• नांवश्रीमती.जे.जे. मोर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना खरेदी अधिकारी, जव्हार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

30-01-1959

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

जव्हार

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

खरेदी अधिकारी, जव्हार  31-05-2012 पासून