• नांवश्री.व्ही.एस. चव्हाण
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, अंजनगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1968

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अंजनगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

22-01-1991

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, अंजनगाव  01-01-2013 पासून