• नांवश्रीमती.निकेता जावरकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, अंजनगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1984

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अंजनगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

10-06-2010

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, अंजनगाव  10-06-2011 पासून