• नांवश्री.एम.व्ही. तायडे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार व सहा. निवडणूक अधिकारी, ठाणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-01-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार व सहा. निवडणूक अधिकारी, ठाणे  08-09-2009 पासून