अपीलाबाबत

एखादया तलाठयाची वेतनवाढ उपविभागीय अधिकारी यांनी रोखली असल्यास त्याविरुध्द अपील ....
Wednesday, August 07, 2019 Subject by Bhave Mrunmayi Mandar

वारस तपासाबाबत

एका जमिन मिळकतीमध्ये एका महिलेचे नाव खरेदीखताने दाखल झाले आहे. ....
Monday, May 06, 2019 Subject by Bhave Mrunmayi Mandar

टपाली मतदानाबाबत

टपाली मतदानाबाबत कृपया सविस्तर माहिती मिळावी त्यासाठी कोणकोणते विविध नमुने ....
Thursday, April 11, 2019 Subject by Bhave Mrunmayi Mandar

पदोन्नती बाबत

बी कर्मचारी ३ वर्ष पूर्ण न झाल्यामुळे महसूल अहर्ता परीक्षा ....
Wednesday, February 01, 2017 Subject by Swati Swami

पदोन्नती बाबत

बी कर्मचारी ३ वर्ष पूर्ण न झाल्यामुळे महसूल अहर्ता परीक्षा ....
Wednesday, February 01, 2017 Subject by Swati Swami

कोतवाल बडतर्फी बाबत

एखादा कोतवाल कर्मचा-याने दप्तरात गैरव्यवहार केला व तसेच गेले दोन ....
Friday, November 18, 2016 Subject by जाधव कुणाल अंकुश

भूसंपादन विषयक संचिकांची अभिलेख वर्गवारीची यादी

भूसंपादन विषयक संचिकांची अभिलेख वर्गवारीची यादी कोणाकडे असल्यास ....
Thursday, October 20, 2016 Subject by गोविंद गणपत जोशी

आपल्याला प्रशासन, महसूल विभाग, जमीन विषयक बाबी या विषयी कोणतीही माहिती हवी असेल तर येथे विचारा !

[ मराठी / इंग्रजी निवडीसाठी Ctrl + G दाबा ]

Security Code:
Security Code:
Can't read the above security code? Refresh

भुमिका – मित्र हो,
आपले हे संकेतस्थळ निर्माण व विकसीत करण्यामागची भुमिका विस्तारीत संक्षेपाने (!) सांगणे आवश्यक आहे. कारण इतर कोणतेही संकेतस्थळ व आपले हे संकेतस्थळ यात एक महत्वाचा व मुलभूत फरक आहे. इतर कोणतेही संकेतस्थळ एखादी व्यक्तील/समुह निर्माण व विकसीत करतो आणि इतर सर्व व्यक्तीय त्या संकेतस्थळाला भेट देतात; फार तर Feedback देतात. एवढाच त्यांचा त्या त्या संकेतस्थळाशी संबंध असतो. परंतू, आपल्या या संकेतस्थतळाची सुरुवात जरी येथून झालेली असली तरी सुद्धा संकेतस्थळाची सुरुवात/वापर सुरु झाल्यानंतर ते कोणा एकाची निर्मीती न राहता.....आणखी

प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात असणारी जमीन महसूल पध्दती , जमीनीशी संबंधीत कायदे यांचे महत्व मोठे असल्याने महसूल शाखा ही राज्य, शासनाचे महत्वाचे अंग आहे. त्यामुळे महसूल शाखेला राज्या प्रशासनाचा कणा असे मानले जाते. राज्य शासनाने राज्यभरात वेगवेगळया यंत्रणाच्या माध्यमातून विविध सेवा देण्याचे काम सुरू केले असले तरी गाव पातळीवर व जिल्हा पातळीवर महसूल यंत्रणा.....आणखी

अविनाश ढाकणे
अपर जिल्हाधिकारी,तथा अध्यक्ष ,राज्य नागरी अधिकारी महासंघ महाराष्ट्र

दिलीप शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी

dilipshindedc@yahoo.co.in

शेखर गायकवाड
भाप्रसे

shekhargaikwad@yahoo.com

प्रकाश ठुबे
भाप्रसे

prakashthube@gmail.com