• नांवश्री. अजित किशनराव नैराळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, महसूल
  • Emailajitnairale13@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-07-1978

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

अलिबाग

सेवा प्रवेश दिनांक

12-08-2004

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, महसूल 10-01-2012 पासून