• नांवश्री.बी.बी. भोई
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, सर्वसाधारण, जव्हार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1965

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

जव्हार

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, सर्वसाधारण, जव्हार  01-08-2011 पासून