - 10 एकर वाटून घेतले.माझे मोठे काकांनी 2002 साली एकत्र असताना आपल्या मुलाच्या नावे 4 एकर जमीन आमच्या शेजारील गावी खरेदी केली होती , ही मिळकत त्यांनी आम्हा पासून लपवून ठेवली होती व आज ही त्याच्या मुलाच्या नावे आहे.तर त्यात आम्ही 1/4 हिस्स्या साठी दावा ठाकू शकतो का व आम्हाला हिस्सा मिळेल का?

नाही
ती काकांची स्वकष्टार्जित मिळकत आहे . त्यावर आपला हक्क कसा ?

प्रश्न - गाव एकत्रीकरण योजने दरम्याम घेण्यात येणाऱ्या जंगल पाहणी (परिस्थिती) बद्द्दल सविस्तर माहिती द्यावी.तसेच भुतकाळ जमीन ची कसण्याच्या सोयीने अदलाबद्दल झाली असेल तर ती नोंद , ताबे पावती ,जबाब कुठे मिळतील? धन्यवाद!

नमस्कार साहेब!
मौजे लाखलगाव ,ता.जी.नाशिक माझ्या चुलत भावाच्या 5 एकर शेतीत ७/१२ इतर हक्कात सौरक्षित कुल म्हणून माझ्या आजोबा चे नाव आहे.आजोबा १९५०रोजी मयत झाले व सदर जमीन चुलत भावाने 1972 साली श्रीधर बर्वे नावाच्या व्यक्ती कडून खरेदी केली आहे. माझे वडील १९९४ ला मयत झाले.माझ्या कडे वडील व आजोबा चे मृत्यपत्र आहेत.तरीही आज रोजी वारस म्हणून माझे व माझ्या भावाचे नावे इतर हक्कात लागतील का?मार्गदर्शन करावे.ध्यन्यवाद!


आजोबा १९५० ला मयत झाले . आजोबा मयत झाल्यावर , वारस म्हणून , आपले वडील , चुलते यांची नावे ७/१२ सादरी लागली का ? आजोबांचंद वारसांची नावे न लागल्याने , चुलत भावाने ७२ साली ती जमीन खरेदी केली . आता या गोष्टीला ४६ वर्षे झाली आहे . एवढा प्रदीर्घ विलंब माफ होईल का ?
होणार नाही .
खरेदी खात रद्द करणेसाठी आपण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता का ?हि श्यक्यता पडताळून पहा

प्रश्न - गट नं.238 ही जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीची असून 'सक्षम अधिकाराच्या परवानगी शिवाय हस्तांतरणस बंदी' हा शेरा इत्तर हक्कात आहे.पूर्वी ही जमीन पुंजा नावाचं व्यक्तीची होती.पुंजा हा 1952 साली मयत झाला व त्याच्या दोन वारस मुलाचे नाव मोगल पुंजा आणि दादा पुंजा यांचे नाव 7 / 12 दिसू लागले.दादा पुंजा हा 1972 साली मयत होऊन त्याच्या 3 मुले ,2 मुली व पत्नी चे नाव वारस म्हणून लागले.2000 साली मोगल हा मयत होऊन त्याच्या 2 मुले व 2 मुली व पत्नी चे नाव वारस म्हणून लागले.आज मितील ह्या दोन्ही परिवारात कटुता असून त्याची वाटणी झालेली नाही व ही सर्व जमीन सामायिक क्षेत्र म्हणून 9 जणांचे नाव 7 / 12 ला आहे.माझा स्वतःचा गट 237 हा गट या 238 गट शेजारी असून मी हा गट विकत घेऊ इच्छितो व आज ती सर्व जमीन माझाकडे कासण्यासाठी असून कब्जा आमचाच आहे तर...
1.सामाईक वारसा पैकी दादा पुंजा चे 6 वारसा मला त्याचा 1/2 (अर्धा ) हिस्सा विकू इच्छिता तर मी ती जमीन खरेदी करू शकतो का?.
2.जिल्हाधिकारी 1/2 (अर्धा ) जमीन विक्री ची परवानगी देतील का?.
3.मागील 20 वर्षी पासून सदर जमीन कसतोय पण पिकपहानी मालकाची आहे तर मी पीक पाहनि कशी लावू अथवा सिद्ध करू शकतो.
4.आणेवारी करून घेण्या साठी काय करावे लागेल?

दादा पुंजयाची जमीन आपण परवानगीने खरेदी करी शकता ( तुकडे बंदी कायदा अधीन ) .
जिल्हाधिकारी परवानगी देतील
आपण पीक पाहणी लावली तर याचा अर्थ असा होतो कि मूळ मालक जमीन कसत नाही . त्यामुळे जमीन सरकार जमा होऊ शकते

रयत इनाम जमीन असून ती जमीन बिनशेती करणे बाबत तरतूद अथवा नियम या बाबत मार्गदर्शन होणेस विनंती आहे

इनाम जमीन आपणास पुनर्प्रदान करण्यात आली असेल . पुनर्प्रदान आदेशात जमिनीचा वापर फक्त शेती करण्यासाठीच करणेच आहे अशी शर्थ आहे का ?

प्रश्न - विश्राम , दामू ,नामदेव ,तुकाराम असे चार भावाचे एकत्र कुटुंब होते व विश्राम हा कर्ता पुरुष होता.विश्राम ने 1948 साली गट न.241/ब जो 4 एकर होता त्या पैकी 2 एकर जमीन खरेदी घेतली शंभू नावाच्या व्यक्तीकडून.व उरलेली 2 एकर चौघे भाऊच कसत.1948 साली चारही भाऊ विभक्त झाले व ही 2 एकर (विश्राम ने खरेदी केलेलीं) नामदेव च्या वाट्यास अली.आत्ता शंभू ची 2 एकर जमीन आहे त्या वर अशी नोंद आहे की - ता.24 /12/1958 रोजी शंभू बर्वे यांच्या जमीनस विश्राम पाटील हे 1955 /56 पासून कुळ असल्याने इतर हक्कात स.सा. कुळ म्हणून दाखला घेतला. ह्या गटाचे 7/12 1966 पासून अगोदरचे मिळत नाही.1966 - 1977 पासून मात्र पिकपहानी ही संपुर्ण गटावर (4 एकर ) नामदेव ची आहे व इतर हक्कात स.सा. कुळ विश्राम कायम आहे .1977 साली शंभू ची 2 एकर जमीन शंभू च्या वारसांनी बापू नावाच्या व्यक्ती ला विकली इतर हक्क कायम ठेवून.1977 ते 1992 पर्यंत पिकपहानी ही बापु चिंच होती.1988 साली विश्राम मयत होऊन त्याच्या 8 वारसांची नावे बिंन कब्जी वारसदार म्हणून लागले स.सा. कुळ म्हणून. 1992 साली माझ्या मोठा काकांनी बापू कडन खरेदी केली इतर हक्क कायम ठेवुन.1992 ते 2015 पिकपहानी काकांची होती.2015 साली ही 2 एकर जमीन 20 - 20 गुंठे प्रत्येकी अशी माझे वडील व त्याचे तीन भाऊ यांनी म. ज.म.अ.कलम 85, तहसीलदार याच्या आदेशा नुसार वाटून घेतली.
तर...
1.जर मागील 30 वर्षी पासुन पिकपहानी व कब्जा आमचा च आहे तर स.सा. कुळ चे नावे कमी होतील का.
2.आम्ही मा.तहसीलदार याच्या कडे अर्ज दिला आहे तर आम्हाला त्यात काही अडचणी येतील का?
मार्गदर्शन करावे.धन्यवाद!

नमस्कार सर
माझी जमीन 2003 साली साठवण तलावासाठी संपादित करण्यात आली होती त्या वेळी कमी मोबदला मिळाला म्हणून शेतकर्यानी वाढीव दराने मोबदला मिळावा म्हणून2008 साली दावा दाखल केला आहे 2013 साली 150000प्रती एकरचा निर्णय शेतकऱ्याचा बाजूने दिला आहे व 2017 साली पाटबंधारे विभागाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे तरी रक्कम शेतकर्याना देण्यात आली नाही त्या वर शेतकरी नवीन कायद्याचा आधार घेऊन बाजार भावाच्या 4पट रक्कमेची मागणी करू शकतो का

नवीन भू संपादन कायद्याच्या कलम २४ (२) नुसार ,
जर भू संपादन निवड १ जेनेवारी २००९ पूर्वी झाला असेल मात्र जमिनीचा ताबा घेतला नसेल
अथवा नुकसान भरपाईची रक्कम , बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नसेल तर , असा निवडा व्यपगत होतो
आपले प्रकरणात निवडा या जानेवारी २००९ पूर्वी जाहीर झाला आहे . मात्र नुकसान भरपाईची रक्कम आपण सवीकारण्यास नकार दिला आहे अथवा Under Protest स्वीकारली आले . त्यामुळे आपण २४ (२) च्या तरतुदीस पात्र होत नाही
न्यायालय जे वाढीव नुकसान भरपाईचा दार देईल , त्या आधारे आपणस जुन्या कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे मोबदला मिळेल .

आदरणीय सर,आम्ही लेआऊट प्लॅन मंजूर करून घेऊन बिनशेती मोजणी २०१० मध्ये ७/१२ वेगळे करून घेतले.परंतु त्यानुसार आम्ही पक्के बांधकाम कंपाऊंड केले नाही त्याचा गैरफायदा घेऊन शेजारील व्यक्तीने त्याच्या जागेत मोजणी न करता संरक्षित भिंत बांधली.व ओपन व अमिनिटी spaceमध्ये अतिक्रमण केले. आम्ही ७/१२
नुसार आमच्या क्षेत्रात बांधकाम करणेकामी सदर प्लॅन मंजूर करून सदर क्षेत्र बिनशेती करून घेतले त्यावेळी शेजारील व्यक्तीने अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले.त्यामुळे आम्ही आमच्या क्षेत्रापुरते त्याचे अतिक्रमण काढून बांधकाम केले.त्यावेळी सदर व्यक्तीने बिनशेती आदेश रद्द करणेकामी sdo . यांचेकडे अर्ज दिला व आम्ही अतिक्रमण केले असे नमूद केले.परंतु त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला.आमचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.त्याने त्याचे जागेची आता हद्दकायम मोजणीकामी अर्ज दिलेनंतर आम्ही हरकत घेतली.त्याबाबत सुनावणी होऊन मा.उपअधीक्षक यांनी आमच्याविरुद्ध निकाल देऊन निकालपत्रात आम्ही पूर्वी केलेला मंजूर लेआऊट व बिनशेती मोजणी सदोष असल्याचे म्हटले आहे.व त्याची मोजणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे.आम्ही निमताना मोजणीसाठी अर्ज देण्यासाठी गेलो त्यावेळी त्यांनी सांगितले. की त्याचा काहीही फायदा होणार नाही.तुम्ही तडजोड करा.वास्तविक आमच्या क्षेत्रात पूर्वी मोजणी न करता अतिक्रमण केले आहे.मा.जिल्हा अधीक्षक साहेब यांना भेटलो असता त्यांनी अपिलापुर्वी निमताना मोजणी करण्याचे सुचविले.त्यामुळे नक्की काय करावे?शेजारील व्यक्ती राजकीय असल्याने आम्ही रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे.त्यास धोका निर्माण होऊ शकतो का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

फेर मोजणी होणे गैर नाही
आपण अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे अर्ज करा

साहेब नमस्कार
आमची उपविभागीय अधिकारी यांच्या कोर्टात आमची मुत्यूपत्राची केस चालू होती, हि केस चालू असताना आम्ही कोर्टात सुद्धा दावा दाखल केला आहे ,त्याची तारीख चालू आहे परंतु उपविभागीय अधिकारी यांच्या कोर्टातील केस १४ डिसेंबर २०१७ ला निकालावर ला पडली होती ,निकाल लागून सात महिने झाले परंतु आम्हाला अजून निकाल पोस्टाने आला नाही ,आम्ही निकाल मिळण्यासाठी अर्ज २६.०७.२०१८ ला केला आहे,परंतु निकाल मिळण्यास विलंब झाला आहे ,आणि आम्ही उपविभागीय कार्यालयात चौकशी केली असता आमचा अपील अर्ज फेटाळला आहे,असे दिसून आले ,तरी निकाल मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही काय करावी लागेल ,कृपया मार्गदर्शन करावे हि आपणास विनंती

निकालाची प्रत मिळाल्यावर ९० दिवसात अपील करता येऊ शकते

जमीन खरेदी केल्या नंतर नाव नोंदणी साठी नोटीस (तलाठी)बजावली कोणाचीच हरकत नसेल तर ७/१२ वर नवीन मालकाचे नाव नोंदणी साठी किती दिवस लागतील जर मंडल अधिकारी टाळा टाळ करीत असेल तर तक्रारार कोणाकडे करावी

१५ दिवस नोटीस अवधी आहे . हरकत नसेल तर , १५ दिवसानंतर नोंद मंजूर करणे , मंडळ अधिकारी यांना बंधन कारक आहे
तहसीलदार यांचेकडे आपण तक्रार करू शकतात

आमची रत्नागिरी जिल्ह्यात गावी वडिलोपार्जित जमीन आहे. आजमितीस ७/१२ उताऱ्यावर एकूण २० सह-हिस्सेदारांची नावे आहेत. गेले वर्षभर आम्ही सामंजस्यांने जमीन वाटप करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या क्षणाला २० पैकी १९ सह-हिस्सेदार जमीन वाटपाला तयार आहेत. केवळ १ सह-हिस्सेदार वेगवेगळ्या सबबी सांगून वाटप टाळत आहे.
माझा प्रश्न असा आहे कि या एका सह-हिस्सेदाराला बाजूला ठेवून आम्ही उरलेले १९ सह-हिस्सेदार आमच्या जमिनीचे वाटप करू शकतो का? आणि तसे शक्य असल्यास त्याकरिता काय प्रक्रिया आहे?
आपले मार्गदर्शन आमच्यासाठी बहुमोल आहे. कृपया योग्य मार्ग सुचवावा. धन्यवाद.

सर्वांची संमती असेल तरच वाटप होऊ शकते
आपण दिवाणी न्यायायालयात हिस्सा निश्चित करून , निश्चित केलेल्या क्षत्राप्रमाणे जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून दावा दाखल करावा लागेल

शेती ploting करू विकणाऱ्या ने विकली व घेणारे जो जो व्यक्ती आहे.त्यांनी 20 वर्ष होऊन गेले पन त्यांनी त्यांच्या नावे फेर घेतला नाही.व त्यांच्या नवे फेर नसून त्यांनी दुसऱ्याला विकली. व त्या ने ही तिसऱ्या ला विकली व या मधे घेणार आम्ही आहे.आम्ही ज्याच्या कड्ने घेतली त्यांच्या कडे ploting करून विकणाऱ्या चा खरेदी खंत नाही. तरीही माननीय सर्व मान्य वरानी या सर्व प्रकरणात काय करता येईल.आपणास विनंती आहे सहकार्य करावे.तरी मला काही विचारायचे असेल तर.plz call mi 8956893934

आपण ज्याच्याकडून खरेदी घेतली त्याच्याकडे खरेदी खात नाही , मग तो मालक कसा ?
आपण खरेदी पूर्वी जमिनीचे सर्व अभिलेख , परवानग्या पाहणे आवश्यक होते
ज्याने प्लॉटटींग केले आहे तो जर , खरेदी करून देत असेल तर पहा . नोंदणीकृत दस्त करू दिल्यास , आपले नाव मिळकतीस लागेल

सातबारा वरील पोट खराब कमी करणे बाबत माहिती द्यावी .आमचे गटामध्ये एकूण ९० आर पोट खराब दाखविले आहे परंतु गट मधून नाला किंवा रास्ता गेलेला नाही .अ वर्ग पोट खराब आहे

नमस्कार सर ,माझ्या चूलतया च्या नावे ६ आर जागा एकुमॅ अशी आहे एकट्याच नाव असल्याने
त्याने परस्पर ४आर व २आर अशी दोन जणांना खरेदी खताने जागा विकली पण ७/१२ सदरी त्यांची नोंद झाली नाही बऱ्याच वर्षांनंतर आम्ही
एकुमॅ च्या फेरफारनुसार आमची ५ जणांची वारसनोंद केली तर आता चुलतयाकडून खरेदी केलेल्यांची नोंद ७/१२सदरी होईल का ?कृपया मार्गदर्शन करावे

आपल्या चुलत्याने जमीन ज्यांना विकली , त्यांची नोंद तलाठी यांनी मंजुरीसाठी नोंद केल्यावर , आपण हरकत घ्या
मात्र आपण , ते खरेदी खत रद्द करण्यासाठी , दिवाणी न्यायायालयात दावा दाखल करा

श्री. किरण पानबुडेसो ,
नमस्कार
१. ग्रामपंचायत विरोधात सिटी सेर्वेचा निकाल आमच्या बाजूने होऊन सदर गावठाण मधील आमच्या जागेत पिपर्णी चे झाड आहे , ते तोडण्यासाठी आम्ही फॉरेस्ट विभागाकडे चौकशी केली असता ते म्हणाले सदर झाडाची नोंद ८ अ उताऱ्याला लावून मग परवानगी मागा. परंतु ग्रामसेवक आमची नोंदच करत नाहीत. ते म्हणतात माझ्या हातात नाही.
२. सदर जागेची नोंद आमची सिटी सेर्वेला झाली त्या नंतर आम्ही ती जागा क्षीरसागर याना विकली त्यांनी सदर जागेची कर आकारणी साठी नोंद व्हावी म्हणून दिनांक १५/१/२०१८ रोजी अर्ज दिला त्या सोबत त्यांनी त्यांच्या नावाचे पॉपर्टी कार्ड व रजिस्टर खरेदी पात्राची नक्कल दिली होती.परंतु ग्रामसेवक म्हणतात मी नोंद करू शकत नाही माझ्या हातात काही नाही.त्यासाठी ग्रामपंचायत बॉडी परवानगी देत नाही. क्षीरसागर यांनी तसे आम्हाला लेखी द्या असे सांगितले परंतु त्यांनी लेखी न देता २८ फेब्रुवारी २०१८ चा ठराव झाला कि सदरची जागा सार्वजनिक असल्यामुळे सरपंच ग्रामपंचायत यांनी योग्य ती कागदपत्रे जमा करून वकिलाची नेमणूक करून कोर्टात दाद मागावी त्याची प्रत क्षीसागर याना दिली आहे.
३. वरील प्रमाणे पहिला नोव्हेंबर मध्ये असाच ठराव त्यांनी घेतला होता ज्यावेळी आमचा निकाल सिटी सर्वे ला झाला होता त्यावेळी परंतु आज पर्यंत त्यांनी काही कोटाची कार्यवाही केली नाही.
तसेच आम्ही बी.डी. ओ. व सी. इ. ओ .यांच्याकडे हि अर्ज दिला आहे परंतु काही कार्यवाही अजून त्यांनी केली नाही.
आमहाला झाडाची नोंद होऊन झाड तोडायचे आहे त्यासाठी दुसरा मार्ग आहे का ? आम्ही काय करावे ?
ग्रामपंचायत ऍक्ट नुसार दुसरा मार्ग असल्यास सुचवावा ?
कर आकारणी साठी ग्रामपंचायत ला नोंद होण्यासाठी सुद्धा मार्ग सुचवावा हि नम्र विनंती.

मिळकत पत्रिकेला , क्षीरसागर यांचे नावाची नोंद झाली आहे का ?
जर ग्रामसेवक , ग्राम पंचायत आकारणी पॅट्रिक्स नाव लावत नसेल तर , गट विकास अधिकारी यांचे कडे अर्ज करा

सर नमस्कार आपण मार्गदर्शन केलाय त्या
मुळे मी योग दिशेने जात आहे. माझ्या २ बहिणींनी कोर्टातच हक्कसोड करून दिले आहे त्यावर तोडजोड़ हुकूमनामा झाला आहे .मात्र केवळ कोर्टात तडजोड नामाझाल तो दस्त नोंदणीकृत करायचे माहित नसल्यामुले राहून गेले त्या मुले बहिणींनी ती जमीन माझा हक्कात सोडली होती ती दुसऱ्याला विकली आहे त्याची ७/१२ वर नोंद होण्यापुरवी मी मुद्रांक लेट फी भरून ताशिलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या कडे तास अर्ज करून माझे म्हणेने मांडले त्यावर त्यांनी ७/१२ सादरी त्या हुकूम नामावरून माझे नावं लावले पण दस्त ज्या बहिणींनी दुसऱ्याला करून दिला होता त्यानी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे अपील करून माझे नांव कमी करण्याचे आदेश मिळवला आता ७/१२ सादरी त्यांचे नांव लागले आहे.तर मला काळात नाही कि मुद्रांक शुल्क (दंड) भरून ,ताशिलदार ,मंडळ अधिकारी (आदेश ) असून सुद्धा प्रांत अधिकारी माझा विरुद्ध निर्णय कसा दिला.हुकूमनामा दस्त नोंदणी कृत करणे म्हणजे काय ? तो दस्त आता सुद्धा मी नोंदणी कृत करू शकतो काय ? त्याची प्रोसिजर कशी आहे,व तयामुळे च असे घडले का? कृपया मार्ग सांगा.मी बहिणींनी माझा विरुद्ध बनावट दस्त बनवला हाये ,व त्याचे पुरेसे रक्कम बहिणीला मिळाली सुदा नाही तरी केवळ तो दस्त नोदकरून मालकी हक्क सांगत आहे ,निशाणी ५ चा दावा त्याविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल केला आहे.

आपण वेळीच हक्क सोड पत्र बहिणीनं कडून नोंदणीकृत करून घेतले असते तर हे वेळ आली नसती .
असोत बहिणींनी जमीन त्रयस्थ इसमास विकली आहे . तो दस्त रद्द करून मिळण्यासाठी , दिवाणी न्यायालयात अर्ज करा . त्रयस्थ इसमाने जमीन कझारेदी करताना , वर्तमान पत्रात नोटीस दिली होती का ? दिली नसल्यास आपली बाजू वरचढ आहे . आपण ते खरेदी खात रद्द करू शकता .
मात्र जर त्याने वर्तमान पत्रात नोटीस दिली असेल , तर आपणास जमीन मिळणार नाही मात्र , जमिनीची किंमत व्याजासह मिळेल

‌ नमस्कार सर आम्हला सरकारी जमीन पट्टा आधारित २.०० हे जमिन मिळाली आहे ति जमिन राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ माझ्या नावे ०.८०आर जमिन संपादीत झाली आहे. त्या जामिनीचा मावेजा मला भेटु नाही म्हणून माझ्या विरूद्ध गट नंबर मधिल एकाने तक्रार केली आहे. की ति जमिन आमच्या वडिलाची आहे त्यामुळे त्या जामिनीचा मावेजा आम्हला भेटावा म्हणुन आर्ज केला आहे. त्यानंतर मा. उप जिल्हाआधिकारी साहेब म्हनाले की, ति जमिन पडीत आहे वहीती नाही म्हणून जामिनीचा मावेजा व जमिन शासनाास जमा करतो. त्या जामिनीची मि भूमि अभिलेख कार्यालया कडून मोजनि करून घेतली आहे माझ्या मोजनि च्या वेळी मा. तलाटी, वनरक्षक, ग्रामसेवक याच्या समक्ष मोजनि करून दिली आहे. त्यावेळी माझ्या विरोधकाचे सात/बारा वर देखील नव्हते. मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

जमीनीचा मावेजा आपणास मिल्ने आवश्यक आहे . जस्मिन संपादन होताना , जर जमीन आपले नावावर असेल तर , आपणास compensation मिल्ने आवश्यक आहे .
जर जमीन पंडित होती तर , संपादन अधिसूचना निघण्यापूर्वीच , शासन जमा करणे आवश्यक होते .
मावेजा नाकारला असल्यास ( लेखी कळवले असल्यास ) , लवादाकडे , लवाद संदर्भ दाखल करा

सर, तहसिलदार /जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात कोणताही अर्ज सादर करताना 5 रु.कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प लावणे आवश्‍यक आहे काय? असल्‍यास त्‍याबाबतचा शासन निर्णय/अधिनियम

सर,माझे आजोबांनी सन 1935 मध्ये जमीन वाटप दावा जावला होता.त्याचा निवाडा सन 1949 मध्ये लागुन प्रत्यक्ष ताबे देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे सन 1950 मध्ये आला.त्यानंतर ताबे देणेची कार्यवाही सन 1954 मध्ये सुरु झाली.सर्व पक्षकारानी पैसे भरले. 75 टक्के लोकानी ताबे घेतले.12.50 टक्के लोकांनी वाटपास लेखी सहमती दिली.उर्वरीत 12.50 टक्के लोकानी वाटपास हरकत जिल्हाधिकारी यांचे कडे घेतली.त्याच्या हरकती केस चालवुन जिल्हाधिकारी यांनी फेटाळुन लावल्या.त्यावर त्यानी मा.लोकायुक्ता मुबई यांचे कडे सन 1958 मध्ये अपिल केले.हे अपिल त्यानी वकिला करवी चालवल्यानंतर लोकायुक्ता यानी हे अपिल1958मध्ये फेटाळत मा.जिल्हाधिकारी यानी केलेले वाटप कायम केले.यानतंर विराधकानी कुठेही अपील केलेले नाही.त्यांनतर ताबे घेतलेल्यानी आपली नावे 7 .12 सदरी लावुन घेतली.त्याच्या वहिवाटी सुरू झाल्या.असे असताना. काही पक्षकारानी पुन्हा वाटप मान्या नसले बाबत जिल्हाधिकारी यांचे कडे सन 1964मध्ये तक्रारी केल्या.मात्र या तक्रारीत मा.लोकायुक्त यांचे कडे झालेल्या अपिलाचा त्यांनी उल्लेख केलेला नाही.असे असताना 1964 मध्ये जिल्हाधिकारी विरोधी पक्षकाराच्या तक्रारी अर्जावर जिल्हाधिकारी करीता यांनी आम्हाला नोटीसी न करता फेर वाटपाचा शेरा केलायाची कल्पना माझे आजोबा यांना समजल्यावर त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे कडे अर्ज करत व मा. आयुक्त यांचे कडे चाललेल्या अपिलाची कल्पना दिलेवर जिल्हाध्किारी यांनी माझे आजोबाना तुम्हाला दिलेले ताबे अबाधित असुन फेर वाटप करणे झाल्यास किरकोळ फेर बदल केले जातील असे कळविले. त्यानतंरही आम्हाला रितसर ताबे दिले आहेत.काही ताबे दिवानी कोर्टाने उत्पनासह आम्हाला दिले आहेत.आम्ही आमच्या जमीणीत लागवडी सुधारणा केल्या आहेत. गेली चाळीस वर्षे आमच्या वहीवाटी विनाकटकट सुरू असतानाच चाळीस वर्षानी सन 1990 मध्ये तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी याच्या सन 1964 च्या फेर वाटपाचा आधार घेत आम्ही घेतलेले ताबे रदद करणेच्या आम्हाला नोटीसी दिल्या.या वाटपात एकुण 50 पक्षकार असताना फक्ता 5 जणाना नोटीसी बजावत तहसिलदार यानी केस चालवली.व आम्हाला दिलेले ताबे रदद केले. यावर आम्ही प्रांताधिकारी यांचे कडे अपिल केले.त्यांनी अपिल मान्या करत प्रकरण फेर चौकशी व उचित निर्णयाकरिता तहसिलदार यांचे कडे पाठविले.यावर विरोधी पार्टीने जिल्हाधकिारी यांचेकडे अपिल केले.त्यानी अपिल फेटाळत जुने झालेले वाटप कायम केले.यावर विराधी पार्टीने हायकोर्टात मध्ये सन 1994 मध्ये रिट दाखल केली.हायकोर्ट यांनी जितहसिलदार याना फेर वाटप करता येईल का अशी विचारणा केली आहे.याच दरम्यान सन 2005 मध्ये दिवाणी न्यायालयाने मुळ दरखास्ता मुबंई हायकोर्ट रुलिग A.I.R.2001 bombay 303 .21.3.2001 अन्नासाहेब नगाणे वि.राजाराम नगाणे या अन्वये निकाली काढली आहे.या बाबत माझे प्रश्ना असे..55 वर्षापुर्वी दिलेले ताबे एवढया प्रदिर्घ कालावधीनंतर रदद करता येतात का. 2. आयुक्ता यानी कायम केलेले वाटप त्याची परवाणगी नसताना जिल्हाधिकारी अगर तहसिलदार याना रदद करता येते का. 3.वाटपात 50 पक्षकार असताना फक्ता 6 जणानी नोटीस देवून तहसिलदार यांनी चालविलेली केस रदद केलेले वाटप योग्या कि अयोग्या 4 लोकायुक्त याचे 1958 च्या निवाडयाची वैध्यता किती.

सेतू सूविधा केंद्रामधून ऑफलाईन निर्गमित केलेल्या सर्व प्रकारच्या नस्ती अभिलेख कक्षात अ ब क ड वर्गवारी प्रमाणे जमा करणेचे असल्याने सदर दाखल्यांच्या नस्तींचा जतन करावयाचा कालावधी,वर्गीकरण क्रमांक,,फेरीस्ा्त नमूना इत्यादी माहिती अधिकृत परिपत्रक/शासन निर्णयासह एकत्रित मिळणेस विनंती आहे.

कोकरे साहेब ,
असे Retention Schedule कार्यालय प्रमुखांनी तयार करावयाचे असून डायरेक्टर , पुराभिलेख संचानालया ची मान्यता घेण्याची आहे . आपले कार्यालयासाठी अशी सूची तयार करा .
Maharashtra Public Records Act २००५ - कृपया वाचा

माझी गावी एकूण पावणे चार एकर जमीन होती .पण माझ्या वडील आणि काका यांनी मिळून त्यानीं त्यातील काही जमीन मुखतीयार पत्रावर विकून टाकली . आणि काही जमीन अजूनही शिल्लक आहे .माझे वडील आणि काका दोघेही आता जिवंत नाहीत . तर मला जमीन किती शिल्लक राहिली आहे ते सात बारा वर कसे समजेल .
सात बारा मी काढलं आहे परंतु मला त्यात काही समजत नाही .तर तुम्ही मला सांगा की मी माझे श्रेत्र कसं काढू .
आणि ह्या बाबतीत मी कोणच सल्ला घेऊ .

७/१२ वाचा आपणास , क्षेत्र किती आहे ते कळेल . ७/१२ चा डावी बाजू पहा .

सर,,, नवीन अविभाज्य शर्त, भोगवटदार वर्ग २ जमिनी चा बक्शिस पत्र करणेची परवानगी विषयी माहिती द्यावी़

आपणास जिल्हाधिकरी / आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल
जमीन शेती प्रयोजसाठी दिली असेल तर , विक्री किंमतीच्या ५० % व जमीन बिबशेती प्रयोजनासाठी दिली असेल तर विक्री किंमतीच्या ७५% रक्कम अनार्जित उत्पन्न म्हणून शासनाकडे जमा करावे लागेल

माझ्या आजोबांनी त्यांच्या नावे असलेली जमीन ०.८१ आर जमीन मला स्वता च्या मरजीने २००रू च्या Bond वर मला वाटणीपत्रक करून दिले तर मी माझ्या नावावर शेती कशी करू शकतो. कृपया मला मार्गदर्शन करा.

आपण जे म्हणताय ते वाटप नसून , आजोबा आपणास बक्षीस म्हणून जमीन देत आहेत . मात्र सदर जमीन आजोबांची स्वकष्टार्जित आहे का ? असेल तरच ते आपल्याला बक्षीस पत्राने देऊ शकतील . मी,मात्र बक्षीस पत्र नोंदणीकृत असणे आवश्यक .

सर एखादा कर्मचारी 7 ते 8 वर्षांपासून कार्यालयीन कामे खूपच हळूवारपणे करत आहे म्हणजे 1 पत्र टाईप करायला सांगितले तर 3 तास लावतो एवढ हळुवारपणे काम करतो मग सदर कर्मचारी यांच्यावर कामामध्ये वारंवार हलगर्जीपणा करीत आहे म्हणून त्यांना सेवेतून काढून टाकता येते का सर. कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

त्याला टपाल स्वीकारायला बसवा .
काम सुधारणेची संधी द्या . सुरवातीस करणे दाखवा नोटीस काढा

महोदय श्री किरण पाणबुडे सर
१)आमच्या ताब्यात १९४६ पासून असलेली जमीन एक ७/१२ वर नाव असलेल्या व्यक्तीने विकली, विकत घेणार्यांचे नाव पण ७/१२ सादरी दाखल झाले ह्याबाबत कोणतीही नोटीस अली नाही ,
२)त्या इसमाने कधीच जमीन कसली नाही फेरफार मध्ये असा उल्लेख आहे कि ३२ग ने नावावर झाली, हा ३२ ग त्याच्या वडिलांनी केला होता आणि फेरफार वर खाडाखोड पण आहे दुसऱ्याचे नाव खोडून त्याच्या वडिलांनी स्वतःचे नाव लिहिले. आणि हा इसम कधी जमीन कसत नव्हता १९४६ पासून आमचाच ताबा आहे चतुर्सिमा असलेले जमीन मालक आमच्या बाजून साक्ष देण्यास तयार आहेत.
३) त्याने असेच २००७ साली काही जमीन विकली आणि आता परत उरलेली जमीन विकली आणि २ वेग-वेगळया बिल्डरांच्या नवी दोन्ही जमिनी झाल्या.
४) आमच्या कडे जमिनीचा ताबा कायदेशीर रित्या विकत घेतल्याचा पुरावा आहे व जमीन नावे झाल्याचा फेरफार सुद्धा आहे, पण त्याने कोणाच्या तरी मदतीने ७/१२ सादरी असलेले आमचे फेरफार गायब केले पण एक ७/१२ वर तो फेरफार दाखवतो आहे .
५) आमच्याकडे त्याच्या वडिलांनी स्टॅम्प पेपर वर लिहून दिले होते कि हि जमीन तुम्हीच कसत आहेत, हा पुरावा आहे हक्काच्या पत्रकावर ते सर्वे नंबर पण आहेत.
6) सामनेवाले ह्यांनी विकलेली जमीन लगेच बिनशेती पण करून घेतली आहे तरी आम्हाला जमीन परत मिळणेसाठी काय करावे लगेच कोर्टात केस दाखल करणार आहोत
शक्य असेल तर मला आपणास पेपर दाखवावे असे वाटते , आपण आम्हाला कायदेशीर सल्ला द्यावा ,,हि जमीन माझ्या पंजोबांपासून आम्हीच कसतो खूप वाईट वाटले आहे सगळ्या घरच्यांना, आपण मार्गदर्शन करावे अशी आपणास नम्र विनंती,,.

जमीन १९४६ पासून तुमचे ताब्यात होती . त्याचवेळी अथवा नंतर, ती व्यक्ती कुल नसून आपण कुल आहेत व आपला कुल हक्क जाहीर करून मिल्ने बाबत मामलतदार यांचेकडे दावा दाखल करणे आवश्यक होते .
त्याचे वडिलांचे नावावर ३२ ग किंमत निश्चित झाल्यावर , आपण त्या विरुद्ध अपील हि दाखल करू शकला असता .
तुमचे नाव ७/१२ वरून कमी झाल्यावर , संबंधित फेरफार आपण आव्हानित करणे आवश्यक होते .
त्याने स्टॅम्प पेपर वर लिहून दिले कि ताबा तुमचा आहे मात्र त्यास काही उद्धार नाही . ३२ ग किंमत निश्चित होण्यापूर्वी अथवा त्या यानंतर आपण अपील दाखल करणे आवश्यक होते .
तो इसम कुल नाही हे जाहीर करून मिळण्यासाठी आपण दावा केला असता , तर त्या शपथ पत्राचा काही उपयोग झाला असता .
सध्या आपण , दिवाणी न्यायालयात , adverse possession ने मालक म्हणून जाहीर करून मिल्ने साठी दावा दाखल करणे संयुक्तिक . मी,यात्रा आपण म्हणता जमीन दोन बिल्डरला विकली आहे व त्यांचे नावे झाली आहे . मग जमीन तुमच्या ताब्यात कशी आहे ?

नमस्कार सर
मला आपली मदत हवी माझा प्रश्न असा आहे कि माझ्या आजोबानि १० एकर शेत घेतले होते शेतामधुन कॅनल गेले शेताचि वाटनि झालि वडिलांच्या नावे १:६१ जमीन आलि काकाच्या नावे १:४१ आलि काकाच्या नावचि जागा आजोबाच्या नावावर केलि होती आता आमच्या राहत्या घर माझे आजोबा आनि माझ्या काकाच्या नावावर आहे कारन कि माझे वडिल वारले काहि वर्षानी आजोबा वारले आजि वारली नंतर काकानि त्यांचे शेत स्वताच्या नावावर करून घेतले आमचे शेत आजोबानि आमच्या नावावर आधिच केले होते आता प्रश्न असा की (आता काका असा म्हनतोय कि तुमच्या कडे जि अधिक चि जमिन
आहे ति आमच्या नावे करा )आम्हि जे राहतो ते घर आईच्या नावे करायचि पन वारस म्हनुन काकाचे नाव यायले पन तो आमच्या घरचि जागा आईच्या नावे करन्यास परेशान करत आहे कृपया करून मदत करावि

महोदय मी एक जमिन खरेदी केलेली अाहे नुकतीच खरेदी प्रक्रीया पुर्ण झालेली असुन तो दस्त नोंदणी साठी तलाठी कार्यालयाकडे दिला आहे परंतु जी जमिन खरेदी केली त्या जमिनीच्या७/१२ च्या् इतर हककात साधे कुळ ३(१) अशी नोंद आहे त्या मुळे भविष्यात अडचण येऊ शकते का कारण मी खरेदी जमिन मालका कडुन केलेली आहे कृपया मार्गदर्शन करा

जमीनखरेदीसाठी कुळाची सम्मती होती का ?
नसेल तर , पुढे अडचण होईल . कारण कुळाचे नवे ३२ ग किंमत निश्चित झाली कि , कुल मालक होणार . व आपले नाव ७/१२ वरून कमी होणार .

नमस्कार साहेब , आम्हाला आमच्या जमिनीचे तिघांमध्ये खातेफोडे करणे आहे तरीपण यासाठी शासकीय निमानुसार काय काय करावे लागेन व खातेफोडे करण्यास अंदाजे किती खर्च येईन .

आपण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ प्रमाणे वाटप दावा , तहसीलदार यांचे कडे दाखल करा .
या वाटपासाठी कोणतीही फी नाही . अर्ज समवेत जो कोर्ट फी स्टँमप लावावा लागेल तेवढाच खर्च अपेक्षित

आदरणीय सर , मृत्यूपत्रानुसार ग्रामसेवक घर नावावर करण्यास गेल्या आठ महिन्या पासून टाळाटाळ करीत आहे . तसेच काही उत्तर देखील देत नाही . त्याच प्रकारे मंडळ अधिकारी व तलाठी देखील जमीन नावावर करीत नाही. मृत्यूपत्र दिल्यानंतर घर व जमीन वर नांवे लावण्यास काय अडचण आहे याचे कारण सुद्धा सांगत नाही या बाबत कोणाकडे तक्रार करावी मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

तलाठी / मंडळ अधिकारी यांचे बाबतीत , संबंधित तहसीलदार यांचेकडे तक्रार करू शकता
ग्रामसेवक बाबत आपण , गट विकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करू शकता

बाबत माझे प्रश्ना असे..55 वर्षापुर्वी दिलेले ताबे एवढया प्रदिर्घ कालावधीनंतर रदद करता येतात का. 2. आयुक्ता यानी कायम केलेले वाटप त्याची परवाणगी नसताना जिल्हाधिकारी अगर तहसिलदार याना रदद करता येते का. 3.वाटपात 50 पक्षकार असताना फक्ता 6 जणानी नोटीस देवून तहसिलदार यांनी चालविलेली केस रदद केलेले वाटप योग्या कि अयोग्या 4 लोकायुक्त याचे 1958 च्या निवाडयाची वैध्यता किती.

ताबा रद्द होत नाही . ताबा काढून घेतला जातो . ताबा योग्य कायद्याची प्रक्रिया राबवूनच काढून घेतला जातो . ( by following due process of law )
आपण म्हणत आहेत त्या प्रमाणे मा आयुक्त यांचे आदेश , तहसीलदार मानणार नाहीत असे होणार नाही . आयुक्त यांचे आदेश काय आहेत हे नीट वाचून पहा . कायदेशीर सल्ला घ्या

गुंठेवारी कायद्यानुसार प्लॉटिंग करण्यात आलेल्या क्षेत्रात ओपन स्पेसची तरतूद आहे का? अशा प्लॉटिंगमध्ये ओपनस्पेस (सर्व प्लॉटधारकांच्या सोईसाठी खुला प्लॉट) ठेवली असेल आणि प्लॉटधारकांच्या खरेदी दस्तातील चतुःसीमेच्या वर्णनात खुला प्लॉट असा उल्लेख असेल तर असा ओपन स्पेस मूळ जागा मालकाला अन्य प्लॉटधारकांच्या परवानगीशिवाय विकता येईल का? गुंठेवारी प्लॉटिंगनुसार ठेवलेला ओपन स्पेस नगरपालिकेला हस्तांतरीत करणं अनिवार्य आहे का?

होय
गुंठेवारी कायद्यानुसार open space ठेवणे आवश्यक
अशी ओपन space विकता येत नाही
ओपन space नगर पालिकेस हस्तांतरित करणे आवश्यक

माझे वडील मयत झाले असून मी तलाठी साहेबांकडे ७/१२ वर नाव लागण्यासाठी वारस अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र दिले आहे वारस अर्ज व प्रतिज्ञापत्रात सहा नावे दिली आहेत मात्र तलाठी साहेबानी नोटीस सात नावाची काढली आहे आजोबांच्या मुत्यु नंतर यापूर्वीच काकांचे नाव लागले आहे .नोटीस मध्ये सातव्या नंबरला काकांचे नाव लिहिले आहे . तरीही नोटीस कायदेशीर आहे का बेकाययदेशीर ते सांगण्यात यावे .किंवा नोटीस दुरुस्त करून घ्यावी का ? तरी याबाबत कृपया मार्गदर्शन करण्यात यावे ?

नोटीस कायदेशीर आहे
काकांचा आपली नावे वारस म्हणून नाव दाखल करण्यास हरकत आहे का ? हे तपासण्यासाठी नोटीस दिलेली आहे . आपणास त्याबाबत काही हरकत असण्याचे कारण नाही

सर मी 16 एकर जमिनीवरील खातेदार आहे. माझी शेतजमीन निरा-देवघर भोर प्रकल्प मध्ये संपादन झाली आहे. तरी मी पुनर्वसनासाठी पाञ आहे का

भू संपादन होताना , १९९९ चा पुनर्वसन कायदा जर लागू केला असेल तर , आपण पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत .

महोदय कालवा भुसंपादनासाठी एका एकञित आणेवारीत असणार्या् गटापैकी २ एकर जमिन भुसंपादीत झाली आहे परंतु त्या् गटाच्या जमिन मालकाबरोबरच ईतर हककात संरक्षित कुळ असणारयानाही ४(१)नोटीस आहे तर आता भुसंपादीत जमिनीचा मोबदला मिळत असताना मोबदल्यासाठी मालकाबराबर कुळही पाञ आहे कींवा नाही याबाबत मार्गदर्शन करा या भुसंपादनाबाबत मालक एकापेक्षा भरपुर आहेत तेव्हा् मोबदलयावरून मतभेद होण्याची शक्यता आहे तसेच सर्व मालकांच्या मतभेदात कुळ वारसांना कशाप्रकारे न्याय मिळतो कींवा तसांचा या मोबदल्यावर कोनताही अधिकार आहे कींवा नाही याचे मार्गदर्शन करावे ही विनंती

अभिजितदादा
आपली शंका रास्त आहे
कुळांना भू संपादन मोबदल्यात हक्क आहे . उलटपक्षी कुळांचा हक्क स्वरूप यावरून नुकसान भरपाई दिली जाते
कुल कायद्या नुसार , ज्या मिळकतीस कुल असतो , तो कुल जर १.४.५७ रोजी अथवा त्यापूर्वी कुलअसेल तर , अशी व्यक्ती मिळकतीची मानीव कुल मानली जाते . केवळ ३२ ग किंमत निश्चित झाली नाही म्हणून , कुळाचे नाव भोगवटादार सादरी लावे जात नाही . अश्या वेळी , अश्या कुलास ८० % नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे .
तथापि नवीन भू संपादन नियमामध्ये , कुल मालक ६०: ४० प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी असे निर्देश आहेत
मालक कुल वाटपाबाबत वाद असल्यास , रक्कम दिवाणू न्यायालयात जमा केली जाते व न्यायालय वाटपाबाबत निर्णय घेते

माननीय सर मला महाडचे घर मला माझ्या नावाने मिळाले आणि आता मला ते माझ्या व माझ्या पत्नीच्या नावे घ्यायचे आहे अजून म्हाडा कडून वाटप पत्र मिळाले नाही त्या साठी मला काय करावे लागेल .

आंतरजिल्‍हा बदलीने कर्मचारी रुजु झालेले आहेत त्‍यांनी दुय्यमसेवा व महसूल अर्हता परीक्षा बदली होण्‍याच्‍या आधी म्‍हणजे प्रथम नियुक्‍ती झालेल्‍या जिल्‍हामध्‍ये उत्‍तीर्ण केलेली होती, त्‍यांना पदोन्‍नती द्यावयाची असल्‍यास बदली झालेल्‍या जिल्‍हामध्‍ये किती वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती देता येईल.

आदरणीय सर ,
माझ्या आजोबाने हयातीत असताना आपली स्वमिळकतीची जमीन आम्हा दोन नातवंडा ना अनोंदणीकृत मृत्युपत्र १०० रु.च्या स्टँम्प पेपरवर साक्षीदारा समोर मृत्युपत्र करून ठेवले आहे. मागील महिन्यात माझ्या आजोबाचे वृद्धपकाळाने निधन झाले त्यामुळे सदर मृत्युपत्र घेऊन तलाठी कार्यलयात गेले असता तलाठी साहेबांनी सदर मृत्युपत्र नोंदणीकृत नाही त्यामुळे फेरफार घेता येत नाही व सातबारा संगणीकरण झाल्यामुळे online e ferfar प्रणालीतून अनोंदणीकृत मृत्युपत्राचा फेरफार घेता येत नाही म्हणून सदर मृत्युपत्र अवैध आहे असे सांगून परत केला .
आदरणीय सर आपणास विनंती करतो कि वरील समस्येवर मार्गदर्शन करावे हि विनंती ....
आपल्या या उपक्रमास खूप खूप शुभेच्या !

तलाठी यांनी चुकीची माहिती दिली आहे
कायद्याने मृत्य पत्र नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही
त्यामुळे e ferfar प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत , मृत्यपत्राची आवश्यकता नाही

माझ्या वडिलांनी शाळा बांधकाम साठी 5आर जमिन बक्षिस करून दिली आहे.व शाळेचे पुर्ण बांधकाम 8आर जमिनीवर आहे.व शाळेच्या समोरून राज्य महामार्ग गेला असुन बक्षिसपत्रामधे किती अंतर सोडायचे हे लिहुन दिले नाही.व PWDचे कोनतेही नियम व अंतरेचा उल्लेख केलेला नाही.व शाळेचे बांधकाम रस्त्याच्या 30 फुट अंतर सोडुन आहे.व ते पुर्ण झाले आहे.तरी शाळेची 5आर जमिन कशी मोजुन द्यावी.व उर्वरित जागेवरिल अतिक्रमन कसे काडता येइल.व कोनाकडे दाद मागता येइल....कृपया मार्गदर्शन करावे.........माझा संर्पक yedagesagar@gmail.com मो.9561264162

शाळेने ८ गुंठ्यांवर बांधकाम पूर्ण केले आहे . त्यामुळे आता , कुठे अतिक्रमण काढत बसता
राज्य महामार्गापासून ठराविक अंतराच्या आत बांधकाम करता येत नाही. त्यास नियंत्रण रेषा असे संबोदतात
५ गुठ्यांपेक्षा जादा क्षेत्रावर असलेले बांधकाम काढायचे असल्यास आपणास दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल

सर,
माझ्या वडिलांनी २०१६ साली जमीन मोजणी केली होती. भूमी अभिलेख कार्यालय मालेगाव (नासिक) यांच्याकडून प्रकरण निकाली काढले गेले आणि वडिलांना पत्र दिले कि तुम्ही तुमचे क्षेत्र दुरुस्ती करून घ्यावे त्या प्रमाणे वडिलांनी पूर्वीचे ७/१२ १९३५ ते १९७६ पर्यंत काढले व फेरफार हि काढले आहे. वर्ष १९६२-६३ साली कमी जास्त पत्रकाची नोंद आहे त्या नोंदीप्रमाणे आमचे क्षेत्र कमी केले आहे परंतु भूमी अभिलेख कार्यालयातून १९६२ च्या पूर्वीच्या रेकॉर्ड प्रमाणे मोजणी करून दिली आहे.कमी जास्त पत्रकाप्रमाणे हल्लीच्या आणि पूर्वीच्या ७/१२ मध्ये ७६ घुंठ्या चा फरक आहे तरी सर कृपया मार्गदर्शन करावे कि क्षेत्र दुरुस्ती साठी कोणत्या कार्यालयात अर्ज करावा लागेल . कृपया मार्गदर्शन करावे .
धन्यवाद .

१९६२ च्या कमी जास्त पत्रकाने क्षेत्र कमी दाखवले आहे . त्यामुळे आपल्या क्षेत्रात तफावत येत आहे
आपण कमी जास्त पत्रक तयार झाले त्यावेळी अपील दाखल करणे आवश्यक होते .
आता आपण कमी जास्त पत्रक आव्हानात करा ( अधीक्षक भूमी अभिलेख ) . मात्र विलंब खूप झाला असल्याने , मुदतीच्या कायद्याच्या बाधा येऊ शकते

सर,
माझ्या वडिलांनी २०१६ साली जमीन मोजणी केली होती. भूमी अभिलेख कार्यालय मालेगाव (नासिक) यांच्याकडून प्रकरण निकाली काढले गेले आणि वडिलांना पत्र दिले कि तुम्ही तुमचे क्षेत्र दुरुस्ती करून घ्यावे त्या प्रमाणे वडिलांनी पूर्वीचे ७/१२ १९३५ ते १९७६ पर्यंत काढले व फेरफार हि काढले आहे. वर्ष १९६२-६३ साली कमी जास्त पत्रकाची नोंद आहे त्या नोंदीप्रमाणे आमचे क्षेत्र कमी केले आहे परंतु भूमी अभिलेख कार्यालयातून १९६२ च्या पूर्वीच्या रेकॉर्ड प्रमाणे मोजणी करून दिली आहे.कमी जास्त पत्रकाप्रमाणे हल्लीच्या आणि पूर्वीच्या ७/१२ मध्ये ७६ घुंठ्या चा फरक आहे तरी सर कृपया मार्गदर्शन करावे कि क्षेत्र दुरुस्ती साठी कोणत्या कार्यालयात अर्ज करावा लागेल . कृपया मार्गदर्शन करावे .
धन्यवाद .

नमस्कार सर , माझी १ विनंती आहे मला योगय मार्ग सांगाल . माझा व २ बहिणीने दिवाणी नायालयात जमिनीतील सर्व हक माझा नावे सोडून दिला आहे त्याची रक्कम मी कोर्टातच भरली आहे व हुकूमनामा झाला आहे 2 बहिणीनेही सर्व हक्क माझा नावे सोडून दिला आहे दिवाणी नायालयातच. पण ७/१२ वर नोंद करून घायचे राहहून गेले.फुडें मी तो हुकूमनामा मुद्रांक शुल्क (दंड ) भरून तहसिलकर्यलातून आदेश वरून ७/१२ माझे नावे झाला .पण त्या आधी २ बहिणींनी ती जमीन गावातील एका ला विकून दस्त नोंदींसंधीसाठी तलाठी यांच्याकडे आला पण तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी तो अर्ज फेटाळ ला त्यावर त्यांनी प्रांत यांच्याकडे अपील करून माझे नाव कमी करून दस्त वर आलेला व्क्तीचे नवा ७/१२ ला लावा असा आदेश दिला व माझे नवा ७/१२ वरून कमी करण्यात आले आहे तर मी त्या विरोधात मी दिवाणी न्यालयात दावा दाखल केला आहे. तो दस्त मला मान्य नाही व तो दस्त कॅन्सल करावा .मला तो दस्त चुकीचा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी काय करावे लागेल
? माझे नावे ती जमीन पुन्हा होईल का ?कृपया मार्गदर्शन करा ?

दिवाणी न्यायालयात तुमची तडजोड होऊन तुमच्या बहिणींनी मिळकतीतील त्यांचा हक्क सोडला आहे . त्या प्रमाणे तुम्ही जमिनीचा मोबदला हि न्यायालयात जमा केला आहे . हे सर्व अभिलेखाच तुमचा पुरावा आहे तो तुम्ही बहिणींनी जमीन विकली तो दस्त रद्द करण्यासाठी पुरेसा आहे .

साहेब नमस्कार
माघील प्रश्नाचे उत्तर दिल्याबद्दल आभारी आहे
साहेब माझा दुसरा प्रश्न आहे की
एका अशिक्षित ७२ वर्ष्याच्या स्त्री ला निराधार योजनेची पेन्शन चालू करतो म्हणून मृतुपत्र फसवणूक करून रजिस्टर करून केले आहे, आणि मृतुपत्राला मेडिकल फिजिकल फिट दाखला नाही ,आणि साक्षीदार म्हणून २ व्यक्ती आहेत,परंतु मृतुपत्रावर ज्या साक्षीदारांचा पत्ता व नाव आहे त्या गावा मध्ये आम्ही सरपंच व गावातील लोक यांच्याकडे चौकशी केली असता ते साक्षीदार आमाच्या गावामध्ये रहिवाशी नाहीत असे सांगण्यात आले, व मृतुपत्राला साक्षीदार यांची ओळखीसाठी कोणतीही कागदपत्रे जोडली नाहीत,जमीन आम्हीच वहिवाट करीत आहे,परंतु ज्याने मृतुपत्र करुन घेतले आहे ,तो व्यक्ती ७/१२ व नाव लावण्यासाठी धडपड करत आहे ,आम्हाला काय करावे लागेल ,कृपया माहिती द्यावी हि विनंती

त्या अशिक्षित महिलेने जर तिची फसवणूक झाली आहे असे तिला वाटत असेल तर तिने त्यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे

नमस्कार सर,
सन 2000 मध्ये शासकीय गुरचरण जमिनीची मागणी माझे वैयक्तिक वापरासाठी जिल्हाधिकारी साहेबाकडे केलेली होती. त्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे (7/12 ,फेरफार,गटबुक नकाशा ,ग्रामपंचयत ना हरकत दाखला, इत्यदी )जमा केलेली आहेत.आजरोजीपर्यंत या संदर्भातील माझ्या मागणीला उत्तर देण्यात आले नाही. तसेच सदरील जमिनीची ग्रामपंचयत माध्यमातून “विस्तारित गावठाण योजना” होण्यासाठी मागणी केली होती. तरी
प्रश्न 1) शासकीय गुरचरण जमिनीची मागणी केली असता प्रकरण किती दिवसामध्ये निकाली निघणे अपेक्षीत आहे ?
प्रश्न 2) या प्रकरणामध्ये मला आज रोजी ही जमीन मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
यासंदर्भातील माहिती मिळावी ही विनंती.

गुरुचरण जागा , वैक्तिक कारणासाठी शासनाकडून दिली जात नाही

माननिय मोहदय,

माझी ३७ गुंठे सध्या "जिरायत" शेत जमीन आहे. पुढे मला त्या जमिनी मध्ये कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता करून विविध प्रकारची फळ झाडे व फुल शेती करायची आहे. तर माझे असे प्रश्न आहेत :

१) शेत जमिनीचे ''जिरायत " असलेले क्षेत्र हे ''बागायत" मध्ये बदलता येते का?

२) तसे करण्यासाठी अधिकार कोणाला आहेत व त्याची काय कार्य पद्धत आहे.? व

३) पुढे ती शेती कायम स्वरूपी "बागायत" म्हणूनच राहील का?

रोहिदास हरिभाऊ काळे

७/१२ च्या , नमुना १२ मध्ये , घेण्यात आलेल्या पिंकाचा तपशील नमूद असतो . घेण्यात आलेल्या पिकाप्रमाणे व सिंचन तपशिलाप्रमाणे जमीन जिरायत आहे कि बागायत आहे हे निश्चित करण्यात येते
जिरायत जागेस १२ महिने शाश्वत पाणी पुरवठा असेल व ऊस , फळ पिके घेतली तर ती जमीन , बागायत समजण्यात येते
असे रूपांतर करणेसाठी कोणाची परवानगी लागत नाही
आपण जर कायम पाणी पुरवठा ठेवला व फुल शेती केली तर ती जमीन , बागायतच राहील मात्र आपण पाणी पुरवठा खंडित केला तर निश्चितच , फुल शेती येणार नाही . आपणाला पीक दुसरे , म्हणजे कमी पाण्यावर येणारे घ्यावे लागेल .
जमिनीचा प्रकार म्हणजे , बागायत , जिरायत , हि कश्या प्रकारे ठेवायची हे आपल्यावर अवलंबून आहे