[Ctrl+G for Marathi/English]

माझा प्रश्न असे आहे की सन 1972 अगोदर ज्या गटातून रोड गेलेले आहे व ते क्षेत्र मुळ मालक यांचे नावावर 7/12ला बाकी आहे व रोड सोडून 2नि कडचे क्षेत्र मूळ मालकाने विक्री केलेले आहे पण आज रोजी रोड चे क्षेत्र कमी झलेले नसले मुळे तो विक्री केलेले जमीन धारका शी भाडत आहे तरी ते क्षेत्र 7/12 वरुण कमी कसे करता येईल कारण महसुल ला रोड ची नोंद त्ये वेळेस झांलेली नाही परंतु भूमि अभी लेख कडून मोजनी झाली तर रोड गेलेला अभीप्राय मिळतो नेमके तेवडे च क्षेत्र 7/12 वर मूळ मालक यांचे नावावर दिसून येते तरी सदरिल क्षेत्र चे महाराष्ट्र शाषण चे नाव कसे लावता येईल कारण तो रोड त्ये वेळेस रोजगार हमी तुन झलेले आहे त्ये मुळे तैचे KJP झलेले नाही तरी मार्गदर्शन करावे

या साठी आपणास , जमीन संपादन निवाडा प्राप्त करून घ्यावा लागेल . निवाडा व ताबे पावतीच्या आधारे भूमी अभिलेख खाते ,कजाप तयार करेल व कजाप च्या आधारे ७/१२ तयार होईल .

माझ्या आजोबांच्या नावे मालमत्ता(शेती व राहते घर)आहे . मी त्यांचा दत्तकपुत्र आहे. आजोबा १९९३ साली मयत झाले असुन त्यांनी सगळी मालमत्ता मृत्युपत्राद्वारे माझ्या नावे केली आहे.ते मृत्युपत्र मला आत्ता सापडले आहे पण सदर मालमत्तेला (मृत्त्युपत्र मला सापडण्यापुर्वी) इतर वारसदारांची नावे लागली आहेत.
मृत्यूपत्र नोंदणीकृत नाही. तरी सदर मृत्युपत्राच्या आधारे फक्त माझे नाव वारस म्हणुन लावता येईल काय..??

ज्या फेरफाराने आजोबांच्या इतर वारसांची नावे लागली आहेत , तो फेरफार आव्हानात करा . मृत्यपत्र नोंदणीकृत करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच मिळकत मुंबई बाहेरीलक असेल तर मृत्य पात्र प्रोबेट करण्याची हि आवश्यकता नाही

माझे पती आणि मी सरकारी नोकरी करत आहोत.आम्हाला शेतजमीन विकत घेण्यासाठी शेतकरी दाखला मिळेल का ?
माझ्या पतीच्या नावावर शेतजमीन नाही परंतु त्यांच्या वडिलांच्या नावावर वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे.

आपले पतीचा त्यांचे वडिलोपार्जित शेतीत हक्क आहे . पारियायाने ते शेतकरी आहेत त्यामुळे त्यांना शेतकरी दाखलामिळेल . ते शेत जमीन खरेदी करू शकतील . मात्र आपणास शेतकरी दाखला मिळू शकणार नाही . आपण शेत जमीन खरेदी करू शकणार नाही

नमस्कार सर,
विकास योजनेत 24 मी.रिंग रोड साठी आरक्षण पडलेले आहे. जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार 2013 मध्ये कलम 6ची अधिसूचना प्रसिद्ध होवुन 9(3)(४) ची नोटीस मिळाली आहे. परंतु भूसंपादन प्रकरणी गेल्या 6 वर्षात अद्याप पर्यत कोणतेही कार्यवाही झालेली नाही. भूसंपादन कायद्यानुसार प्रत्येक टप्प्याचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. 6 वर्षाचा कालावधी होवुन देखील भूसंपादन झालेले नसेल तर
1) भूसंपादन प्रक्रिया व्यप्तगत झालेली समजावयाचे का? 2) कलम 9(3)(4) चे नोटीस नंतर कलम 11 ची अधिसूचना किती वर्षात काढणे आवश्यक असते.
3) भूसंपादन मोबदला 2013 चे बाजार भावानुसार मिळेल की 2019चा.

भू संपादन प्रक्रिया व्यपगत झाली आहे
नव्याने भू संपादन करावे लागेल
आपणास २०१३ चे कायद्याप्रमाणे , जर जमीन नव्याने संपादन झाली तर पैसे मिळतील

महोदय, माज्या गावात माझा 50x80 प्लॉट आहे ग्रामपंचायत 7/12 उताऱ्यावर मालक सरकार आहे तर भोगवंटदार माझे नाव आहे .गावात सिटी सुर्वे चालू आहे तर काही अडचण येणार का

नगर सर्वेक्षणाचे नोटीस आपणास प्राप्त झाली असेल . आपण सदर सुनावणीस हजार राहून , जमीन मालकीचे असलेबाबत कथन करावे व आपला पुरावा द्यावा .
आपण सुनावणीस हजार राहिला नाही तर , या जमिनीवर आपला कोणताही हक्क नसल्याचे समजण्यात येईल

नमस्कार साहेब माझा असा एक प्रश्न आहे की, माझ्या आजोबांनी सिलिग मधे मिळालेली जमीन डवरी समाजातील एका माणसाची खरेदी केली आहे.
ति जमीन भोगवट दार वग २ मधे येते, म्हणून अपर जिल्हाधिकारी यांची परवानगी काढून जि काही बाजारभावाने रक्कम होते तची ५०% रक्कम शासकिय खजाण्यत भरणा करून खरेदी केली आहे. म्हणजे ती जमीन आता भोगवटा वर्ग 1 होवून खरेदी केली.

आता आजोबांचं बक्षीसपत्र करून नातंवाच्या नावावर जमीन करायची आहे. पन अपर जिल्हाधिकारी परवानगी देताना त्यांनी हस्तांतर करताना कलम 29 व नियमावली 1975 मधील नियम 12 (ड-१) व त्याखालील उपकलमाचे उपबंधाचे अधीन असेल अशी अट व शर्त घातली आहे.

पण आता ती जमीन भोगवट वर्ग 1 असताना परत ती भोगवट वर्ग 2 मधे कशी गेली.


त्यामुळे आता काय परत परवानगी काढून ५०%रकम भरावी लागेल का.
सर प्लिज माहिती दिली तर बरं होईल.

जमीन खरेदी केली म्हणजे वर्ग २ ची वर्ग १ झाली नाही .
आपणास ५० % रक्कम भरावी लागेल

आमच्या 7 12 उतार वर पूण क्षेत्र पोटखराबादशवत ते लागवडीस वेग करण्या करकरत कुणा कडे आज कराव

प्रथम ते क्षेत्र आपण लागवड योग्य करा नंतर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे अर्ज करा

बनावट कागदपत्रे सादर करून भावकितील एकाने अतिरिक्त क्षेत्र असलेला सातबारा तयार करून घेतला आहे.तहसीलदार, आपले सरकार,प्रांत साहेब,कलेक्टर साहेब यांचे कडे तक्रार करून एक महिन्या हुन अधिक कालावधी लोटला.कोणी काहीच करत नाही.आणि अर्जाला उत्तर देत नाही.आता न्याय कोणाकडे मागायचा?

कारवाई होईल . आपलेसरकार तक्रार निवारण कालावधी केवळ २१ दिवसाचा आहे . २१ दिवसात उत्तर देणे क्रमप्राप्त आहे . उत्तर प्राप्त झालेले नाही , आपण जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास हि बाब आणून द्या द्या

Tribal land is purchased by a trust with proper approval and sanctions from collector...Now the trust intends to sell the land to general public...can the trust sell the land

Permission to sell land belonging to tribal to non tribal is given for non agricultural purpose . Whether land has been utilised for the purpose for which permission has been granted ? If yes , then there is no bar , for a trust to sell land .

नमस्कार मी ज्योत्स्ना मोहन साळुंखे माझी आई शांताबाई शेटये हिने २००४ साली ६६० चौ वार जागा बाळाराम न्होईर व इतर ३,५०,००० यांच्याकडून विकार घेतली होती. त्यावेळेला त्या जमिनीवर सिलिंग (महाराष्ट्र शासन) असल्यामुळे जागा नावावर करता येत नव्हती. त्याप्रमाणे जमीन मालकांनी सांगितले कि जेव्हा सीलिंग उठेल तेव्हा तुम्हाला जागा नावावर करून देण्यात येईल. २००४ साली सगळ्या मालकांनी पॉवर ऑफ अट्टोर्नि व विकास करारनामा नोटरी लिहून दिले. विकास करारनामा मध्ये मोबदला म्हणून ३,५०,०००/- मिळाले असे लिहिण्यात आले. २००४ साली आम्ही ग्रामपंचायत पिसावली यांच्याकडून नकाशा मंजूर करून व्यापारी गेले बनविले व नंतर त्यावर कर लावून घेतला.नंतर २०१४ साली सादर ग्रामपंचायत महानगरपालिका मध्ये समाविष्ट झाली व आम्ही महानगरपालिके चा टॅक्स भारत आहोत,शरद जागेवर आमचा २००४ पासून अधिकृत कब्जा असून सादर जागा मालक आम्हाला खरेदी खत नोंदणीकृत करून देण्यास तयार नाहीत.आमच्या कब्ज्यानुसार इतर हक्कात आमचे कब्जेदार म्हणून नाव लावता येईल का? किंवा शासनाकडे विनंती करून आमचे पेपर सादर करून आम्ही जागेचे मालक होऊ शकतो का?

जी जागा अतिरिक्त ठरवण्यात आली , ती जागा नावावर होऊ शकत नाही . ज्या मूळ मालकांची जागा होती , त्यांचे धारण क्षत्र नागरी जमीन धारणा कायद्या अंतर्गत निश्चित मर्यादेपेक्षा जादा झाल्याने , त्या जमिनीस महाराष्ट्र शासन हे नाव दाखल करण्यात आले आहे . आपण सध्या स्थित शासनाचे जागे वर अतिक्रमण केले आहे

प्रश्न -
महोदय , मला 4 भाऊ व 3 बहाणे असे कुटुंब असून आमची 10 एकर वडिलोपार्जित शेत जमीन (एकूण 7 गट आहेत) आहे.माझे 4 ही भाऊ व बहीण हे शहरी नौकरी करत असून ते शेती वर अवलंबून नाही व शेत जमिनी ची वाटे हिस्से करून देत नाही व वडील वारल्या नंतर सातबारा सादरी सर्व 8 जणांचे सामाईक मालक म्हणून नावे लागली आहेत 19 वर्षा पासून.सदर 7 गटा पैकी 4 गट माझ्या ताब्यात असून त्या मी कसत आहे.तर
1. मी एकटा भूमी लेख कार्यालय इथे अर्ज देऊन जमिनीची मोजणी करू शकतो का? कारण बऱ्याच शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे.
2.तलाठी हे माझ्या नावे पिकपहानी दाखल करत कारण ते बोलता सामाईक जमीन आहे.
3.आर्थिक अडचणी मुळे मी कोर्टात दावा पण नाही टाकू शकलो तर माझ्या कडे काय पर्याय आहे जमीन वाटे करू घेण्यासाठी.

मा. किरन सर, नविन अविभाज्य शर्त भोगवटदार वर्ग 2 शेतजमिनीत कूकुट्टपालन करने करिता परवानगी संबंधी माहिती द्यावी हि विनंती

कुक्कुट पालन व्यवसाय हा शेती समजला जातो .
त्यासाठी वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता नाही .मात्र कुक्कुट पालन शेड साठी नियोजन अधिकारी यांची विकास परवानगी लागेल

माझा प्रश्न: माझे आजोबा कुलकर्णी इनाम जमिनी ला कुळ होते. नंतर तेहसिल दार यांनी ३२ ग या इनाम जमिनीला लागू नसलेले कलम अंतर्गत चौकशी करून कुळ बेदखल केले. परंतु त्या पूर्वीही आणि त्या नंतरही शासकीय खंड भरून ती जमीन आजोबा वहिवाट करत होते ७/१२ सादरी तशी नोंद आहे. १९७२ ला मा. प्रांत साहेबांनी ऑर्डर काढून आजोबांना व बाकी इतर जणांना कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यास सांगितली ऑर्डर तेहसील दार साहेब यांच्या नावे होते मूळ ऑर्डर ची प्रत आमच्याकडे आहे. ऑर्डर मध्ये आजोबांचे नाव कुळ म्हणून दाखल करण्यात यावे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु तशी काही कार्यवाही त्यांनी पुढे केली नाही.
१९७९ ला आजोबांनी तहसील दारंच्य परवानगी ने कब्ज हक्काची रक्कम भरली परंतु अजनाते पणी पुढील कार्यवाही करायची राहून गेली तरी आजोबा तिथून पुढे त्याचा प्रत्येक वर्षी त्याचा खंड भरत होते तशा पावत्या आहेत.
पुढे जाऊन वडिलांनी त्या जमिनीची मागणी केली ती मागणी प्रांत साहेबांनी मान्य करून त्या कारणी बुडीत खंडाचे २० rs चालना द्वारे भरून घेतले व तहसील दारांना पुढील कार्यवाही करून अहवाल त्वरित सादर करायला सांगितला.
तहसील दारांनी ती फाईल खूप वर्ष कोणतीच कारवाई न करता स्वतः कडे ठेवली खूप पाठपुरावा करून देखील उत्तर मिळाले नाही लेखी अर्ज करता फाईल गहाळ झाली वाळविणे खाल्ली असा शेरा देण्यात आला.
पुन्हा परत जमीन नावे करण्या कामी अर्ज केला असता कोणतीच कारवाई न करता चुकीच्या पद्धतीने बेदखल केलेल्या कुळाचा हवाला देण्यात आला परंतु नंतर च्यां प्रांत साहेबांच्या कुळ दाखल करण्याच्या ऑर्डर कडे लक्ष दिले नाही पुरेस म्हणणं ऐकून घेतले नाही.
पुढे जाऊन वडिलांनी परत प्रांत साहेबांकडे मागणी केली असता त्यांनी खूप वेळ झाला असा निकाल दिला.
वास्तविक आजोबा त्या जमिनीचे कुळ आहेत याकडे लक्ष दिले नाही.
प्रांत साहेबांच्या निकालाच्या २० दिवसात मूळ वतनदार की ज्याने १९४८ पासून कधीच जमिनीचा भोगवटा केला नाही किंवा कसलेच भोगवटा मूल्य कधी शासन दरबारी जमा केले नाही अश्या इसमाने तहसील दारांकडून स्वतः नावे ऑर्डर करून घेतली. व त्या आधी १ वर्षा पूर्वी एका इसमाला सरकारी अकरि पड शेरा जमिनीवर असताना साठे खत करून दिले.
आम्ही काय करावे आमचं सर्व कुटुंब त्या जमिनीवर अवलंबून आहे.

आपले उत्तर: As per Bombay Pargana and Kulkarni Watan (Abolition) Act १९५१ च्या कलम ८ नुसार , कुलकर्णी वाटण जमीन निर्धारित दिनांकास , त्रयस्थ व्यक्तीस कायदेशीर रित्या कसण्यासाठी दिली असल्यास , अशी मिळकत /जमिनीस , मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या तरतुदी , कुल व जमिनीच्या धारकास त्यांचे हक्क व जबाबदारी संदर्भात लागू असतील .
आपले जमिनीचे कुल असल्याचे प्रांत साहेबांनी जाहीर केले होते . केवळ त्यांचे नाव ७/१२ सादरी दाखल केले नाही म्हणून , आपला कुल मी हणून असलेला हक्क कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही . तहसीलदात यांचे आदेश आवाहणीत करा . ( अपील करा )
मात्र आपले प्रश्नात आपण नमूद केले आहे कि , जमीन सरकारी नोकरी पड असताना , , साठे खत करून , त्रयस्थ पक्ष हिट संबंध निर्माण केले .
जर आपले आजोबा या जमिनीचे कुल होते व जामीन कस्त होते तर जमीन पड म्हणून कशी नोंद झाली? आजोबांनी जमीन कसली नाही का ?
तहसीलदार यांनी पूर्वाश्रमीचे वतनदारास ५ वर्षे होऊन गेल्यानंतर ( हा कायदा अमलात आल्या नंतर ) पुनर्प्रदान कशी केली ? हा तहसीलदार यांचा आदेश अहवानीत करा

आपण विचारलेले प्रश्न: जमीन अकरी पड कशी झाली?
उत्तर: kulkarni vatan abolition act नुसारच झाली 1958 सालाला तसा फेरफार आहे. 1966 सली adiitional मामलेदारानी 32ग अंतर्गत चौकशी करून इनाम वतन जमिनीला 1957 ला सदर जमिनीस कुळकायदा लागू नाही सबब कुलांचे इतर हक्कातून नाव कमी केले. त्यानंतर 1972 ला प्रांत साहेबांनी ऑर्डर काढून त्या जमिनी वहिवाट दाराच्या नावे करण्यास सांगितले होते व
७/१२ ला इतर हक्कात नोंद घ्यायला सांगितले होते. तशी काही नोंद घेतलीच नाही.
आपला प्रश्न: आजोबांनी जमीन कसली नव्हती का?
उत्तर: सदर जमीन आजही मी माझ्या कुटुंबासह कसत आहे.

मूळ वतन दाराची regrant order मी पाहिली आहे त्यात त्याने खोटे प्रतिज्ञा पत्रक करून तो जमीन कसत आहे असे सांगितले. व आमचे कुळ बेदखल केले आहे हे त्यात नमूद केले.
आम्ही जमीन कसत असून देखील 2012 ते 2016 पर्यंत तलाठी यांनी पीक पाहणी ला आकरि पड अशी नोंद केली आम्ही हरकत घेतली असता जमीन सरकारची आहे असं सांगितले.
खोट्या प्रतिज्ञा पत्रविषयी काय काय कारवाई करता येईल.
आणि जमीन आकारि पड असताना register साठे खत कसे काय केले असेल.?

सर मिळकत पत्रिकेला सामाईक वारस नोंद आहे पण ग्रामपंचायत नमूना न 43 ला एकाचे नाव आहे त्यावेलेस वडिलांनी भूमिअभिलेख ला वाटणीपत्र न करता ग्रामपंचायत ला केले आहे 100 रु चे बोंड वर
आता माझ्या भावांनी हिस्सा मागीतल्यावर मि त्यांचे नाव ग्रामपंचायत ला लावायला अडवू शकतो का pr card सामाईक लागले आहे पण ग्रामपाच्नायात रेकॉड ला माझे नाव 30 वर्ष पूर्वी लागले व त्या सगळ्या वारसांच्या संमतीने लागले आहे पण त्यांनी आता pr कार्ड ला वारसा केला आता मि काय उपाय करू शकतो कि जेणे करून माझे भाऊ हिस्सा मागणार नाहीत

ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता बांधकाम केल्यास कोणत्या प्रकारची कार्यवाही होते? जर दंड भरला तर पुढे बांधकाम नियमित होईल का?

केवळ गावठाण मध्ये बांधकाम करावयाचे असल्यास , ग्राम पंचायत परवानगी देऊ शकते . अनधिकृत बांधकाम जर बांधकाम नियंत्रण नियमावली नुसार नियमानुकूल होत असेल तरच , ते नियमानुकूल होऊ शकते . अन्यथा बांधकाम दूर करावे लागेल

मी राधिका मोरे बोलत आहे.माझा प्रश्न असा आहे की
1) माझे काका शेतकरी नाहीत.त्यांनी 2001 साली ग्रामपंचायत हद्दीत
भोगवटादार वर्ग 1 शेतजमीन खरेदी केली होती त्यांचा व्यवहार सन २०१६
चा अधिनियम क्रमांक 20 प्रमाणे दंड आकारून नियमित होऊ शकतो का ? सध्या जमीन नगरपंचायत हद्दीत आहे.परंतु नगरपंचायतीचा विकास आराखडा अजून तयार झाला नाही.
2) सरकारी नोकरी असलेल्या व्यक्तीला शेतकरी दाखला मिळू शकतो का ? सरकारी नोकरी करणार्‍या व्यक्तीचे वडील यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन असून ते शेती करतात.
3) संभाव्य बिनशेती म्हणून एका शेतकरयाकडून रस्त्याच्या हक्कासहीत शेतजमीन खरेदी केली असल्यास ती जमीन आता अधिकृत निवासी बिनशेती होऊ शकते काय ?
4) संभाव्य बिनशेती खरेदी म्हणजे काय ?
कृपया प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत ही विनंती.

१. व्यक्ती शेतकरी नसेलतर जमीन खरेदी करू शकत नाही . २०१६ अधिनियम नुसार जमीन व्यवहार नियमित होऊ शकत नाही
२. होय
३. जर जमीन गावठाण हद्दी पासून ५०० मीटर हद्दीत असेल तर , जमीन मानीव बिन शेती आहे .

मला २०१६ मधील ८४ क संधर्बातील शासन निर्णय कोठे मिळतील .

महाराष्ट्र्र शासनकजे संकेत स्थळावर नवीन कायदा सुधारणा आहेत
Google वर , महाराष्ट्र्र शासन निर्णय तुपे करा

साहेब माझा प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहे माझी आजी गावच्या ठिकाणी 1985 / 86 निधन पावली. तेव्हा तिच्या मृत्यु ची नोंद केल्याची ग्रामपंचायत मध्ये कल्पना नाही. तरी तिचे सातबारावरील नाव अजून प्रयन्त तसेच आहे ते आम्हाला कमी करायचे आहे तलाठी साहेब मृत्यु दाखला मागत आहे आणि तो आमच्याकडे नाही तर आता आम्ही आमच्या आजीचे नाव सातबारावरून मृत्यु दाखल्या शिवाय कसे कमी करू शकतो याचे मार्गदर्शन करावे हीच नम्र विनंती

प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे कडे अर्ज करा . JMFC मृत्यू नोंद दिनांक जाहीर करतील . त्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मृत्यूची नोंद होईल व आपणास मृत्यू दाखला मिळेल

मालकी हक्काचा पुरावा खालीलपैकी कोणता आहे
सिटी सर्व्हे उतारा की ग्रामपंचायत 8 अ उतारा

हे दोन्ही हि मालकी हक्काचे पुरावे नाहीत

नमस्कार सर
मी परळी येथील रहिवाशी असून माझ्या आजोबाच्या नावावर pr कार्ड ला मोकळी जागा होती त्यांना 8 मुले होते त्यांनी 1993 ला माझ्या वडिलांच्या नावावर ग्रामपंचायत कार्यालय नमुना 8 ला काही जागा नावे करून दिली नंतर त्या जागेवर वडिलांनी घर बांधले पण काही वर्षात त्यांचा मृत्यू झाला नंतर ते घर ग्रामपंचायत ला वारसा आधारे माझ्या नावावर झाले पण pr कार्ड वर आजोबाचीच नोंद आहे तर माझ्या वडिलांनी बांधलेल्या घरावर कोणी दुसरा हिस्सा मागू शकतो का pr कार्ड आधारे व जर pr कार्ड ला नोंद करायची असल्यास ती कशि होईल?

आजोबानी कि त्यांचे इतर वारसांनी आपले वडिलांचे नावावर जमीन करून दिली ?
जमीन नावावर नोंदणीकृत दस्त द्वारे करून दिली कि केवळ अनोंदणीकृत दस्त द्वारे ग्राम पंचायत रेकॉर्ड ला नाव दाखल झाले ?

महोदय,
मी नितीन दत्तात्रय साळुंके राहणार कविटखेडा तालुका वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद
आमची जमीन पंचवीस वर्षांपूर्वी चुलत आजोबांनी ३ हिस्सा मध्ये वाटली होती .माझ्या आजीच्या नावे चार एकर अजून आजीच्याच नावे आहे पण जी पंचवीस वर्षांपूर्वीची चुलत आजोबांनी वाटणी केली होती त्यामध्ये मला एक एकर जमीन कमी दिल्या गेली ,ती जमीन आता ते त्यांच्या नावे आहे (आजीची सोडून)आणि मला जमीन हलकी पण दिली गेली त्यासाठी मी आता मागणी करत आहे पण आता मला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहे. त्यासाठी मी काय करू.
आजीच्या नावे जमीन आहे तिच्यावर स्टे ऑर्डर आणू असा विचार चालू आहे
तर यासाठी मार्गदर्शन करावं अशी विनंती.

नमसकार सर आपली माहीती माझ्यासाठी फार महत्त्व पुर्ण आहे,
गट रस्ता संदर्भात माझ्या शेतात जाण्यासाठी तहसीलदार यांनी 143 नुसार रस्ता मंजूर केला आहे त्यानंतर अपील झाले उपविभागीय अधिकारी त्यांनी देखील तहसीलदार याचा आदेश कायम केला आहे त्यानंतर पुन्हा अपील अप्पर जिल्हाअधिकारी यांचेकडे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी देखील तहसिलदार याचा आदेश कायम ठेवला आहे त्यानंतर प्रकरण दिवाणी न्यायालयात गेले त्यांनी देखील निकाल माझ्या बाजूने दिला आहे . तरी देखील माझा रस्ता मोकळा झाला नाही माझी शेत जमीन गेल्या 10 वर्ष पडीत आहे .tahsildar कोणतीही कारवाई केली जात नाही तर सर रस्ता मोकळा करण्यासाठी काय करावे लागेल. आता तर समोरील माणसाने जीतून रस्ता मंजूर केला आहे तेथें त्या बांदाच्या एकाकडेला कडेला रस्त्यावर घर बांदले आहे तरी सर मला योग्य सल्लाह द्यावे ही नम्र विनंती.

मा. महोदय वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी वनक्षेत्रात गुरे चरण्यासाठी मनाई केली आहे,, गावात दुसरे कुठे राखीव गुरचारण जमीन नाही तर, कायमस्वरूपी गुरेचारण्यासाठी जमीन मिळणेसाठी काय करावे लागेल,, 2) राखीव वनजमिन शेती साठी व बांबू लागवड, फळबाग, देशी वृक्ष लागवड करून पर्यावरण शुद्ध राहावे, इत्यादी गोष्टींसाठी हवी असल्यास , पाणबुडे साहेब मार्गदर्शन करावे , ही आपणास विनंती,,

सर, मी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२ अन्वये माझ्या क्षेत्रालगत तयार झालेली मळई जमीन मिळणेकामी महसुल उपजिल्हाधिकारी यांचे कडे सन २०१५ मधे अर्ज केला आहे.
नदी पात्राच्या पलीकडील लोकांचे माझ्या ताब्यातील मळई जमीन त्यांना मिळण्याचे अर्ज कलम ३२ अन्वये फेटाळले आहेत. त्यामुळे
अर्जाच्या अनुषंगाने आज पर्यंत सुमारे ४ वेळा स्थळपाहणी झाली आहे. सर्व रिपोर्ट नुसार मळई जमीन माझ्या गटालगत आहे.
मी कलम 32,33 तसेच महसुल परिपत्रक क्रमांक 5 दिलेले आहे. माझा पुर्ण अर्ज कायदेशीर आहे. परंतु दुर्दैव असे आहेत की वाळूमाफिया आणि त्यांचा वाली असणारा स्थानिक आमदार हे सर्व महसुल कलेक्टर बरोबर हातमिळवणी करून बसले आहेत त्यामुळे माझा अर्ज मुद्दाम प्रलम्बीत ठेवला आहे.
काय करू मी आता इथे कुंंपणच शेत खात आहे.

सर, मी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२ अन्वये माझ्या क्षेत्रालगत तयार झालेली मळई जमीन मिळणेकामी महसुल उपजिल्हाधिकारी यांचे कडे सन २०१५ मधे अर्ज केला आहे.
नदी पात्राच्या पलीकडील लोकांचे माझ्या ताब्यातील मळई जमीन त्यांना मिळण्याचे अर्ज कलम ३२ अन्वये फेटाळले आहेत. त्यामुळे
अर्जाच्या अनुषंगाने आज पर्यंत सुमारे ४ वेळा स्थळपाहणी झाली आहे. सर्व रिपोर्ट नुसार मळई जमीन माझ्या गटालगत आहे.
मी कलम 32,33 तसेच महसुल परिपत्रक क्रमांक 5 दिलेले आहे. माझा पुर्ण अर्ज कायदेशीर आहे. परंतु दुर्दैव असे आहेत की वाळूमाफिया आणि त्यांचा वाली असणारा स्थानिक आमदार हे सर्व महसुल कलेक्टर बरोबर हातमिळवणी करून बसले आहेत त्यामुळे माझा अर्ज मुद्दाम प्रलम्बीत ठेवला आहे.
काय करू मी आता इथे कुंंपणच शेत खात आहे.

tenancy act...protected tenanants right was not recorded till 1957....the land transfered to salt deptt in the year 1953....limitation of claiming deemed purchasers right is valid afterwords is it possible?...the same land was not utilised for the purpose for which was acquired..in the year1982 same land transfered to CIDCO....till date cidco has not utilized land..the same was transfered to New mumbai corporation...a piece of 5 acres is utilised by nmmc...rest is not utilised for development any kind till date...can we claim the PROTECTED TENANTS right 32g..now?...now LAQ officer says your are liable to have claim of 12.5p.c.benifits..as per nmmc.norms..is it possible to have all land to back to P.T.?would like to meet you for cosultation...reply your availability..comming accordingly...thanks,regards....inamdar.

ग्रामपंचायत हद्दीत संभाव्य बिनशेती म्हणजे काय ?
एक शेतकरी जर त्याची 6 गुंठे जिरायत शेतजमीन संभाव्य बिनशेती म्हणून विकायला तयार आहे मला ती शेत
जमीन निवासी कारणासाठी घ्यायची आहे परंतु मी शेतकरी नाही आणि माझ्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नाही.सदर शेतजमीन खरेदी करावी काय ?

जमिनीचे एकत्रीकरण झाल्या नंतर दोन्ही खातेदाराला समान जमिन मिळते काय?
म्हणजे त्यांचा एकत्रीकरणाच्या अगोदरची जमिन त्यांना परत मिळते की पू्रण जमिनीत दोघांचा समान हक्क पडतो

जमिनीच्या ७/१२ वर माझे नाव जगन्नाथ नामु पवार असे आहे परंतु इतर सर्व कागदपत्रावर आधार कार्ड ,शाळेचा दाखला,
पॅन कार्ड वर नाव जगन्नाथ नामदेव पवार असे आहे
तरी मला ७/१२ वर नाव माझे नाव जगन्नाथ नामदेव पवार (नामु चे नामदेव )असे करण्यासाठी काय करावे लागेल .
जमीन वडिलार्जित आहे .

म ज म अ १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये , लेखन प्रमाद दुरुस्तीचा अर्ज तहसीलदार यांचेकडे करा

माझे आजोबा कुलकर्णी इनाम जमिनी ला कुळ होते. नंतर तेहसिल दार यांनी ३२ ग या इनाम जमिनीला लागू नसलेले कलम अंतर्गत चौकशी करून कुळ बेदखल केले. परंतु त्या पूर्वीही आणि त्या नंतरही शासकीय खंड भरून ती जमीन आजोबा वहिवाट करत होते ७/१२ सादरी तशी नोंद आहे. १९७२ ला मा. प्रांत साहेबांनी ऑर्डर काढून आजोबांना व बाकी इतर जणांना कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यास सांगितली ऑर्डर तेहसील दार साहेब यांच्या नावे होते मूळ ऑर्डर ची प्रत आमच्याकडे आहे. ऑर्डर मध्ये आजोबांचे नाव कुळ म्हणून दाखल करण्यात यावे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु तशी काही कार्यवाही त्यांनी पुढे केली नाही.
१९७९ ला आजोबांनी तहसील दारंच्य परवानगी ने कब्ज हक्काची रक्कम भरली परंतु अजनाते पणी पुढील कार्यवाही करायची राहून गेली तरी आजोबा तिथून पुढे त्याचा प्रत्येक वर्षी त्याचा खंड भरत होते तशा पावत्या आहेत.
पुढे जाऊन वडिलांनी त्या जमिनीची मागणी केली ती मागणी प्रांत साहेबांनी मान्य करून त्या कारणी बुडीत खंडाचे २० rs चालना द्वारे भरून घेतले व तहसील दारांना पुढील कार्यवाही करून अहवाल त्वरित सादर करायला सांगितला.
तहसील दारांनी ती फाईल खूप वर्ष कोणतीच कारवाई न करता स्वतः कडे ठेवली खूप पाठपुरावा करून देखील उत्तर मिळाले नाही लेखी अर्ज करता फाईल गहाळ झाली वाळविणे खाल्ली असा शेरा देण्यात आला.
पुन्हा परत जमीन नावे करण्या कामी अर्ज केला असता कोणतीच कारवाई न करता चुकीच्या पद्धतीने बेदखल केलेल्या कुळाचा हवाला देण्यात आला परंतु नंतर च्यां प्रांत साहेबांच्या कुळ दाखल करण्याच्या ऑर्डर कडे लक्ष दिले नाही पुरेस म्हणणं ऐकून घेतले नाही.
पुढे जाऊन वडिलांनी परत प्रांत साहेबांकडे मागणी केली असता त्यांनी खूप वेळ झाला असा निकाल दिला.
वास्तविक आजोबा त्या जमिनीचे कुळ आहेत याकडे लक्ष दिले नाही.
प्रांत साहेबांच्या निकालाच्या २० दिवसात मूळ वतनदार की ज्याने १९४८ पासून कधीच जमिनीचा भोगवटा केला नाही किंवा कसलेच भोगवटा मूल्य कधी शासन दरबारी जमा केले नाही अश्या इसमाने तहसील दारांकडून स्वतः नावे ऑर्डर करून घेतली. व त्या आधी १ वर्षा पूर्वी एका इसमाला सरकारी अकरि पड शेरा जमिनीवर असताना साठे खत करून दिले.
आम्ही काय करावे आमचं सर्व कुटुंब त्या जमिनीवर अवलंबून आहे.

As per Bombay Pargana and Kulkarni Watan (Abolition) Act १९५१ च्या कलम ८ नुसार , कुलकर्णी वाटण जमीन निर्धारित दिनांकास , त्रयस्थ व्यक्तीस कायदेशीर रित्या कसण्यासाठी दिली असल्यास , अशी मिळकत /जमिनीस , मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या तरतुदी , कुल व जमिनीच्या धारकास त्यांचे हक्क व जबाबदारी संदर्भात लागू असतील .
आपले जमिनीचे कुल असल्याचे प्रांत साहेबांनी जाहीर केले होते . केवळ त्यांचे नाव ७/१२ सादरी दाखल केले नाही म्हणून , आपला कुल मी हणून असलेला हक्क कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही . तहसीलदात यांचे आदेश आवाहणीत करा . ( अपील करा )
मात्र आपले प्रश्नात आपण नमूद केले आहे कि , जमीन सरकारी नोकरी पड असताना , , साठे खत करून , त्रयस्थ पक्ष हिट संबंध निर्माण केले .
जर आपले आजोबा या जमिनीचे कुल होते व जामीन कस्त होते तर जमीन पड म्हणून कशी नोंद झाली? आजोबांनी जमीन कसली नाही का ?
तहसीलदार यांनी पूर्वाश्रमीचे वतनदारास ५ वर्षे होऊन गेल्यानंतर ( हा कायदा अमलात आल्या नंतर ) पुनर्प्रदान कशी केली ? हा तहसीलदार यांचा आदेश अहवानीत करा .

महोदय
अस्थाई पद हे किती दिवसांन करीता असते ...... कारण माझ्या वडीलांनी नगर पालीकेत ३४ वर्ष अखंडीत सेवा केली आहे. त्यांना ४ पे, ५ पे, ६पे.. देण्या अले आहेत परंतु अत्ता निवृत्ती वेतन देण्यास नगरपालीका तयार नाही . तरी यावर आपले मार्गदर्शन मिळावे
9028551283

अस्थायी पद जो पर्यन्त , संबंधित विभाग स्थायी करत नाही तो पर्यंत अस्थायी पद राहू शकते .

एखाद्या व्यक्तीने फेब २००८ वर्षाचे खरीदीखत ने जमीन नवे करण्यास अर्ज दिला आहे तर त्या नुसार फेरफार नोंद दाखल करून मंजूर करतात येईल का

होय
नोंदणीकृत खरेदी खतास मुदतीच्या कायदा च्या तरतुदी लागू होत नाहीत

सर,मी एक सुशिक्षित बेरोजगार द्राक्ष शेती करत आहे परंतु शेतामध्ये जाणे रस्त्यामुळे अश्यक्यप्राय झाले आहे त्यामुळे ट्रकटर उपलब्ध असून रास्ता नसलेने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे तहसील ऑफिसेस मध्ये गेलो कि दावा कर वकील द्या अशी उत्तरे मिळतात काय करावे लागेल .

आपले शेतात जाण्यासाठी पूर्वी कोणत्या रस्त्याचा वापर करत होता ?
मामलतदार कायदा १९०५ नुसार , शेतात जाण्यासाठी , पारंपरिक रास्ता आल्यास त्याचा वापर , करता येतो .
जर असा पारंपरिक रस्ता नसेल तर , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत , शेतात जाण्यासाठी शेजारी शेतकऱ्याच्या , बांधावरून जाण्यासाठी आपण मार्ग मागू शकता .
मात्र ट्रॅक्टर ने जाण्या साठीचा मार्ग मिळू शकत नाही

सेवेत नवीन रूजू झालेल्या कर्मचार्यांना अर्जित रजा केंव्हा पासून लागू होतात किंवा कधी पासून देय असतात?

सेवेत हजर झाल्यापासून ६ महिन्याची सेवा पूर्ण झाली कि , १५ दिवस रजा , कर्मचाऱ्याच्या नावे संचित ( जमा ) होते .

महोदय,
जर एखाद्या अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवेत राहून किंवा अध्ययन रजा न घेता
उच्च शिक्षण घ्यावयाचे आहे. तर त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?
जसे Appointment Authority किंवा Office Head. तसेच परवानगी द्यावयाची झाल्यास
कोणत्या नियमान्वये याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.

सेवेत राहून अध्ययन रजा घ्याची असल्यास , त्याचा परिणाम त्याचे नियमित कामावर होता काम नये .

या अटीवर , कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख , परवानगी देतात . या बाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा शासन निर्णय आहे . ( सदर शासन निर्णय माझ्याकडे नाही )

विर प्रकल्पात जमिन संपादीत करण्यात आली असून
सदर जमिण दुसऱ्या ठिकाणी मिळण्यासाठी काय केले पाहिजे

ज्यावेळी जमीन संपादन झाली असलं त्यावेळेस , तत्कालीन पुनर्वसन कायदा संपादनास लागू केला असल्यास , आपणास पर्यायी जमीन मिळू शकते . मात्र आपण त्यावेळी जमीन मिळणेबाबतची मागणी केली होती का ?

सर, मी एक गुंठेवारी प्लॉट खरेदी केला आहे. पण प्लॉट चा मालक रजस्ट्री करण्याअगोदर मरण पावला. त्या मालकाला 2 मुले आहेत व त्यांचा फेरफार झालेला नाही. मुले प्लॉट देण्यासाठी तयार आहेत पण त्यांच्याही नावावर प्लॉट नाही. माझ्या नावावर होईल का? माझ्या नावी करण्यासाठी काय करावे लागेल?

मुले भूखंड आपले नावावर करून देण्यासाठी तयार असतील तर , प्रथम वारस नोंद लावून घ्या व मुलांची नावे ७/१२ ( मिळकत पत्रिकेवर ) लावून घ्या .
जर मुले तयार नसतील तर , ओतले कड़े जमीन खरेदी केल्याबाबत साठेकरार आहे का ? खरेदी किंमत धनादेशाद्वारे दिली असल्यास , आपण न्यायायालयात दावा दाखल करा

Sir amchya purvjanna madad mas inam 2 jam in Hyderabad KUL kayda antargat (1950) special tribunal yanche samaksh sale deed ne kharedi keli ahe amche purvajanche nave protected tenant hoti tar hi sale deed kaydeshir she ka Sale deed 11/08 /1958 la Salle ahe

सर नमस्कार
मी बाहेर गावी राहत असल्याने, ग्रामपंचायत च्या मदतीने माझ्या खासगी गटात जिल्हा परिषद शाळेचे अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे परंतु याबाबत कुठलाही ठराव अथवा भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. माझे 9 गुंठे इतके क्षेत्र आहे त्यापैकी 3 गुंठ्यांत अतिक्रमण आहे. काय करावे

अतिक्रमण केले आहे . आपण प्रथम जिल्हा परिषद , पंच्यात समिती , संबंधित शाळा यांना , अतिक्रमण काढून टाकणे बाबत नोटीस पाठवा . त्यांनी ना काढून टाकल्यास , दिवाणी दावा दाखल करा

आदरणीय सर नमस्कार मी गोकुळवाडी /फतियाबाद गंगापुर औरंगाबाद येथील रहिवाशी आहे इस्माइलपुर गावठान बैचिराग गाँव आहे गाव नकाशा मध्ये गट नंबर नाहि त्याचे सर्वे नंबर गट नंबर साठी कोनाकडे आर्ज करावे याचे मार्गदर्शन दिल्यास शासकिय मालमत्ता वर झालेले अतिक्रमण हटवण्यास मद्दत होईल धन्यवाद

गाव नकाशात मध्ये , गावठाणाचा गट नम्बर नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे असे मी समजतो . गावठाणासाठी गट नम्बर नसतो .

नमस्कार,
मला
महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 29/08/2018 ची कॉपी हवी आहे तसेच पोटखराब लागवडयोग्य नोंद करणेसाठीची कार्यपद्धती व काल मर्यादा व विहीत अर्जाचा नमुना व संबधित विभाग याची माहिती मिळावी.

आपण शासनाचे संकेत स्थळ अथवा महसूल विभाग यांचेकडून प्राप्त करून घ्या

सर, आमचा वारस तपास झालेला आहे तरी काही ७/१२ वरती आम्हा सर्व भावांची आडनावे हि वर्णाक्षरे प्रमाणे चुकीची दिसत आहेत .तसेच आमच्या राहत्या घराचा ७/१२ अजून आमच्या आजोबांचे नावावरती दिसत आहे आणि त्यांमध्ये आजोबांचे आडनाव हे " झिम्ब्रे" न लागता ते "सोगम" लागले

लेखन प्रमाद दुरुस्तीसाठी , तहजसिलदार यांचेकडे अर्ज करा

सर, आम्ही ३ सहकारी मिळून ४००० चौरस फूट क्षेत्राचा भूखंड ग्रामपंचायत हद्दीत घेत आहोत.
खरेदी करताना प्रत्येकाचा स्वतंत्र ७/१२ होईल का ? त्यासाठी काय कायदेशीर पूर्तता आवश्यक आहेत ?

१. भूखंड जर मंजूर न्यासातील असेल तर , स्वतंत्र ७/१२ , नियोजन प्राधिकरी यांचे परवानगीशिवाय होणार नाही .
२. भूखंड जर गावठाणातील असेल तर त्यास ७/१२ असणार नाही , ग्राम पंचायत मिळकत पत्रिका असेल .
३. भूखंड अद्यापही शेती ( बिनशेती झालेला नसेल ) असेल व निवासी , औद्योगिक किंवा वाणिज्य जमीन वापर विभागातील असेल तर स्वतंत्र ७/१२ होऊ शकतो . जर नसेल तर , जमीन खरेदीही करता येणार नाही . तुकडेबंदी कायदेही बाधा येऊ शकते

मी राजगुरुनगर येथील रहिवासी असुन माझ्या आजोबांनी 2एकर 6गुंठे शेतजमीन सन 1944 रोजी खरेदी घेतली होती पण सन 1977 ला गटवारी झाली व 7/12 ला फक्त 67 गुंठे क्षेत्र लागले आहे तर 19 गुंठे क्षेत्राचे काय झाले कळत नाही क्रुपया मार्गदर्शन करा

गटवार झाल्यावर लगेच हरकत घेणे आवश्यक होते . आता सध्या काहीही करता येणार नाही

ग्रामीण (तहसील) हद्दीतील भागातील तेरा गुंठे जमीन, एन ए करणे करीता तुकडे जोड, तुकडे बंदी, नियमांतर्गत तहसीलदारांना जे अधिकार आहे त्या संदर्भातील शासन निर्णय मिळणेबाबत.. म्हणजे तहसीलदार N.Aकरू शकतात अशा पद्धतीचा जीआर.

कृपया म ज म अ १९६६ चे कलम ४२ ड/ ४२ क वाचा

नमस्कार सर माझा प्रश्न असा आहे की, माझे वडील शासकीय सेवेत असताना सन २०११ मध्ये मरण पावले होते, माझी आई त्यापुर्वीच म्हणजे १९९८ मध्ये मरण पावली. आमची आई मरण पावल्या नंतर वडीलांनी दुसरे लग्न केले होते, दुसऱ्या पत्नी पासून त्यांना दोन मुले झाली होती, ( वडील वारल्यानंतर मी काका कडे ग्रामीण भागात वास्तव्यास होती) वडील वारल्यानंतर दुसऱ्या पत्नीने कोर्टाचे वारस प्रमाणपत्र काढले व माझ्या​ अज्ञान पणाचा फायदा घेत सर्व आर्थिक लाभाचे हक्क सोड स्वाक्षऱ्या घेतल्या, व दुसऱ्या पत्नीने स्वतःचे मुलाचे नांव अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी अर्ज केला, त्या अनुषंगाने विचारायचे आहे की, मी पहील्या पत्नीची मुलगी म्हणून मला अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी हक्क सांगता येईल का ? कींवा कसे कृपया मार्गदर्शन करावे.

अज्ञानपणाचा फायदा घेतला म्हणजे , आपण आपल्या सावत्र बहिणीस/ भावास अनुकंपातत्वार नोकरीसाठी संमती दिली त्यावेळेस आपण अज्ञान ( १८ वर्षे ) कमी वयाचे होतात का ?
जर अज्ञान नसाल तर आता काही करता येणार नाही

३० जून २०१६ पुणे विभागीय कार्यालयातून माझे
पदोन्नतीने वर्ग २ नायबतहसिदार पदावर प्रमोशन झाले आहे परंतु माझे आमचे बॅच मधील कोणाचेही ग्याझेटेड ऑफिसर म्हणून ग्याझेट (राजपत्रित अधिकारी म्हणून राजपत्र झाले नाही किंवा मला त्याची प्रत मिळाली नाही काय करावे ? मी आता राजपत्रित अधिकारी कि अराजपत्रीत अधिकारी याचा बोध होत नाही कृपया मार्गदर्शन व्हावे

राजपत्रात आपले नाव प्रसिद्ध झाले नाही म्हणून आपण राजपत्रित अधिकारी नाही असा होत नाही . आपण राजपत्रित अधिकारी आहेत .
कृपया आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , नियम ९(२०)आपण वाचावे .आपल्याला अजून या बाबत स्पष्ट येईल