• नांवश्री.जी.डी. खंडारे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), नांदगाव खंडेश्वर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-04-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

नांदगाव खांदेश्वर

सेवा प्रवेश दिनांक

14-08-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), नांदगाव खंडेश्वर 05-01-2012 पासून