• नांवश्री.डी.एम. राठी
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, तहसील अमरावती
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-03-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, तहसील अमरावती  05-01-2012 पासून