• नांवश्री.पी.एम. कौरर्थी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (संगायो), अलिबाग
  • Emailtejprit_mane@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-04-1978

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

अलिबाग

सेवा प्रवेश दिनांक

18-07-2003

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (संगायो), अलिबाग   10-05-2010 पासून