• नांवश्री. डी.एम. कुमारे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, झरी झामनी
  • Emailtahsildarzari@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-01-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

झरी झामनी

सेवा प्रवेश दिनांक

10-11-1983

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, झरी झामनी 16-6-2012 पासून