• नांवश्री.एल.डी. गोसावी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना धान्य खरेदी अधिकारी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

24-09-1979

सध्याची पदस्थापना

धान्य खरेदी अधिकारी  07-08-2012 पासून