[Ctrl+G for Marathi/English]

जमिनीच्या ७/१२ वर माझे नाव जगन्नाथ नामु पवार असे आहे परंतु इतर सर्व कागदपत्रावर आधार कार्ड ,शाळेचा दाखला,
पॅन कार्ड वर नाव जगन्नाथ नामदेव पवार असे आहे
तरी मला ७/१२ वर नाव माझे नाव जगन्नाथ नामदेव पवार (नामु चे नामदेव )असे करण्यासाठी काय करावे लागेल .
जमीन वडिलार्जित आहे .

म ज म अ १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये , लेखन प्रमाद दुरुस्तीचा अर्ज तहसीलदार यांचेकडे करा

माझे आजोबा कुलकर्णी इनाम जमिनी ला कुळ होते. नंतर तेहसिल दार यांनी ३२ ग या इनाम जमिनीला लागू नसलेले कलम अंतर्गत चौकशी करून कुळ बेदखल केले. परंतु त्या पूर्वीही आणि त्या नंतरही शासकीय खंड भरून ती जमीन आजोबा वहिवाट करत होते ७/१२ सादरी तशी नोंद आहे. १९७२ ला मा. प्रांत साहेबांनी ऑर्डर काढून आजोबांना व बाकी इतर जणांना कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यास सांगितली ऑर्डर तेहसील दार साहेब यांच्या नावे होते मूळ ऑर्डर ची प्रत आमच्याकडे आहे. ऑर्डर मध्ये आजोबांचे नाव कुळ म्हणून दाखल करण्यात यावे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु तशी काही कार्यवाही त्यांनी पुढे केली नाही.
१९७९ ला आजोबांनी तहसील दारंच्य परवानगी ने कब्ज हक्काची रक्कम भरली परंतु अजनाते पणी पुढील कार्यवाही करायची राहून गेली तरी आजोबा तिथून पुढे त्याचा प्रत्येक वर्षी त्याचा खंड भरत होते तशा पावत्या आहेत.
पुढे जाऊन वडिलांनी त्या जमिनीची मागणी केली ती मागणी प्रांत साहेबांनी मान्य करून त्या कारणी बुडीत खंडाचे २० rs चालना द्वारे भरून घेतले व तहसील दारांना पुढील कार्यवाही करून अहवाल त्वरित सादर करायला सांगितला.
तहसील दारांनी ती फाईल खूप वर्ष कोणतीच कारवाई न करता स्वतः कडे ठेवली खूप पाठपुरावा करून देखील उत्तर मिळाले नाही लेखी अर्ज करता फाईल गहाळ झाली वाळविणे खाल्ली असा शेरा देण्यात आला.
पुन्हा परत जमीन नावे करण्या कामी अर्ज केला असता कोणतीच कारवाई न करता चुकीच्या पद्धतीने बेदखल केलेल्या कुळाचा हवाला देण्यात आला परंतु नंतर च्यां प्रांत साहेबांच्या कुळ दाखल करण्याच्या ऑर्डर कडे लक्ष दिले नाही पुरेस म्हणणं ऐकून घेतले नाही.
पुढे जाऊन वडिलांनी परत प्रांत साहेबांकडे मागणी केली असता त्यांनी खूप वेळ झाला असा निकाल दिला.
वास्तविक आजोबा त्या जमिनीचे कुळ आहेत याकडे लक्ष दिले नाही.
प्रांत साहेबांच्या निकालाच्या २० दिवसात मूळ वतनदार की ज्याने १९४८ पासून कधीच जमिनीचा भोगवटा केला नाही किंवा कसलेच भोगवटा मूल्य कधी शासन दरबारी जमा केले नाही अश्या इसमाने तहसील दारांकडून स्वतः नावे ऑर्डर करून घेतली. व त्या आधी १ वर्षा पूर्वी एका इसमाला सरकारी अकरि पड शेरा जमिनीवर असताना साठे खत करून दिले.
आम्ही काय करावे आमचं सर्व कुटुंब त्या जमिनीवर अवलंबून आहे.

महोदय
अस्थाई पद हे किती दिवसांन करीता असते ...... कारण माझ्या वडीलांनी नगर पालीकेत ३४ वर्ष अखंडीत सेवा केली आहे. त्यांना ४ पे, ५ पे, ६पे.. देण्या अले आहेत परंतु अत्ता निवृत्ती वेतन देण्यास नगरपालीका तयार नाही . तरी यावर आपले मार्गदर्शन मिळावे
9028551283

एखाद्या व्यक्तीने फेब २००८ वर्षाचे खरीदीखत ने जमीन नवे करण्यास अर्ज दिला आहे तर त्या नुसार फेरफार नोंद दाखल करून मंजूर करतात येईल का

सर,मी एक सुशिक्षित बेरोजगार द्राक्ष शेती करत आहे परंतु शेतामध्ये जाणे रस्त्यामुळे अश्यक्यप्राय झाले आहे त्यामुळे ट्रकटर उपलब्ध असून रास्ता नसलेने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे तहसील ऑफिसेस मध्ये गेलो कि दावा कर वकील द्या अशी उत्तरे मिळतात काय करावे लागेल .

महोदय,
जर एखाद्या अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवेत राहून किंवा अध्ययन रजा न घेता
उच्च शिक्षण घ्यावयाचे आहे. तर त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?
जसे Appointment Authority किंवा Office Head. तसेच परवानगी द्यावयाची झाल्यास
कोणत्या नियमान्वये याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.

विर प्रकल्पात जमिन संपादीत करण्यात आली असून
सदर जमिण दुसऱ्या ठिकाणी मिळण्यासाठी काय केले पाहिजे

ज्यावेळी जमीन संपादन झाली असलं त्यावेळेस , तत्कालीन पुनर्वसन कायदा संपादनास लागू केला असल्यास , आपणास पर्यायी जमीन मिळू शकते . मात्र आपण त्यावेळी जमीन मिळणेबाबतची मागणी केली होती का ?

सर, मी एक गुंठेवारी प्लॉट खरेदी केला आहे. पण प्लॉट चा मालक रजस्ट्री करण्याअगोदर मरण पावला. त्या मालकाला 2 मुले आहेत व त्यांचा फेरफार झालेला नाही. मुले प्लॉट देण्यासाठी तयार आहेत पण त्यांच्याही नावावर प्लॉट नाही. माझ्या नावावर होईल का? माझ्या नावी करण्यासाठी काय करावे लागेल?

मुले भूखंड आपले नावावर करून देण्यासाठी तयार असतील तर , प्रथम वारस नोंद लावून घ्या व मुलांची नावे ७/१२ ( मिळकत पत्रिकेवर ) लावून घ्या .
जर मुले तयार नसतील तर , ओतले कड़े जमीन खरेदी केल्याबाबत साठेकरार आहे का ? खरेदी किंमत धनादेशाद्वारे दिली असल्यास , आपण न्यायायालयात दावा दाखल करा

Sir amchya purvjanna madad mas inam 2 jam in Hyderabad KUL kayda antargat (1950) special tribunal yanche samaksh sale deed ne kharedi keli ahe amche purvajanche nave protected tenant hoti tar hi sale deed kaydeshir she ka Sale deed 11/08 /1958 la Salle ahe

सर नमस्कार
मी बाहेर गावी राहत असल्याने, ग्रामपंचायत च्या मदतीने माझ्या खासगी गटात जिल्हा परिषद शाळेचे अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे परंतु याबाबत कुठलाही ठराव अथवा भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. माझे 9 गुंठे इतके क्षेत्र आहे त्यापैकी 3 गुंठ्यांत अतिक्रमण आहे. काय करावे

अतिक्रमण केले आहे . आपण प्रथम जिल्हा परिषद , पंच्यात समिती , संबंधित शाळा यांना , अतिक्रमण काढून टाकणे बाबत नोटीस पाठवा . त्यांनी ना काढून टाकल्यास , दिवाणी दावा दाखल करा

आदरणीय सर नमस्कार मी गोकुळवाडी /फतियाबाद गंगापुर औरंगाबाद येथील रहिवाशी आहे इस्माइलपुर गावठान बैचिराग गाँव आहे गाव नकाशा मध्ये गट नंबर नाहि त्याचे सर्वे नंबर गट नंबर साठी कोनाकडे आर्ज करावे याचे मार्गदर्शन दिल्यास शासकिय मालमत्ता वर झालेले अतिक्रमण हटवण्यास मद्दत होईल धन्यवाद

नमस्कार,
मला
महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 29/08/2018 ची कॉपी हवी आहे तसेच पोटखराब लागवडयोग्य नोंद करणेसाठीची कार्यपद्धती व काल मर्यादा व विहीत अर्जाचा नमुना व संबधित विभाग याची माहिती मिळावी.

सर, आमचा वारस तपास झालेला आहे तरी काही ७/१२ वरती आम्हा सर्व भावांची आडनावे हि वर्णाक्षरे प्रमाणे चुकीची दिसत आहेत .तसेच आमच्या राहत्या घराचा ७/१२ अजून आमच्या आजोबांचे नावावरती दिसत आहे आणि त्यांमध्ये आजोबांचे आडनाव हे " झिम्ब्रे" न लागता ते "सोगम" लागले

लेखन प्रमाद दुरुस्तीसाठी , तहजसिलदार यांचेकडे अर्ज करा

सर, आम्ही ३ सहकारी मिळून ४००० चौरस फूट क्षेत्राचा भूखंड ग्रामपंचायत हद्दीत घेत आहोत.
खरेदी करताना प्रत्येकाचा स्वतंत्र ७/१२ होईल का ? त्यासाठी काय कायदेशीर पूर्तता आवश्यक आहेत ?

१. भूखंड जर मंजूर न्यासातील असेल तर , स्वतंत्र ७/१२ , नियोजन प्राधिकरी यांचे परवानगीशिवाय होणार नाही .
२. भूखंड जर गावठाणातील असेल तर त्यास ७/१२ असणार नाही , ग्राम पंचायत मिळकत पत्रिका असेल .
३. भूखंड अद्यापही शेती ( बिनशेती झालेला नसेल ) असेल व निवासी , औद्योगिक किंवा वाणिज्य जमीन वापर विभागातील असेल तर स्वतंत्र ७/१२ होऊ शकतो . जर नसेल तर , जमीन खरेदीही करता येणार नाही . तुकडेबंदी कायदेही बाधा येऊ शकते

मी राजगुरुनगर येथील रहिवासी असुन माझ्या आजोबांनी 2एकर 6गुंठे शेतजमीन सन 1944 रोजी खरेदी घेतली होती पण सन 1977 ला गटवारी झाली व 7/12 ला फक्त 67 गुंठे क्षेत्र लागले आहे तर 19 गुंठे क्षेत्राचे काय झाले कळत नाही क्रुपया मार्गदर्शन करा

गटवार झाल्यावर लगेच हरकत घेणे आवश्यक होते . आता सध्या काहीही करता येणार नाही

ग्रामीण (तहसील) हद्दीतील भागातील तेरा गुंठे जमीन, एन ए करणे करीता तुकडे जोड, तुकडे बंदी, नियमांतर्गत तहसीलदारांना जे अधिकार आहे त्या संदर्भातील शासन निर्णय मिळणेबाबत.. म्हणजे तहसीलदार N.Aकरू शकतात अशा पद्धतीचा जीआर.

कृपया म ज म अ १९६६ चे कलम ४२ ड/ ४२ क वाचा

नमस्कार सर माझा प्रश्न असा आहे की, माझे वडील शासकीय सेवेत असताना सन २०११ मध्ये मरण पावले होते, माझी आई त्यापुर्वीच म्हणजे १९९८ मध्ये मरण पावली. आमची आई मरण पावल्या नंतर वडीलांनी दुसरे लग्न केले होते, दुसऱ्या पत्नी पासून त्यांना दोन मुले झाली होती, ( वडील वारल्यानंतर मी काका कडे ग्रामीण भागात वास्तव्यास होती) वडील वारल्यानंतर दुसऱ्या पत्नीने कोर्टाचे वारस प्रमाणपत्र काढले व माझ्या​ अज्ञान पणाचा फायदा घेत सर्व आर्थिक लाभाचे हक्क सोड स्वाक्षऱ्या घेतल्या, व दुसऱ्या पत्नीने स्वतःचे मुलाचे नांव अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी अर्ज केला, त्या अनुषंगाने विचारायचे आहे की, मी पहील्या पत्नीची मुलगी म्हणून मला अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी हक्क सांगता येईल का ? कींवा कसे कृपया मार्गदर्शन करावे.

अज्ञानपणाचा फायदा घेतला म्हणजे , आपण आपल्या सावत्र बहिणीस/ भावास अनुकंपातत्वार नोकरीसाठी संमती दिली त्यावेळेस आपण अज्ञान ( १८ वर्षे ) कमी वयाचे होतात का ?
जर अज्ञान नसाल तर आता काही करता येणार नाही

३० जून २०१६ पुणे विभागीय कार्यालयातून माझे
पदोन्नतीने वर्ग २ नायबतहसिदार पदावर प्रमोशन झाले आहे परंतु माझे आमचे बॅच मधील कोणाचेही ग्याझेटेड ऑफिसर म्हणून ग्याझेट (राजपत्रित अधिकारी म्हणून राजपत्र झाले नाही किंवा मला त्याची प्रत मिळाली नाही काय करावे ? मी आता राजपत्रित अधिकारी कि अराजपत्रीत अधिकारी याचा बोध होत नाही कृपया मार्गदर्शन व्हावे

if employee is alive and he his change nomination of first wife and gives nomination of second wife. he does not gives second marrage certificate.

Nominee is trustee for legal heirs . He cannot inherit a property .
In this case , employee is alive ., He has applied for a change of nominee . If he dies , then only , question of nominee claiming property/economic benefits to nominee will arise . As said earlier , nominee is a legal trustee for legal heirs . he/she cannot get economic benefits .
In a a case before you , you can summon first wife too before the change of nomination . Or ask employee to produce , whether his first marriage has been dissolved or he has divorced his first wife.

सर..
मी भारतीय शशस्त्र सेनेत कार्यरत एक सैनिक आहे..मी भूमिहीन आहे..माझ्या गावात गायरानाची जमीन आहे.ती मला शेतीसाठी मिळू शकते का..त्यासाठी काय करावे लागेल...कृपया मार्गदर्शन करावे .

सध्या गायरान जमीन वैयक्तिक कारणासाठी शासनाकडून प्रदान करण्यात येत नाही . मात्र आपणास अन्य सरकारी जागा मिळू शकते .

नमस्ते, विक्री मनाई हुकूम असताना देखील जमीन विक्री करून नोंद झाली आहे,रजिस्ट्रार कडे पण खरेदीची नोंद आहे।पण अशी नोंद होणे शक्य नाही तरीपण झाली आहे,तर त्यासाठी कुठे आणि कशी कार्यवाही करावी

ज्या न्यायालयाने मनाई हुकूम दिला होता , गत्य न्यायालयाचे निदर्शनास हि बाब आणून द्या

पतसंस्थेतुन राजीनामा देऊन सरकारी नोकरी मिळालेल्या कर्मचाऱ्याने पतसंस्थेकडे रजा रोखीकरण म्हणून ०३ महिन्याच्या पगाराची मागणी केली आहे तरी या कर्मचाऱ्यास सदर लाभ डे आहे का

मी महसूल खात्यामधून सेवानिवृत्त झालो असून, मला घरबांधणी अग्रिम कर्ज पूर्तता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. मी कुणाकडे अर्ज करू? मार्गदर्शन करावे.

सर नमस्कार
महसूल विभागातिल गाव कामगार म्हणजे कोतवाल तसेच गावाचा पोलीस पाटील यांनी शासकीय कामात अनियमितता किंवा दुर्लक्ष केले अशावेळी त्यांना निलंबित करता येते ❓

मी व माझी पत्नी सध्या निवृत्तीमुळे मुक्काम नाशिक ह्यांचा भुसावळ तालुक्यात साकेगाव शिवारात स नं ३०७/३ मध्ये प्लॉट २१ आहे. मला असे कळले आहे कि तेथील कोणी दलाल संगनमताने आमचा प्लॉट खोट्या साह्य कागदपत्रे करून विकण्याच्या तयारीत आहे. त्याबाबत दुय्यम निबंधक भुसावळ ह्यांच्याकडे तक्रार अर्जही पाठविला आहे. ह्याबाबत अजून कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे ह्याची तक्रार करावी ह्याचे मार्गदर्शन करावे. तसेच महसूल खाते आमच्या पासपोर्ट व आधार कार्ड ची नोंद ७/१२ ला जोडू शकेल का जेणेकरून अपप्रकार टाळू शकेल. आपला इमेल मिळाल्यास संबंधित कागदपत्रे पाठवता येतील. तसेच प्लॉट ची पुनर्मोजणी कोण करून देईल ??
कृपया मार्गदर्शन करावे

माझ्या जन्मा नंतर जन्मदाते वडील सोडुन गेल्याने आईने दुसरे लग्न केले त्यामुळे माझ्या शाळेच्या दाखल्यावर दुसऱ्या वडिलांची जात टाकली आहे परंतु मी माझ्या मुलाच्या दाखल्यावर माझी मूळ जात नोंदविली आहे.मुलाचा दाखला काढताना माझ्या जन्मदात्या वडिलांच्या शाळेचा दाखला एका भावाचा शाळेचा दाखला ज्याच्या वर आमची जन्म जात आहे ती व जात प्रमाणपत्र तसेच माझ्या नावाचे gazZaet व माझा आताचा दाखला लावला होता परंतु आता माझ्या मुलाचे कास्ट सर्टिफिकेट काढताना अडचण येत आहे अप्लिकेशन रिजेक्त करण्यात आले आहे काय करू उत्तर द्यावे प्लीज

माझे गावाकड़े घर आहे, घर बांधताना घराची भिंत 03 फुट ग्रामपंचायतच्या जागे मधे गेली आहे.
यामुळे काही आडचंण निर्माण होईल का.
जर झाली तर उपाय सांगा please.
आणि ती जागा नावावर करता येईल का?

नमस्कार सर
1943 साली माझ्या आजोबांनी त्यांच्या सख्या भावाला 98 रुपये दिले त्याबदल्यात त्यांच्या भावाने आजोबांना 82 आर क्षेत्रामधील दक्षिणेकडील 50 आर क्षेत्र 6 वर्ष मुदतीसाठी नगद गहन खत द्वारे लिहून दिले . झालेला दस्त बिगर रजिस्टर आहे . यांना त्याचे वडील साक्षीदार आहेत हे 3 घे म्हणजेच माझे आजोबा त्यांचे भाऊ आणि 2 घांचे वडील यांनी तलाठी साहेबांसमोर तो दस्त हजर केल्याने त्याचा फेरफार तलाठी साहेबांनी नोंदविला तो आज तागायत 7/12 सादरी आहे . परंतु आजोबाच्या भावाने त्याचा मोबदला आज तागायत आम्हाला दिलेला नाही .तर या संदर्भात आमची कलेक्टर साहेबाकडे दावा चालू आहे . आमचे नाव 7/12 सादरी इतर हक्कात आहे तर ते नाव मूळ मालक म्हणून 7/12 सादरी येण्यासाठी आम्ही काय करावे याचे योग्य ते मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभाग मधील लेखा लिपिक व वरिष्ठ लेखापाल या पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या हव्या आहेत.तसेच तंत्र शिक्षण संचनालय येथील वरिष्ठ लिपिक तथा लेखापाल या पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या हव्या आहेत

साहेब आमची वडिलोपार्जित जमीन माझया चुलत काकीच्या नांवावर आहे , माझे आजोबा व काकीचे सासरे सक्के भाऊ होते आणि माझ्या आजोबांचे नाव ७/१२ वरती सहाहिषेदार म्हणून आहे , परंतु माझे आजोबा मयत झाले आहेत, तर आम्हाला १/१२ वरती आमची सर्वांची नावे लावायची आहेत तर त्यासाठी माझ्या चुलत काकीची सहीची गरज आहे का , तसेच जमिनीचे वाटप करता येईल का कृपया मार्गदर्शन करावे धन्यवाद .

नमस्कार. मला O. B. C. महामंडळाकडून थेट कर्ज योजनेअंतर्गत रुपये 25000 मंजूर झालेले आहेत. त्यानुसार जामीनदाराच्या 7/12 उताऱ्यावर रुपये 25000 चा बोजा नोंद घेणे आवश्यक आहे. मात्र मा. तलाठी साहेब असे म्हणतात की रुपये 25000 चा बोजा नोंद करता येत नाही. त्यासाठी किमान 1 लाख रुपये रक्क्म असावी लागते असे शासकिय परिपत्रक आहे. तरी याविषयी खुलासा व्हावा.

सर,
माझे पणजोबा यांचे निधन हे १९७२ साली झाले आहे. परंतु
ह्याची नोंद कुठेही केली नाही. परंतु आता जमीन ला वारीस होण्यासाठी त्यांचा आता मुत्यू दाखला लागत आहे परंतु त्यांचा कुठेही नोंद नसल्यामुळे जमीन हि माझ्या आजोबांच्या नावावर होत नाही तर आता यासाठी काय आणि असे करणे सोयीचे होईल.
कोर्टातून असा दाखला मिळेल का?? जर हो तर कसा मिळेल

कृपया मार्गदर्शन करावे

नमस्कार साहेब,
माझ्या क्षेत्रातून हायवे गेला आहे त्यात माझी ९० गुंठे क्षेत्र माझ्या७/१२ वरून कमी झाले आहे. पण प्रत्येक्षात माझी 35 आणि शेजारील गटातील 55 गुंठे गेली आहे. आम्ही बाहेर आपआपसात तडजोड पत्र करून मोबदला वाटुन घेतला होता. पण आता पुर्ण 90 गुंठे क्षेत्र माझ्या 7/12 वरती नोंद झाली आहे व त्यामुळे माझे क्षेत्र कमी झाले आहे. तरी आता 7/12 बरोबर करून घेणे साठी काय करावे लागेल क्रुपया मार्गदर्शण करावे.

आदरणीय सर, माझ्या आईची अमरावती जिल्ह्यात ५ एकर भोगवाटदार २ जमिन आहे. आईच्या मृत्युनंतर आम्ही तलाठ्याकडे वारसनोंदी साठी सर्व कागदपत्र (मृत्यू दाखला, प्रतिज्ञापत्र, सर्व वारसांचे नाव पत्ता आधार कार्ड पुरावा इत्यादी) दिले. सर्व वारसदार रक्ताच्या नात्यातील असून एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत. जमिनी बाबय कोणताही वाद नाही.असे असून ही दोन महिने झाले तरी तलाठी वारस नोंद करण्यास टाळाटाळ करत आहे.त्यांनी आम्हांला Legal Heir Certificate कोर्टाकडून आणण्यास सांगितले.आमचे जमिनी बाबत कोणतेही वाद नसताना हे Certificate देणे गरजेचे आहे का? आमच्या आईची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जमिन होती त्यावर आमची वारस नोंद होऊन ७/१२ वर नावे सुद्धा लागली त्यासाठी आम्ही कोणतेही Legal Heir Certificate दिले नव्हते फक्त वर उल्लेख केलेले कागदपत्र दिले.मग इथे अमरावती ला का Legal Heir Certificate ची मागणी केली जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात महसूल खात्याचे एकच नियम असताना तलाठी महाशय जाणिवपूर्वक दिरंगाई करत आहे. Legal Heir Certificate हे खूप खर्चिक व वेळखाऊ procedure हे निरदर्श नास आणून दिल्यावर ही ते आपला हेका सोडायला तयार नाही.कृपया मार्गदर्शन करावे.

Sir,
Mi tal- walawa, dist- sangli madun aahe.
Aamchya gavi ek devasthan trust aahe ti 1952 pasun registered aahe tasech trust la inam 3 agriculture land aahe.
1952 pasun sadar trust la 3 trustees hote, 1984 madhye J.C.C. Pune yani new scheme keli tyapramane 3 trustees na remove karun new 5 trustees nemale.
Tya order la last chya trustees ni District Court, Sangli yethe challenge kele, D.C. sangli yani 1991 la matter remanded karun fresh enquiry chi order keli tasech "defecto manager or temporary panchas mhanun 5 paiki 2 trustees chi niyukti keli". Tyapaiki ek maze vadil (father) aahet.
2013 madhye dusarya trustee chi death zalya nantar aamhi B.P.T. Act 50 A(3) nusar scheme madhye durusti sathi Charity commissioner, sangli yanchyakade application kele parantu 2017 madhye Charity commissioner yani " District court ne remanded kelele matter ajun suru zale nahi tasech to matter sapadat nahi, asha condition madhye sadar application chalu shakat nahi" ashi order karun matter close kela aahe. Tasech sadar inam 3 agriculture land ha 1991 pasun mazya vadilanchya vahivatit aahe. Sir maze question ase aahet,
1) ya condition madhye aamhi kay karu shakto? Karan aata maze vadil pn aged aahet.
2) gavatil kahi lok aamhala vaglun new scheme sathi try karat aahet, asha condition madhye charity commissioner other lokani dakhal kelela scheme application manjur karu shaktat ka?
3) jo agriculture land aamhi kasat aahe tasech tyachya income cha audit report aajparyant aamhi charity commissioner office madhye dakhal kela aahe. To land aamchya kadun kadhun ghetla jau shakto ka?

1. सहकारी पतसंस्थेचे गहाणखत कर्जाची रक्कम पतसंस्थेच्या कार्यालयात रोख दिली जाते की पतसंस्थेचे ज्या बँकेत खाते आहे त्या बँकेचा चेक दिला जातो ?
2. पतसंस्था 6 लाख कर्जाची रक्कम पतसंस्थेच्या कार्यालयात रोख देऊ शकते का ?

सर,
मी एक na प्लॉट विकत घेत आहे.agreement of sale मध्ये मालकाने नावापुढे huf असे लिहिलेले आहे.सादर मालकाचे पॅन कार्ड पब huf चे आहे.परंतु सातबारा उतारा वर मालकाच्या नावापुढे huf(कर्ता)अशी नोंद नाहीये. सादर प्लॉट वर कर्ज मिळणे साठी मी बँकेकडे अर्ज केला आहे परंतु बँकेने

"जर मूळ मालक हा प्लॉट huf च्या कपॅसिटी मध्ये विकत असेल तर सातबारा वर सुद्धा नावापुढे huf अशी नोंद करून आणा किंवा अग्रीमेंट of sale मधून huf काढून correction deed करून आना असे सांगत आहे."

सादर जमीन हि त्यास वंशपरंपरेने आलेली आहे.

बँक सांगते ते बरोबरच आहे का?
कृपया मार्गदर्शन करावे.
धन्यवाद सर,

आपला विश्वासू,

अमोल गवांदे
संगमनेर

आदरणीय सर,
वडीलांच्या निधनानंतर वडिलोपार्जित जमिनीच्या 7/12 वर वारसाहक्काने ' मोठ्या भावाचे नाव ( कुटुंब प्रमुख) आणि इतर 6 ' अशी नोंद आहे. मोठय़ा भावाने मनमानी पद्धतीने ढोबळ वाटप केले असले तरी कागदोपत्री वाटणीपत्र्क करून दिले नाही. सदर प्रकरण तालुका दिवाणी न्यायालयात मागील 7 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
दरम्यानच्या काळात शासनाकडून मिळणारे विविध स्वरूपातील अनुदानाची रक्कम मात्र फक्त मोठ्या भावाच्या बँक खात्यात जमा होत असते. तहसीलदाराकडे हरकतीचा अर्ज देऊनही कार्यवाही झाली नाही.
प्राप्त अनुदान सर्व वारसदारांना समप्रमाणात वाटप व्हायला हवे अथवा अनुदान रक्कम शासनाला परत करण्यात यावी असे आम्हाला वाटते.
मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

30-40 वर्षापूर्वी आमच्या वडिलांनी गाव-शिवारातील एक शेतजमीन गहानखत करुन ताब्यात घेतली. दरवर्षी पिक-पाहणी अहवालात तशी नोंद होत राहीली. त्या नंतर काही वर्षांनी मुळ मालकाने ती जमीन परत घेतली. मात्र आजही सदर जमिनी च्या 7/12 वर ( वडिलांच्या मृत्यूनंतर वारसाहक्काने) आमच्या वडीलबंधू चे नाव आहे. विशेष बाब अशी की आजही त्या शेतजमिनीच्या 7 /12 वर पिक-पाहणी अहवालात आमच्या मोठ्या भावाच्या नावाची नोंद घेतली जाते.
तसेच शासनाकडून विविध योजनांद्वारे मिळणारे अनुदानाची रक्कम ही आमच्या मोठ्या भावाच्या बँक खात्यात जमा होत असते.
यासंदर्भात मार्गदर्शन व्हावे ही नम्र विनंती.

Sir,
माझ्या वडिलांच्या नावावर २५आर एवढी जमीन आहे. संबंधित जमीन गट एकत्रीकरण योजनेमध्ये २९३ गट न. नुसार ७/१२ वर ८ अ वर वडिलांच्याच नावावर आहे. गट एकत्रीकरण योजना ही आजोबांच्या काळामध्ये झाली. या योजनेनुसार संबंधित गट नंबर ची जमीन आजोबांच्या नावावर झाली. त्यावेळच्या जबाबाच्या नकले नुसार संबंधित गटाची मालकी आमची दाखवली जाते. परंतु संबंधित जमिनीचा ताबा दुसऱ्याच व्यक्तींकडे आहे. या जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी काय करावे?

मा.सर

माझ्या वडिलांनी १ हे ५२ गुंठे जमीन १९८१ साली निबंधक कार्यालाय नोंद करुन खरेदी केलि होति. आजतगायत जमिन अाम्हिच कसतोय पण जमिन घेतल्यानंतर त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले व कागदपत्रे गहाळ झालि होति त्या कारणाने ७/१२ ला नोंद करणे राहुन गेले होते. कागदपत्रे मिळाल्यानंतर मी गेले २ वर्षापासुन जमीनिची ७/१२ला नोंद व्हावी म्हणुन तलाठि याच्याकडे अर्ज व लागणरी कागदपत्रे खरेदिखत, प्रत दस्त प्रत सादर केलि परंतु त्यावर कुठलिहि कार्यवाहि झालि नाहि. या परिस्थितिचा गैरफायदा घेत मुळ मालकाने वरिल जमिनिचि फेरविक्री केलि. सदर जमिन विक्री होताना केलेल्या पेपरनोटिशिला मी वकिलामार्फत नोटिस पाठवुन हरकत घेतलि होति. सदर व्यवहाराचा तलाठि कार्यालायात फेरफारिस अर्ज आल्यानंतर त्यालाहि मी हरकत घेतलि परंतु हे प्रकरण नायब तहसिलदार यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी इतके वर्ष ७/१२ नोंद का नाहि केलि? असे विचारले. मी आणि वडिलांनी त्याच्या आजारपणाचीहि माहिती दिलि. परंतु आता सदर फेरफारास मंजुरि देण्यात आलि आहे.

अशा प्रकारे काहि सरकारी अधिकारि पैशासाठि काहिहि करतात अशा परिस्थितित मी काय करावे कारण कोर्टात जाण्याइतकि परिस्थितिहि नाहि.

सर माझ्या आजोबांची वडिलोपार्जित
शेती काही कारणास्तव महाजनको ने नवीन पॉवर प्लांट साठी अधिग्रहित केली आहे. माझा असा प्रश्न आहे कि
माझ्या आजोबांचे निधन १९९४ या साली झाले आहे आणि इतर वारस सुद्धा लागलेले आहे जेव्हा जमीन संपादित झाली तेंव्हा सर्वे मिळून ५ वारस लागलेले होते. माझे वडील आणि त्यांचे दोन भाऊ आणि २ बहिणी
१) माझ्या वडिलांचे निधन झालेले आहे आणि मला प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट हवे आहे जॉब साठी, तर मला असे विचारायचे आहे कि मला इतर जे वारसदार आहे त्यांचे संमतीपत्र घ्यावे लागेल का प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट मिळवण्या यासाठी ,किंवा इतर दुसरा पर्याय आहे का प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळवण्यासाठी.

२) कोण कोणते डोकमेण्ट लागतात प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळवण्यासाठी .
३) इतर वारसदार काही हरकत घेऊ शकतात का जर त्यांच्यी संमती जर नाही घेतली तर
४) आणि मला प्रकल्पग्रस्त दाखला कुठे मिळू शकेल कृपया माहिती द्या
५) सर्वे नंबर एकाच असल्यामुळे एकाच सर्टिफिकेट मिळेल कि सर्वाना सर्टिफिकेट मिळेल
मला असे सांगण्यात आले आहे कि आता कायदा बदल्या मुले आता इतर वारस दारांचे संमती पात्र लागत नाही असे सांगण्यात आले आहे . ते खरंच आहे का ???
आणि असेल तर मला प्रकल्पग्रस्त चा दाखला मिळू शकतो का
६) माझ्या वडिलांच्या बहिणीचे निधन झालेले आहे तर त्यांचा मुलांचे संमती मला घ्यावी लागेल का कि फक्त मृत्यू दाखला दिला तरी चालेल का ?
सर कुपया लवकरात लवकर मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे

नवीन काही नियम आला आहे का या विषयी

सर
आम्ही 10 भावंडे आहोत.आमची17.35 एकर वडिलोपार्जित जमीन आहे. त्यात वाद चालू आहे. कारण ती गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड मध्ये जास्त दिसत आहे. म्हणजे जुन्या रेकॉर्ड मध्ये तलाठी कढून चूक अशी झाली कि एकर चे हेक्टर मध्ये करताना चुकीने ने वाडिव झालीय.. म्हणजे 17.35 एकर ची हेक्टर मध्ये 6.94 हेक्टर होतय तर तलाठी ने ती 7.94 हेक्टर रेकॉर्ड ला नोंद करून टाकली होती तरी ती शेतजमीन आता कमी करून पोट वाटप करायचं पण तयासाठी आम्ही 10 भावंडांपैकी 8 चा सहमतीने आम्ही सर्कल कडे मागिल 2 वर्षा पासून प्रकरण पाठवलाय पण ती process अजून पुढे गेलेली नाही . त्यासाठी मी सर्कल कडे वारंवार गेलो पण काही झालेलं नाही . वा त्यांनी आता 2 वर्षा नंतर ते प्रकरण तहसीलदार कडे पाठवले 2 वर्षा चा दिरंगाई नंतर. वा process अजून अडकून पडलीय तयासाठी काय करता येईल सर. वा त्याची पूर्ण process काय आहे सर.