विभाग मुख्य विषय OR दिनांक OR शब्दानुसार
अ.क्र. दिनांक शाखा मुख्य विषय शाषण निर्णय फाईल
451 29-07-2004 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप शासकीय जमिनीच्या वितराणाबाबत सादर करावयाचे प्रस्ता वाबाबत मार्गदर्शक सूचना
452 04-06-2004 लेखा जमा खर्च ताळमेळ महालेखापाल कार्यालयात जतन केलेली देयके नष्ट करण्याबाबत
453 01-06-2004 जात प्रमाणपत्रे मागासवर्गीय यादी महाराष्ट्रातील भटक्या‍ जमातीच्या‍ यादीत सुधरणा
454 01-06-2004 जमीन व महसूल २ नैसर्गिक आपत्ती राज्यात जूलै, ऑगस्टत, सप्टेंरबर, 2003 मध्ये व पूर यामूळे पिकांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याबाबत
455 01-06-2004 जमीन व महसूल २ नैसर्गिक आपत्ती राज्या त डिसंबर, 2003 व जानेवारी, 2004 मध्येि गारपीट व अवेळी पाऊस झालेल्या् पिकांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्त, शेतक-यांना मदत देण्या‍बाबत

456 26-05-2004 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप नगरपरिषदा/नगरपालिका/महानगरपालिका यांना घानकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाटीसाठी शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देण्याबाबत
457 30-04-2004 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप जिल्हार परिषदा, पंचायत समित्या व ग्राम पंचायती या स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागांवर खाजगीकरणाच्या माध्य मातून विनामूल्यय व्यापारी संकुल बांधाण्या साठी जिल्हा परिषदांना परवानगी देणे
458 16-04-2004 दंड / न्यायिक कामकाज अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय प्रतिबंध समिती अनाधीकृतपणे वैद्यकीय शिक्षण देणा-या संस्थेवर कारवाई करण्यावीषयी
459 08-04-2004 करमणूक करमणूक कर मुंबई करमणूक शूल्कश (सूधरणा) अध्यादेश २००३ (सन २००४ चा महाराष्ट्र् अध्यादेश क्रमांक ४) अंमलबजावणीसंबंधीचे सुधारीत प्रशासकीय आदेश
460 23-02-2004 जमीन व महसूल वन जमीन वन्य जीव (संरक्षण) अधिनीयम 1972
461 16-02-2004 लेखा घर बांधणी अग्रिम घर बांधणी अग्रिमाद्वारे राज्यः शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जासंबंधी शासनास प्रप्त‍ झालेल्या हक्क व हितसंबंधांचे हस्तांतरण
462 12-02-2004 लेखा प्रवास भत्ता नागपूर येथे विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामासाठी जाणा-या कर्मचा-यांना वाढीव दराने दैनिक भत्ता देण्याबाबत
463 06-02-2004 जमीन व महसूल २ नैसर्गिक आपत्ती खरीप 2003 हंगामामधील नापेर राहिलेल्या क्षेत्रासाठी मदत देन्याबाबत
464 31-01-2004 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप दगडखाणपट्टाधारकांकडून खाणपट्टा क्षेत्रावरील भाडेपट्टयाच्या रकमेची आकारणी करणेबाबत
465 29-01-2004 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीकडील स्था्वर / जंगम मालमत्ते्चे अभिलेख अद्यावत ठेवणेबाबत
466 28-01-2004 लेखा गट विमा योजना राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजन,1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते
467 20-01-2004 लेखा गट विमा योजना राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्याब लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते व बचत निधीवरील व्याजदर 8% करण्यातबाबत
468 16-01-2004 जमीन व महसूल सहकारी संस्था शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यागनंतर कब्जे हक्कायच्या किंमतीवर आकारावयाच्याट दराबाबत भडेपट्टयाने द्यावयाच्या जमिनीच्या वार्षिक भाडेपट्टयाच्या दराबाबत भारतीय स्टेट बँकेने ठरविलेल्या ‘ प्राईम लेन्डींग रेट ‘ बाबत
469 07-01-2004 दंड / न्यायिक कामकाज अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय प्रतिबंध समिती अनधिकृतपणे वैद्यकिय शिक्षण देणा-या संस्थांवर कारवाई करणविषयी
470 30-12-2003 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप राज्यातील सर्व महसूल मंडळ मुख्यालयाच्या ठिकाणी ग्रामसचिवालय योजना राबविण्या साठी गायरान महसूल मूक्ता व भोगधिकार मूल्याडरहित देणेबाबत
471 24-12-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासन निर्णय
472 08-12-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासन निर्णय
473 01-12-2003 लेखा भविष्य निर्वाह निधी भविष्या निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न विमायोजनेमध्ये सुधारणा
474 27-11-2003 लेखा अखिल भारतीय सेवे संदर्भात प्रतिनियुक्ती संस्थाकडे कार्यरत असणा-या भा.प्र.से. अधिक-यांच्या प्रतिनियूक्तीस कालावधीकरीता निवृत्तीवेतन आणि रजावेतन अंशदानांचा भरणा करण्याबाबत
475 15-11-2003 लेखा जमा खर्च ताळमेळ चूकीच्या नोंदीचे प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाला सादर करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत
476 14-11-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासन निर्णय
477 12-11-2003 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती बेडा जंगम , बुडगा जंगम माला जंगम या जातीच्या व्यक्तींना अनुसुचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत
478 05-11-2003 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप दुरध्वनी सेवेचा विस्तार केंद्रास जागा मंजूरी व साहय करण्याबाबत
479 04-11-2003 लेखा अर्थ संकल्प Budget तरतुदी अतिरिक्ती वित्तालब्ध (अनिवार्य निक्षेप योजना) अधिनियम, १९७४ शिल्लक रकमेचे निलेंखन
480 01-11-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासन निर्णय
481 22-09-2003 जमीन व महसूल शासकीय जमीन वाटप जिमखान्यांना भाडेपट्टयाने दीलेल्या शासकीय जमिनीची भाडेपट्टयाचे नूतनीकरण करणेबाबत
482 16-09-2003 जमीन व महसूल जमीन महसूल नियम व वसुली विषयी पाण्याच्या अतिवापरामूळे नापिक व क्षारपड झालेल्या जमिनींवरील शेतसा-याच्या वसूलीबाबत
483 04-09-2003 लेखा अर्थ संकल्प Budget तरतुदी वित्तीय वर्ष अखेर संक्षिप्त देयकांवर रक्कम काढून ठेवण्यावर निर्बंध घालण्या बाबत
484 03-09-2003 लेखा घर बांधणी अग्रिम घर बांधणी अग्रिम व्या्ज आकारणीबाबत सन 1 एप्रिल 2003 ते पुढील आदेश प्राप्ता होईपर्यंत
485 25-08-2003 लेखा विशेष असाधारण रजा विशेष असाधारण रजा योजना मंजुरीबाबत मार्गदर्शक सूचना
486 22-08-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई महाराष्ट्र शासन
487 02-08-2003 दंड / न्यायिक कामकाज पुतळा उभारणी प्रख्यात व्यंक्तींचे पुतळे कोणतेही तारतम्य न ठेवता व सक्षम प्राधिका-यांची पुर्वपरवानगी न घेता उभारण्यासंबंधात मार्गदर्शक सूचना
488 03-07-2003 जमीन व महसूल सहकारी संस्था शासन निर्णय दिनांक 09/07/1999 मधील तरतूदीबाबत स्पकष्टीकरण/खूलासा
489 02-07-2003 दंड / न्यायिक कामकाज अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय प्रतिबंध समिती डॉक्टरांनी आपले नांदणीप्रमाणपत्र दवाखान्यात लावण्याविषयी
490 05-06-2003 करमणूक करमणूक कर मुंबई करमणूक शूल्क (सूधरणा) अध्यादेश २००३ (सन २००३ चा महाराष्ट्र् अध्याधदेश क्रमांक ३) अंमलबजावणीसंबंधीचे सुधारीत प्रशासकीय आदेश
491 29-05-2003 लेखा अखिल भारतीय सेवे संदर्भात महाराष्ट्रट संवर्गातील भा.प्र.से. अधिका-यांच्या भविष्यल निधी संदर्भात करावयाच्या कार्यपध्द्तीबाबत
492 27-05-2003 लेखा घर भाडे शासकीय निवासस्थानामध्ये वाहन ठेवण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क
493 17-04-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई महाराष्ट्र शासन
494 16-04-2003 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती ‘भंगी ‘रुखी, किंवा बाल्मिकी ’ या जातींना प्रमाणपत्र देण्याबाबत
495 10-04-2003 लेखा अर्थ संकल्प Budget तरतुदी आकस्मिक खर्चाच्या संक्षिप्ति देयकावंर काढण्यात आलेल्या रकमांची तपशीलवार देयके विहित कालावधीत सादर करण्याबाबत
496 28-03-2003 जमीन व महसूल संगणकीकरण सेतू संस्थेच्या जमा होणा-या रकमेच्या जमा खर्चाबाबत नियमावली करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत
497 19-03-2003 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई सन 2002-03 च्याम खरीप हंगामात 50 पैसे वा त्या पेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या गावात सोयी व सवलती देणेबाबत
498 17-03-2003 जमीन व महसूल २ महसूल अधिकारी कार्यपद्धती शासनाच्या विराधात दाखल झालेल्या प्रकरणात शासनाची बाजू मांडण्याणसाठी जबाबदार प्रतिनिधी हजर राहण्याच्या आवश्य‍कतेबाबत
499 13-03-2003 लेखा वाहन विषयक शासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये वाहनांच्या वापरासंबंधी धोरण सूधारणा
500 25-02-2003 लेखा गट विमा योजना राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते व बचत निधीवरील व्याज 9 % करण्याबाबत