• नांवश्री.पी.आर. चामले
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-07-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

धामणगाव रेल्वे

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-1981

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, धामणगाव रेल्वे  18-01-2010 पासून