• नांवश्री.भीमराव रामदास भगत
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, चांदूर रेल्वे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-06-1957

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

चांदूर रेल्वे

सेवा प्रवेश दिनांक

24-10-1984

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, चांदूर रेल्वे  01-01-2013 पासून