• नांवश्रीमती. अंजली कानडे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार,महसूल, जव्हार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

31-05-1983

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

जव्हार

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार,महसूल, जव्हार  03-10-2010 पासून